لینوکس و شبکه

لینوکس و شبکه
طبقه بندی موضوعی
آخرین مطالب
 • ۹۹/۱۱/۱۳
  java

۴ مطلب در تیر ۱۳۹۸ ثبت شده است

۲۱
تیر

Matcher Selection

[-f FILE, --file=FILE]

الگو‌ها را از فابل بخواند. هر الگو در یک خط نوشته شود

The empty file contains zero patterns, and therefore matches nothing.

[-i, --ignore-case, -y]

عدم حساسیت به حروف بزرگ و کوچک

Ignore case distinctions in both the PATTERN and the input files.

y  سوییچ قدیمی هست و i جدیدتری است

[-v, --invert-match]

الگوی مورد نظر را نشان ندهد

[-w, --word-regexp]
Select  only those lines containing matches that form whole words.
$ grep -w ping #does not match “xxxpingxxx”
[-x, --line-regexp]

درصورتی چیزی پیدا کن که (دقیقا) تمام یک خط  دقیق الگوی وارد شده باشد

$ grep "hello I am behrooz"
 sample3:hello I am behrooz
 sample3:hello I am behrooz! and what is this
 sample3:hello I am behrooz!, I am fine
$ grep -x "hello I am behrooz"
 sample3:hello I am behrooz


General Output Control

[-c, --count]
Count the Number of Matches
$ grep -c salam *.txt
sample1.txt:7
sample2.txt:1
sample3.txt:31
sample4.txt:22
--color[=WHEN], --colour[=WHEN]
export GREP_COLOR='1;32'    #setting green color for pattern
cat file.txt |grep PATTERN --color=auto
[-L, --files-without-match]
فایل‌هایی که الگو را دارا نمی‌باشند
$ grep -L "how" *.txt   #find all files (in the current directory) that do not contain the word "how"
file1.txt
file25.txt
file67.txt
[-l, --files-with-matches]
تنها نام فایل‌هایی که الگو در آن یافت شده است را نشان خواهد داد
$ grep -l "how" *.txt     #find all files (in the current directory) that do not contain the word "how"
file1.txt
file25.txt
file67.txt
 [-m NUM, --max-count=NUM]
توقف بعد از اینکه تعداد مشخص شده پیدا شده باشد
[-q, --quiet, --silent]
Quiet; do not write anything to standard output
Exit immediately with zero status if any match is found, even if an error was detected.
[-s, --no-messages]
              Suppress error messages about nonexistent or unreadable files.

 • behrooz mohamadi nsasab
۱۶
تیر

Options:

update
گرفتن (دوباره بدست آوردن) لیست بسته‌های جدید
upgrade:
آپگرید کردن
install
نصب یک بسته
remove:
حذف یک بسته
purge:
حذف بسته به همراه تمامی تنظیمات آن
autoremove:
Remove automatically all unused packages that were automatically installed to satisfy dependencies for other packages and are now no longer needed.
dist-upgrade:
Distribution upgrade
build-dep:
Configure build-dependencies for source packages. install all dependencies for 'packagename'
clean:
Erase downloaded archive files. clean clears out the local repository of retrieved package files. It removes everything but the lock file from /var/cache/apt/archives/ and /var/cache/apt/archives/partial/.
autoclean:
پاک کردن فایل‌های آرشیو شده از دانلود‌های قبلی
check:
Verify that there are no broken dependencies
source:
Download source archives. Source packages are tracked separately from binary packages via deb-src lines in the sources.list.
[--compile]: package will be compiled to a binary .deb using dpkg-buildpackage for the architecture as defined by the [--host-architecture] option.
[--download-only]:source package will not be unpacked.
download:
دانلود فایل باینری در مسیر فعلی
changelog:
Download and display the changelog for the given package
سیاهه یا تاریخچهٔ تغییراتی که در پروژه صورت گرفته است
indextargets:
listing of information about all data files (index targets) apt-get update would download
 

 


Options:

