لینوکس و شبکه

لینوکس و شبکه
طبقه بندی موضوعی
آخرین مطالب
 • ۹۹/۱۱/۱۳
  java

۸ مطلب با موضوع «Graphic» ثبت شده است

۱۳
بهمن

مراحل نصب یک نسخه جدید از جاوا

شناساندن جاوا(JRE)

sudo update-alternatives --install "/usr/bin/java" "java" "<Custom PATH>/bin/java" 0

شناساندن جاوا(JDK)

sudo update-alternatives --install "/usr/bin/javac" "javac" "<Custom PATH>/bin/javac" 0

شناساندن جاوا (Web Start)

sudo update-alternatives --install "/usr/bin/javaws" "javaws" "<Custom PATH>/bin/javaws" 0

 

نکته‌مهم

 در ورژن‌های شماره ۷ یا ۸  مورد javaws یا java web start وجود داشت ولی در ورژن‌های بالاتر این مورد وجود ندارد که برای این کار با نصب بسته icedtea می‌توانیم javaws را به سیستم معرفی کنیم

sudo apt install icedtea-netx 
sudo yum install icedtea-web

در این صورت برنامه های با فرمت jnlp می‌توانیم با دستور زیر اجرا نماییم

/usr/bin/javaws /tmp/launch.jnlp 

 

مشاهده گانفیگ فعلی جاوا

java -version
sudo update-alternatives --list java
sudo update-alternatives --list javac
sudo update-alternatives --list javaws

 

 

کانفیگ کردن یک جاوای جدید

اگر هیج جاوایی در سیستم نداشته باشیم همان اولین جاوا بعنوان پیش فرض تلقی خواهد شود ولی اگر از پیش جاوا با نسخه دیگری درسیستم موجود باشد باید تنظیمات را از جاوای نسحه قبل به جاوای نسخه جدید منتقل نماییم:

sudo update-alternatives --config java
sudo update-alternatives --config javac
sudo update-alternatives --config javaws

یا به روش زیر عمل نماییم

sudo update-alternatives --set java <PATH>
sudo update-alternatives --set javac <PATH>
sudo update-alternatives --set javaws <PATH>

 

حذف یک نسخه از جاوا

برای حذف یک نسخه از جاوا بهتر است از دستور زیر اقدام نمایید

گام اول: مشاهده نسخه ها به همراه مسیرهای آنها

java -version
sudo update-alternatives --list java
sudo update-alternatives --list javac
sudo update-alternatives --list javaws

گام دوم: حذف نسخه مورد نظر توسط ارائه مسیر آن ورژن

sudo update-alternatives --remove java <Path>
sudo update-alternatives --remove javac <Path>
sudo update-alternatives --remove javaws <Path>

example:
sudo update-alternatives --remove java /opt/java8/bin/java

گام سوم: تعیین نسخه مطلوب باقیمانده از نسخه‌های جاوا بعنوان پیش‌فرض

sudo update-alternatives --config java
sudo update-alternatives --config javac
sudo update-alternatives --config javaws

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • behrooz mohamadi nsasab
۲۴
فروردين
[root@dlp ~]# yum --enablerepo=epel -y install xrdp				# install from EPEL
[root@dlp ~]# systemctl start xrdp 
[root@dlp ~]# systemctl enable xrdp 
[root@dlp ~]# firewall-cmd --add-port=3389/tcp --permanent    #If Firewalld is running, allow RDP port.
[root@dlp ~]# firewall-cmd --reload 

URL

 • behrooz mohamadi nsasab
۲۳
تیر
برای نمایش یک پیغام بصورت notification از دستور زیر استفاده میکنیم:
notify-send 'title' 'message'
notify-send -u critical "job complete"
zenity --timeout=180 --notification --text "salam behrooooooooooooooz"

برای نمایش یک پیغام بصورت messageBox که بصورت یک ویندوز ظاهر شود و متنی را به نمایش گذارد از دستور زیر استفاده می‌شود:

zenity --error --text="An error occurred\!" --title="Warning\!"
find /usr | zenity --progress --pulsate --auto-close --auto-kill --text="Working..."
zenity --question --text="Do you wish to continue/?"
zenity \
--info \
--text="<span size=\"xx-large\">Time is $(date +%Hh%M).</span>\n\nGet your <b>coffee</b>." \
--title="Coffee time" \
--ok-label="Sip"
my_variable=$(zenity --entry --text="What's my variable:");echo $my_variable
zenity --calendar
اگر بخواهیم در یک متن با خاصیت بلی ویا خیر در قلب ترمینال نمایش شود (همانند ok و Cancell در حین نصب آپاچی) از دستور زیر استفاده می‌نماییم:
whiptail --title "Example Dialog" --msgbox "This is an example of a message box. You must hit OK to continue." 8 78

