لینوکس و شبکه

لینوکس و شبکه
طبقه بندی موضوعی
آخرین مطالب
  • ۹۹/۱۱/۱۳
    java

۴ مطلب در تیر ۱۳۹۷ ثبت شده است

۲۸
تیر
در فایل profile متن زیر را قرار دهید:
  • vim /etc/profile
  • export HISTTIMEFORMAT="%d/%m/%y %T "

  • behrooz mohamadi nsasab
۲۳
تیر
برای نمایش یک پیغام بصورت notification از دستور زیر استفاده میکنیم:
notify-send 'title' 'message'
notify-send -u critical "job complete"
zenity --timeout=180 --notification --text "salam behrooooooooooooooz"

برای نمایش یک پیغام بصورت messageBox که بصورت یک ویندوز ظاهر شود و متنی را به نمایش گذارد از دستور زیر استفاده می‌شود:

zenity --error --text="An error occurred\!" --title="Warning\!"
find /usr | zenity --progress --pulsate --auto-close --auto-kill --text="Working..."
zenity --question --text="Do you wish to continue/?"
zenity \
--info \
--text="<span size=\"xx-large\">Time is $(date +%Hh%M).</span>\n\nGet your <b>coffee</b>." \
--title="Coffee time" \
--ok-label="Sip"
my_variable=$(zenity --entry --text="What's my variable:");echo $my_variable
zenity --calendar
اگر بخواهیم در یک متن با خاصیت بلی ویا خیر در قلب ترمینال نمایش شود (همانند ok و Cancell در حین نصب آپاچی) از دستور زیر استفاده می‌نماییم:
whiptail --title "Example Dialog" --msgbox "This is an example of a message box. You must hit OK to continue." 8 78

نمایش یک پنجره به سبک برنامه نویسی ویژوال:
echo My text | yad \
--text-info \
--width=400 \
--height=200

yad \
--title="Desktop entry editor" \
--text="Simple desktop entry editor" \
--form \
--field="Type:CB" \
--field="Name" \
--field="Generic name" \
--field="Comment" \
--field="Command:FL" \
--field="Icon" \
--field="In terminal:CHK" \
--field="Startup notify:CHK" "Application" "Name" "Generic name" "This is the comment" "/usr/bin/yad" "yad" FALSE TRUE \
--button="WebUpd8:2" \
--button="gtk-ok:0" \
--button="gtk-cancel:1"

دستوری برای گرفتن پسورد روت سیستم:
gksudo lsof
gksudo lsof | zenity --text-info --width 530


Create a Message Box:

whiptail --title "<message box title>" --msgbox "<text to show>" <height> <width>

Example:

#!/bin/bash
whiptail --title "Test Message Box" --msgbox "Create a message box with whiptail. Choose Ok to continue." 10 60

Create a Yes/No Box

whiptail --title "<dialog box title>" --yesno "<text to show>" <height> <width>

Example:

#!/bin/bash
if (whiptail --title "Test Yes/No Box" --yesno "Choose between Yes and No." 10 60) then
    echo "You chose Yes. Exit status was $?."
else
    echo "You chose No. Exit status was $?."
fi

Example:

#!/bin/bash
if (whiptail --title "Test Yes/No Box" --yes-button "Skittles" --no-button "M&M's"  --yesno "Which do you like better?" 10 60) then
    echo "You chose Skittles Exit status was $?."
else
    echo "You chose M&M's. Exit status was $?."
fi

Create a Free-form Input Box

whiptail --title "<input box title>" --inputbox "<text to show>" <height> <width> <default-text>

Example:

#!/bin/bash
PET=$(whiptail --title "Test Free-form Input Box" --inputbox "What is your pet's name?" 10 60 Wigglebutt 3>&1 1>&2 2>&3)
 
exitstatus=$?
if [ $exitstatus = 0 ]; then
    echo "Your pet name is:" $PET
else
    echo "You chose Cancel."
fi

Create a Password Box

whiptail --title "<password box title>" --passwordbox "<text to show>" <height> <width>

Example:

#!/bin/bash
PASSWORD=$(whiptail --title "Test Password Box" --passwordbox "Enter your password and choose Ok to continue." 10 60 3>&1 1>&2 2>&3)
 
exitstatus=$?
if [ $exitstatus = 0 ]; then
    echo "Your password is:" $PASSWORD
else
    echo "You chose Cancel."
fi

Create a Menu Box

whiptail --title "<menu title>" --menu "<text to show>" <height> <width> <menu height> [ <tag> <item> ] . . .

Example:

#!/bin/bash
OPTION=$(whiptail --title "Test Menu Dialog" --menu "Choose your option" 15 60 4 \
"1" "Grilled Spicy Sausage" \
"2" "Grilled Halloumi Cheese" \
"3" "Charcoaled Chicken Wings" \
"4" "Fried Aubergine"  3>&1 1>&2 2>&3)
 
exitstatus=$?
if [ $exitstatus = 0 ]; then
    echo "Your chosen option:" $OPTION
else
    echo "You chose Cancel."
fi

Create a Radiolist Dialog

whiptail --title "<radiolist title>" --radiolist "<text to show>" <height> <width> <list height> [ <tag> <item> <status> ] . . .