[--no-install-recommends]
در هنگام نصب، بسته‌های توصیه‌شده بعنوان وابستگی لحاظ نشوند
[--install-suggests]
درهنگام نصب بسته‌های پیشنهاد شونده(توسط برنامه) بعنوان وابستگی لحاظ نشوند
[-d, --download-only]
فقط فایل‌ها دانلود شوند(unpacked یا نصب نشوند)
[-f, --fix-broken]
تلاش برای اصلاح گسیختگی‌های موجود در  وابستگی‌ها
با این گزینه به برنامه apt اجازه داده می‌شود تا درصورت نیاز هر بسته‌ای را حذف نماید
[-m, --ignore-missing, --fix-missing]
نادیده گرفتن بسته‌‌های‌ خرابی(مثلا دانلود نمیشوند یا اینکه دانلود شده اند ولی خراب هستند)
اگر بسته‌ها نمی‌توانند دانلود شوند یا بعد از دانلود امکان چک و بررسی یکپارچکی وجود نداردآن بسته‌ها را عقب نگه‌دار و نتیجه را هندل کن
اگر این سوییچ را با -f استفاده نمایید ممکن است در  مواردی به ارور برخورد نمایید
اگر نام یک بسته در خط فرمان برای نصب آورده شده باشد درصورت عدم دانلود این بسته بدون هیچ گونه اخطاری از نصب این بسته صرف نظر میشود
[--no-download]
فقط از بسته‌های deb موجود(کنونی) در سیستم‌عامل که پیش‌تر دانلود شده استفاده شود
[-q, --quiet]
این کامند برای تهیه لاگ بسیار مفید است زیرا نشانگرهای پیشرفت و موارد توضیحاتی را حذف می‌کند
با مقداردهی به -q=# میتوانیم  سطح عدم تولید توضیحات را مشخص نماییم
[-s, --simulate, --just-print, --dry-run, --recon, --no-act]
هیچ کاری صورت نگیرد
شبیه‌سازی و نمایش در خروجی از تغییراتی که با اجرای دستور صورت خواهد گرفت
[-y, --yes, --assume-yes]
بطور اتوماتیک به هر  prompt پاسخ yes خواهد داد
run non-interactively
در موارد نامطلوب دستور apt-get متوقف خواهد شد(نظیر: تغییر در نگهداری بسته یا نصب یک بسته غیرمجاز  یا حذف یک بسته خیلی مهم)
[--assume-no]
بصورت پیش‌فرض به  همه promp ها پاسخ no می‌دهد
[--no-show-upgraded]
عدم نمایش لیست تمام بسته‌هایی که آپگرید شده‌اند
[-V, --verbose-versions]
نمایش نسخه تمام نسخه‌ها از بسته‌هایی که آپگرید شده‌اند
[-a, --host-architecture]
بصورت پیش‌فرض تنظیم نیست
در زمان استفاده از دستور apt-get source --compile معماری بسته‌های build شونده کنترل و  cross-builddependencies تامین شوند
[-b, --compile, --build]
Compile source packages after downloading them.
[--ignore-hold]
Ignore package holds;
بسته را نگهداری ننماید-به عبارتی پس از نصب آن را در سیستم نگه‌ندارد
[--with-new-pkgs]
این سوییچ وقتی با دستور upgrade همراه شود دراین صورت مجاز به نصب بسته‌های جدید خواهد بود.
این دستور زمان نیازمندی به یک dependency مفید خواهد بود تا آن نیز بتواند نصب نماید
نکته:دستور upgrade هیچگاه بسته‌ای را حذف نمی‌کند و فقط بسته جدید را نصب می‌کند
[--no-upgrade]
Do not upgrade packages;
همراه با دستور  install : اگر بسته هم‌اکنون نصب شده باشد آنگاه از  upgrade آن دستور جلوگیری بعمل خواهد آمد
[--only-upgrade]
همراه با دستور  install : اگر بسته هم‌اکنون در سیستم‌عامل موجود نباشد، نصب صورت نگیرد
تنها زمانی بسته را آپگرید خواهد کرد که درحال حاضر بسته در سیستم‌عامل وجود داشته و ورژن جدید از آن در دسترس باشد
[--allow-downgrades]
این دستور خطرناک است و ممکن است به سیستم عامل آسیب برساند
تنها در موارد خاص کاربرد دارد و در صورت دانلود ممکن است پیغامی ظاهر نشود
[--allow-remove-essential]
این دستور خطرناک است و ممکن است به سیستم عامل آسیب برساند
بله(Force yes) به حذف دستوراتی که بعنوان پایه در سیستم عامل کاربرد دارند
[--force-yes]
بله(Force yes) به تمامی پیغام‌ها
این دستور منقرض شده است و با دستورات
  --allow-downgrades, --allow-remove-essential, --allow-change-held-packages 
جایگزین شده است
[--print-uris]
بجای اینکه فایل‌ها نصب شوند آدرس URL آن پرینت می‌شود
هر URL دارای path و destination file name و سایز و کد MD5 است
sudo apt-get install aptitude --print-uris
[sudo] password for behrooz: 
Reading package lists... Done
Building dependency tree    
Reading state information... Done
The following additional packages will be installed:
 aptitude-common libclass-accessor-perl libcwidget3v5 libio-string-perl libparse-debianchangelog-perl libsub-name-perl
Suggested packages:
 aptitude-doc-en | aptitude-doc apt-xapian-index debtags libcwidget-dev libhtml-template-perl libxml-simple-perl
The following NEW packages will be installed:
 aptitude aptitude-common libclass-accessor-perl libcwidget3v5 libio-string-perl libparse-debianchangelog-perl libsub-name-perl
0 upgraded, 7 newly installed, 0 to remove and 38 not upgraded.
Need to get 3,494 kB of archives.
After this operation, 15.8 MB of additional disk space will be used.
'http://deb.debian.org/debian/pool/main/a/aptitude/aptitude-common_0.8.7-1_all.deb' aptitude-common_0.8.7-1_all.deb 1592678 MD5Sum:944f23494615284543660e9ee02c6c6d
'http://deb.debian.org/debian/pool/main/c/cwidget/libcwidget3v5_0.5.17-4+b1_amd64.deb' libcwidget3v5_0.5.17-4+b1_amd64.deb 312582 MD5Sum:153078784a4cac12829bfb967cd9b8c4
'http://deb.debian.org/debian/pool/main/a/aptitude/aptitude_0.8.7-1_amd64.deb' aptitude_0.8.7-1_amd64.deb 1477860 MD5Sum:3bd5df11a809e76d0e925e705b0f9f06
'http://deb.debian.org/debian/pool/main/libs/libsub-name-perl/libsub-name-perl_0.21-1_amd64.deb' libsub-name-perl_0.21-1_amd64.deb 13122 MD5Sum:d2ae0127b9770f1511f9d8d6e65c415a
'http://deb.debian.org/debian/pool/main/libc/libclass-accessor-perl/libclass-accessor-perl_0.34-1_all.deb' libclass-accessor-perl_0.34-1_all.deb 25950 MD5Sum:e8d44fcd57dcb4a39e53f7956b30dd22
'http://deb.debian.org/debian/pool/main/libi/libio-string-perl/libio-string-perl_1.08-3_all.deb' libio-string-perl_1.08-3_all.deb 12298 MD5Sum:8d09424a4c3ba34a8ff890af95391947
'http://deb.debian.org/debian/pool/main/libp/libparse-debianchangelog-perl/libparse-debianchangelog-perl_1.2.0-12_all.deb' libparse-debianchangelog-perl_1.2.0-12_all.deb 59376 MD5Sum:52a19d38904388812afef8d78611e26e
 