نمایش یک پنجره به سبک برنامه نویسی ویژوال:
echo My text | yad \
--text-info \
--width=400 \
--height=200

yad \
--title="Desktop entry editor" \
--text="Simple desktop entry editor" \
--form \
--field="Type:CB" \
--field="Name" \
--field="Generic name" \
--field="Comment" \
--field="Command:FL" \
--field="Icon" \
--field="In terminal:CHK" \
--field="Startup notify:CHK" "Application" "Name" "Generic name" "This is the comment" "/usr/bin/yad" "yad" FALSE TRUE \
--button="WebUpd8:2" \
--button="gtk-ok:0" \
--button="gtk-cancel:1"

دستوری برای گرفتن پسورد روت سیستم:
gksudo lsof
gksudo lsof | zenity --text-info --width 530


Create a Message Box:

whiptail --title "<message box title>" --msgbox "<text to show>" <height> <width>

Example:

#!/bin/bash
whiptail --title "Test Message Box" --msgbox "Create a message box with whiptail. Choose Ok to continue." 10 60

Create a Yes/No Box

whiptail --title "<dialog box title>" --yesno "<text to show>" <height> <width>

Example:

#!/bin/bash
if (whiptail --title "Test Yes/No Box" --yesno "Choose between Yes and No." 10 60) then
    echo "You chose Yes. Exit status was $?."
else
    echo "You chose No. Exit status was $?."
fi

Example:

#!/bin/bash
if (whiptail --title "Test Yes/No Box" --yes-button "Skittles" --no-button "M&M's"  --yesno "Which do you like better?" 10 60) then
    echo "You chose Skittles Exit status was $?."
else
    echo "You chose M&M's. Exit status was $?."
fi

Create a Free-form Input Box

whiptail --title "<input box title>" --inputbox "<text to show>" <height> <width> <default-text>

Example:

#!/bin/bash
PET=$(whiptail --title "Test Free-form Input Box" --inputbox "What is your pet's name?" 10 60 Wigglebutt 3>&1 1>&2 2>&3)
 
exitstatus=$?
if [ $exitstatus = 0 ]; then
    echo "Your pet name is:" $PET
else
    echo "You chose Cancel."
fi

Create a Password Box

whiptail --title "<password box title>" --passwordbox "<text to show>" <height> <width>

Example:

#!/bin/bash
PASSWORD=$(whiptail --title "Test Password Box" --passwordbox "Enter your password and choose Ok to continue." 10 60 3>&1 1>&2 2>&3)
 
exitstatus=$?
if [ $exitstatus = 0 ]; then
    echo "Your password is:" $PASSWORD
else
    echo "You chose Cancel."
fi

Create a Menu Box

whiptail --title "<menu title>" --menu "<text to show>" <height> <width> <menu height> [ <tag> <item> ] . . .

Example:

#!/bin/bash
OPTION=$(whiptail --title "Test Menu Dialog" --menu "Choose your option" 15 60 4 \
"1" "Grilled Spicy Sausage" \
"2" "Grilled Halloumi Cheese" \
"3" "Charcoaled Chicken Wings" \
"4" "Fried Aubergine"  3>&1 1>&2 2>&3)
 
exitstatus=$?
if [ $exitstatus = 0 ]; then
    echo "Your chosen option:" $OPTION
else
    echo "You chose Cancel."
fi

Create a Radiolist Dialog

whiptail --title "<radiolist title>" --radiolist "<text to show>" <height> <width> <list height> [ <tag> <item> <status> ] . . .