Example:

#!/bin/bash
DISTROS=$(whiptail --title "Test Checklist Dialog" --radiolist \
"What is the Linux distro of your choice?" 15 60 4 \
"debian" "Venerable Debian" ON \
"ubuntu" "Popular Ubuntu" OFF \
"centos" "Stable CentOS" OFF \
"mint" "Rising Star Mint" OFF 3>&1 1>&2 2>&3)
exitstatus=$?
if [ $exitstatus = 0 ]; then
    echo "The chosen distro is:" $DISTROS
else
    echo "You chose Cancel."
fi

Create a Checklist Dialog

whiptail --title "<checklist title>" --checklist "<text to show>" <height> <width> <list height> [ <tag> <item> <status> ] . . .

Example:

#!/bin/bash
DISTROS=$(whiptail --title "Test Checklist Dialog" --checklist \
"Choose preferred Linux distros" 15 60 4 \
"debian" "Venerable Debian" ON \
"ubuntu" "Popular Ubuntu" OFF \
"centos" "Stable CentOS" ON \
"mint" "Rising Star Mint" OFF 3>&1 1>&2 2>&3)
exitstatus=$?
if [ $exitstatus = 0 ]; then
    echo "Your favorite distros are:" $DISTROS
else
    echo "You chose Cancel."
fi

Create a Progress Bar

whiptail --gauge "<test to show>" <height> <width> <inital percent>

Example:

#!/bin/bash
{
    for ((i = 0 ; i <= 100 ; i+=20)); do
        sleep 1
        echo $i
    done
} | whiptail --gauge "Please wait while installing" 6 60 0
  • behrooz mohamadi nsasab
۰۶
تیر
روش زیر اتصا ل یک مسیر اف تی پی به یک فولدر در سروررا توضیح میدهد
ابتدا بسته curlftpfs  را نصب نمایید (نکته: اگر به مشکل خورد ابتدا بسته fuse را نصب نمایید)
vim /etc/init.d/mountftp
#!/bin/sh
#
# Run-level Startup script for curlftpfs
#
# chkconfig: 345 91 19
# description: Startup/Shutdown the curlftpfs
 
# FTP user, password, and host (you can specify the port also eg. ftp.example.com:2002)
ftpUser=user                    #نام کاربری از اف تی پی
ftpPass=password                #پسورد کاربر اف تی پی
ftpHost=ftp.example.com         #مسیر  اف تی پی مورد نظر که باید به  فولدر متصل شود
mPath="/var/mounted/ftp"      #فولدر مورد نظر در سرور فعلی که قرار است مسیر اف تی پی  به آن متصل شود
 
# Create the mounted to dir if doesn't exist
if [ ! -d $mPath ]; then
    mkdir -p $mPath
fi
 
case "$1" in
    start)
        curlftpfs $ftpHost $mPath -o user=$ftpUser:$ftpPass,allow_other
        ;;
    stop)
        fusermount -u $mPath      
        ;;
    reload|restart)
        $0 stop
        $0 start
        ;;
    *)
        echo "Usage: $0 start|stop|restart|reload"
        exit 1
esac
exit 0
سپس قرار دادن این اسکریپت در autostart به روش زیر:
chmod 755 /etc/init.d/mountftp
chkconfig mountftp on

 

دستورات قابل اجرا :
# Start
service mountftp start
 
# Restart and reload
service mountftp restart
service mountftp reload
 
# Stop
service mountftp stop


لینک مفید از این مطلب:  LINK

  • behrooz mohamadi nsasab
۰۳
تیر
در لینوکس استفاده از پورت های کمتر از 1024 برای کاربران عادی مجاز نمیباشد، در چنین حالتی مثلا ما اگر بخواهیم سامانه خود را روی پورت 80 بالا بیاوریم که پورت پیش فرض وب میباشد، ناچاریم با استفاده از sudo این کار را بکنیم که ایرادات و مشکلات خاص خود را دارد.

authbind ابزاری میباشد که به ما اجازه میدهد پورت های خاصی را برای کاربران خاص باز کنیم.

در توضیح مرحله به مرحله زیر فرض ما این است که میخواهیم پورت 80 را برای کاربری به نام user باز کنیم:

1- ابتدا به پوشه /etc/default/ رفته و یک فایل به نام کاربر مورد نظر ایجاد میکنیم:
cd /etc/default
sudo vim user
2- در درون فایل user مقدار زیر را مینویسیم
AUTHBIND=yes

 3- ابزار authbind را نصب میکنیم:
sudo apt-get install authbind
4- دستورات زیر را اجرا میکنیم:
sudo touch /etc/authbind/byport/80
sudo chmod 755 /etc/authbind/byport/80
sudo chown user:user /etc/authbind/byport/80
  • behrooz mohamadi nsasab