[--purge]
اگر بجای remove استفاده شود در این صورت همه چیز را پاک خواهد کرد
[--reinstall]
نصب مجدد بسته‌های که هم‌اکنون نصب شده است(در ورژن بالاتر)
[--list-cleanup]
بطور پیش‌فرض این سوییچ در دستور تعبیه شده است
درصورت روشن بودن دستور apt  بطور اتوماتیک محتوی /var/lib/apt/lists  مدیریت را مدیریت کرده و اطمینان حاصل می‌گردد که فایل‌های منسوخ پاک شده باشد
تنها دلیلی که این ویژگی را می‌توان خاموش کرد این استکه این فایل بطور مداوم تغییر می‌نماید
نکته: از سوییچ  --no-list-cleanup برای خاموش کردن آن استفاده می‌شود
[--no-remove]
اگر هر بسته‌ای بخواهد حذف شود دستور apt-get همان موقع بدون اینکه pronpt بدهد قطع می‌شود
[--auto-remove, --autoremove]
Remove automatically all unused packages that were automatically installed to satisfy dependencies for other packages and are now no longer needed as dependencies changed
[--only-source]
تنها در دستورات buil-dep و  source معنی پیدا می‌کند.
نشان میدهد که نام سورس داده شده به فایل‌های باینری مپ نشده باشد و دستورات تنها  نام بسته‌های سورس را بعنوان آرگومان قبول نمایند
[--allow-unauthenticated]
Ignore if packages can't be authenticated and don't prompt about it.
This can be useful while working with local repositories, but is a huge security risk if data authenticity isn't ensured in another way by the user itself.
The usage of the Trusted option for sources.list(5) entries should usually be preferred over this global override.
[--no-allow-insecure-repositories]
در دستور update ، از گرفتن دیتا‌ی verified نشده جلوگیری بعمل می‌آورد
دستور apt update در صورت مواجهه با  ریپوزیتوری‌هایی با امضای رمز شده غیر معتبر ، fail می‌شود
[--show-progress]
نمایش نوار میزان پیشرفت کار در حین نصب با پاک یا آپگرید
[--with-source filename]
Adds the given file as a source for metadata. Can be repeated to add multiple files. See --with-source description in apt-cache(8) for further details.
[-c, --config-file]
Specify a configuration file to use.
The program will read the default configuration file and then this configuration file.
If configuration settings need to be set before the default configuration files are parsed specify a file with the APT_CONFIG environment variable. See apt.conf(5) for syntax information.
 