Example:

#!/bin/bash
DISTROS=$(whiptail --title "Test Checklist Dialog" --radiolist \
"What is the Linux distro of your choice?" 15 60 4 \
"debian" "Venerable Debian" ON \
"ubuntu" "Popular Ubuntu" OFF \
"centos" "Stable CentOS" OFF \
"mint" "Rising Star Mint" OFF 3>&1 1>&2 2>&3)
exitstatus=$?
if [ $exitstatus = 0 ]; then
    echo "The chosen distro is:" $DISTROS
else
    echo "You chose Cancel."
fi

Create a Checklist Dialog

whiptail --title "<checklist title>" --checklist "<text to show>" <height> <width> <list height> [ <tag> <item> <status> ] . . .

Example:

#!/bin/bash
DISTROS=$(whiptail --title "Test Checklist Dialog" --checklist \
"Choose preferred Linux distros" 15 60 4 \
"debian" "Venerable Debian" ON \
"ubuntu" "Popular Ubuntu" OFF \
"centos" "Stable CentOS" ON \
"mint" "Rising Star Mint" OFF 3>&1 1>&2 2>&3)
exitstatus=$?
if [ $exitstatus = 0 ]; then
    echo "Your favorite distros are:" $DISTROS
else
    echo "You chose Cancel."
fi

Create a Progress Bar

whiptail --gauge "<test to show>" <height> <width> <inital percent>

Example:

#!/bin/bash
{
    for ((i = 0 ; i <= 100 ; i+=20)); do
        sleep 1
        echo $i
    done
} | whiptail --gauge "Please wait while installing" 6 60 0
 • behrooz mohamadi nsasab
۲۴
خرداد

در سیستم عامل لینوکس شما قالبیت این را دارید که از محیط گرافیکی دلخواه خود استفاده نمایید: (URL)

محیط کاربری اول: MATE

در سه حالت زیر میتوانید نصب نمایید:

mate-desktop-environment-extras  (full + extras) : This will install the complete MATE desktop including a few extras.

mate-desktop-environment   (full) : This will install the complete MATE desktop environment.

mate-desktop-environment-core (core only) :  This is a minimalist MATE installation


If no graphical environment was present before, you will also need to install a display manager such as GDM or LightDM.

نکته: شاید لازم باشد بسته زیر را نیز نصب نمایید:

apt-get install xinit


محیط کاربری دوم: Gnome

tasksl : Debian's selection of applications

gnome :  The full GNOME environment, including applications that are not officially part of the Upstream GNOME releases.

               It provides the recommended GNOME environment for Debian.

gnome-desktop-environment : The official upstream GNOME environment, minus a few packages.It is the closest to upstream recommendations.

gnome-core : Only the official “core” modules of the GNOME desktop. Above packages depend on this one.

نکته: اگر فقط gnome core installation داشتید میتوانید برای نصب کامل‌تر از روش زیر نیز استفاده نمایید(نصب پوسته گنوم و بدون تمامی ابزارها)
apt-get install gnome-shell
apt-get install gnome-terminal
محیط کاربری سوم: Xfce

محیط چهارم کاربریLXDE

محیط کاربری پنجم(پلاسما): KDEنکته: برای  پایین آوردن محیط گرافیکی از دستورزیر  استفاده شود
در دبیان
/etc/init.d/gdm3 stop
در اوبونتو
/etc/init.d/lightdm stop
 • behrooz mohamadi nsasab
۰۸
اسفند


1- sudo apt-get install mate-desktop-environment
2- sudo apt-get install vnc4server
3- vncserver
4- vncserver -kill :1
5- vim ~/.vnc/xstartup 
change:
 
#!/bin/bash
unset SESSION_MANAGER
unset DBUS_SESSION_BUS_ADDRESS
#. /etc/X11/xinit/xinitrc
/usr/bin/mate-session
 
[ -x /etc/vnc/xstartup ] && exec /etc/vnc/xstartup
[ -r $HOME/.Xresources ] && xrdb $HOME/.Xresources
xsetroot -solid grey
vncconfig -iconic &
x-terminal-emulator -geometry 80x24+10+10 -ls -title "$VNCDESKTOP Desktop" &
 
**only debain 9
6- sudo vim /etc/vnc.conf
add:
$localhost = "no";
  
7- vncserver

 • behrooz mohamadi nsasab
۲۸
شهریور

نمایش دسترسی پذیری به X11(در xServer نمایش وضعیت دسترسی X11 ، اینکه چه کاربرانی توانایی اتصال به سیستم عامل را دارند.)

