لینوکس و شبکه

لینوکس و شبکه
طبقه بندی موضوعی
آخرین مطالب
  • ۹۹/۱۱/۱۳
    java

۱ مطلب در اسفند ۱۳۹۹ ثبت شده است

۱۸
اسفند

گرفتن شل در یک لینوکس از طریق گراب:

 

 

 

grub page> press e
grub page> linux /boot/vmlinuz-4.8.0 root=/dev/sda7 ro init=/bin/bash
grub page> ctrl+x
bash
mount -rw -o remounr /
  • behrooz mohamadi nsasab