 

FILES

/etc/apt/sources.list:
Locations to fetch packages from. Configuration Item: Dir::Etc::SourceList.
/etc/apt/sources.list.d/:
File fragments for locations to fetch packages from. Configuration Item: Dir::Etc::SourceParts.
/etc/apt/apt.conf:
APT configuration file. Configuration Item: Dir::Etc::Main.
/etc/apt/apt.conf.d/:
APT configuration file fragments. Configuration Item: Dir::Etc::Parts.
/etc/apt/preferences:
Version preferences file. This is where you would specify "pinning", i.e. a preference to get certain packages from a separate source or from a different version of a distribution. Configuration Item:[Dir::Etc::Preferences].
/etc/apt/preferences.d/:
File fragments for the version preferences. Configuration Item: Dir::Etc::PreferencesParts.
/var/cache/apt/archives/:
Storage area for retrieved package files. Configuration Item: Dir::Cache::Archives.
/var/cache/apt/archives/partial/:
Storage area for package files in transit. Configuration Item: Dir::Cache::Archives (partial will be implicitly appended)
/var/lib/apt/lists/:
Storage area for state information for each package resource specified in sources.list(5) Configuration Item: Dir::State::Lists.
/var/lib/apt/lists/partial/:
Storage area for state information in transit. Configuration Item: Dir::State::Lists (partial will be implicitly appended)
 
 
 
 
 • برای نمایش آدرس URL یک بسته ای که در هنوز در سرور نصب نیست
apt-get -y install --print-uris <PackageName> | cut -f 2 -d \' | grep \.deb

 

 

 

 • behrooz mohamadi nsasab
۱۶
تیر

apt command:

list:

[--installed], [--upgradeable], [--all-versions]

list packages based on package names.list is somewhat similar to dpkg-query --list in that it can display a list of packages satisfying certain criteria. 

search:

search in package descriptions

show:

show package details and information about the given package(s) including its dependencies, installation and download size, sources the package is available from, the description of the packages content and such more install, remove, purge: Performs the requested action on one or more packages specified via regex(7), glob(7) or exact match. The requested action can be overridden for specific packages by append a plus (+) to the package name to install this package or a minus (-) to remove it.

autoremove:

Remove automatically all unused packages that were automatically installed to satisfy dependencies for other packages and are now no longer needed as dependencies changed

update:

update list of available packages

upgrade:

upgrade the system by installing/upgrading packages

full-upgrade:

upgrade the system by removing/installing/upgrading packages

edit-sources:

edit the source information file (edit your sources.list)
Options
[-y]: Assume that the answer to simple yes/no questions is 'yes' 
[-v]: Display extra information. (may be supplied multiple times)
 • behrooz mohamadi nsasab
۱۵
تیر

URL

برای اطلاع پیدا کردن از اطلاعات ساختاری و تعداد کانکشن‌ها و موارد administrator  میتونیم ماژول را  status_module فعال نمایید


 vim httpd.conf

<Location "/server-status">
    SetHandler server-status
    Require host example.com
</Location>

سپس به آی پی رفته و در ادامه عبارت server-status را تایپ نمایید


127.0.0.1/server-status

 • behrooz mohamadi nsasab