xhost

خروجی:

access control enabled, only authorized clients can connect
SI:localuser:behrooz


جهت باز کردن دسترسی برای همه از دستورزیر استفاده میشود(با این دستور کنترل غیر فعال شده و همه می‌توانند به سرور مورد نظر متصل بشوند):

xhost +

برای فعال شدن کنترل (تنها یوزر های مجاز بتوانند به سرور متصل شوند)

xhost -

افزودن یک آی پی برای مجاز شدن اتصال به سرور مورد نظر

xhost +192.168.X.X

حذف یک آی پی از لیست  مجاز  اتصال به سرور

xhost -192.168.X.X

نمایش تصاویر در ایکس یازده

display

اگر متغیرdisplay را در آی پی خاصی قرار بدهید مثل نمونه زیر

export DISPLAY=192.168.42.85:0

با اجرای برنامه، آن برنامه در سیستم مورد نظر اجرا خواهد شد.(درصورتی که توسط دستور xhost +192.168.X.X    تنظیمات انجام شده باشد)

نکته:حتما باید آن سرور مربوطه در پورت مورد نظر listen داشته باشد. امروزه معمولاً توسط display ایکس یازده فوروارد نمیشود و این ویژگی مربوط به قدیم می‌باشد.

مثال:(فرض شود ای پی مورد نظر در پورت صفر listen دارد . درآن صورت برنامه xeyes در سرور 192.168.42.85 اجرا خواهد شد)

export DISPLAY=192.168.42.85:0
$ xeyes # the eyes will be shown on 192.168.42.85 machine

نمایش تقویم

xcal • behrooz mohamadi nsasab
۲۷
شهریور

نکته:سرویس جدید weyland جایگزین سرویس Xserver میباشد که در حال توسعه است

نکته: تمام سیستم‌های لینوکس از x11 استفاده میکنند و دلیل استفاده از کلمه x11 بجای ایکس سرور ورژن آن است.(به x11 نام Xwindows system نیز گفته م‌شود)

نکته:تمام سیستم عامل ها برای بالا آوردن گرافیک از tcp/ip استفاده میکنند.

نکته: etc/x11/xorg.conf این فایل قدیمی است و در حال حاضر در هیچ سیستمی (فقط در سیستم‌های قدیم موجود است) یافت نمیشود.برای نمایش اطلاعات XServer از دستور زیراستقاده نمایید

xwininfo

این دستور ویژگی‌ها و اطلاعات X را نشان میدهد که با زدن آن سیستم منتظر می‌شود تا با موس روی screens کلیک کنیم و سپس اطلاعات آن صفحه نمایش را نشان بدهد.
خروجی:

xwininfo: Please select the window about which you

would like information by clicking the

mouse in that window

با کلیک روی یک صفحه نمایش(screens) خروجی زیر نمایش می‌شود:
xwininfo: Window id: 0x3400026 "Guake!"
Absolute upper-left X:  0
  Absolute upper-left Y:  25
  Relative upper-left X:  0
  Relative upper-left Y:  0
  Width: 1024
  Height: 405
  Depth: 32
  Visual: 0x9d
  Visual Class: TrueColor
  Border width: 0
  Class: InputOutput
  Colormap: 0x3400003 (not installed)
  Bit Gravity State: NorthWestGravity
  Window Gravity State: NorthWestGravity
  Backing Store State: NotUseful
  Save Under State: no
  Map State: IsViewable
  Override Redirect State: no
  Corners:  +0+25  -0+25  -0-338  +0-338
  -geometry 1024x405+0+25


نمایش اطلاعات جامع از X11
xdpyinfo


 • behrooz mohamadi nsasab
۲۷
شهریور

ابتدا از دستور زیر برای نمایش هارد و پارتیشن‌های موجود استفاده نمایید

ls

نکته: شماره گذاری پارتیشن‌ها از صفر (0) شروع می‌شود.

دستور زیر را به ترتیب از اول تا آخر برای تمامی پارتیشن‌ها امتحان میکنیم، تا زمانی که به پارتیشنی برسیم که فایل سیستم آن ext2 باشد

ls (hd*,partition_lable*)

پس از پیدا شدن پارتیش دستور زیر را برای آن می‌زنیم:

set boot=(hd*,partition_lable*)

set prefix=(hd*,partition_lable*)/boot/grub

و در آخر دستور زیر را بزنید:

insmod normal

normal

 • behrooz mohamadi nsasab