لینوکس و شبکه

لینوکس و شبکه
طبقه بندی موضوعی
آخرین مطالب
  • ۹۹/۱۱/۱۳
    java

۶ مطلب در ارديبهشت ۱۳۹۷ ثبت شده است

۲۴
ارديبهشت
مشاهده اطلاعاتی نظیر رم و هارد و سریال پورت و یو اس بی
dmesg | grep -E "memory|dma|usb|tty"پاک کردن پیغام های موجود برای دوری از شلوغی خروجی:
dmesg -C مشاهده خروجی بصورت رنگ بندی شده به جهت وضوح بیشتر
dmseg  -Lتنها یک سطح خاص از مطالب را نمایش بدهد(emerg,alert, crit, err, warn,notice,info,debug)
dmesg --level=err,warnنمایش تایم در لاگ
dmesg -T
dmesg -Txبصورت real time  لاگ‌ها را مشاهده نمایید
dmesg --followمشاهده پیغام های بافر شده(لاگ کارهایی که هنوز مانده است تا انجام بشود و خروجی عمل به مرحله ظهور نرسیده است)
dmesg -r  #raw message bufferاگر بخواهیم برنامه dmesg را اجبار کنیم که از فایل های syslog هم بخواند(مثلا فایل /dev/kmsg. را هم بخواند)
dmesg -S


نکته: دستورات dmesg از فایل “/var/log/dmesg”  خوانده میشود.
  • behrooz mohamadi nsasab
۱۰
ارديبهشت

از طریق دستورات زیر میتوانیدتمامی خروجی شل های یک سرور را مشاهده نمایید:

باید دستورات زیر را در آخر bashrc یوزر خود بیافزایید.


export PS1="\u@\h[\t] [\w]-[\$?]\$ "

if [ "$SHLVL" = 1 ]; then /usr/bin/script   -afq /var/log/Terminal/Terminal_$(date +%Y%m%d-%H%M%S).log;  fi;

  • behrooz mohamadi nsasab
۱۰
ارديبهشت

ترتیب خوانده شدن فایل های کانفیگی در  دبیان 9:


20180430-155851-Profile:begin (اجرا در اول)

20180430-155851-profile:End (اجرا در دومین مرحله)

20180430-155915-bashrc:begin (اجرا در سومین مرحله)

20180430-155915-bash_alias:begin (اجرا در چهارمین مرحله)

20180430-155915-bash_alias:End (اجرا در پنجمین مرحله)

20180430-155915-bashrc:end (اجرا در ششمین مرحله)

  • behrooz mohamadi nsasab
۱۰
ارديبهشت
برای تغییر سرخط در لینوکس از دستور زیر در bashrc ویا در profile قرار دهید(لینک):
/t   :     time
/$? :     exit code
/u   :     user
\h   :     hostname
\$   :     $ or #
 
#color blue:      \[\033[01;34m\]
#color purple:   \[\033[01;35m\]
#color white:    \[\033[00m\]
#color green:    \[\033[01;32m\]
#color yellow:  \[\033[33m\]       or    \[\e[1;32m\]
 
PS1="\u@\h[\t] [\w]-[\$?]\$ "
behrooz@viratech[14:54:04] [~]-[0]$
 
PS1='${debian_chroot:+($debian_chroot)}\[\033[01;32m\]\u@\h\[\033[00m\]:\[\033[01;34m\][\w]\[\033[01;35m\][\t]\[\033[01;34m\][$?]\[\033[33m\]\$\[\033[00m\] '
user@private:[~][11:33:40][0]$
 
 
txtblk='\e[0;30m' # Black - Regular
txtred='\e[0;31m' # Red
txtgrn='\e[0;32m' # Green
txtylw='\e[0;33m' # Yellow
txtblu='\e[0;34m' # Blue
txtpur='\e[0;35m' # Purple
txtcyn='\e[0;36m' # Cyan
txtwht='\e[0;37m' # White
bldblk='\e[1;30m' # Black - Bold
bldred='\e[1;31m' # Red
bldgrn='\e[1;32m' # Green
bldylw='\e[1;33m' # Yellow
bldblu='\e[1;34m' # Blue
bldpur='\e[1;35m' # Purple
bldcyn='\e[1;36m' # Cyan
bldwht='\e[1;37m' # White
unkblk='\e[4;30m' # Black - Underline
undred='\e[4;31m' # Red
undgrn='\e[4;32m' # Green
undylw='\e[4;33m' # Yellow
undblu='\e[4;34m' # Blue
undpur='\e[4;35m' # Purple
undcyn='\e[4;36m' # Cyan
undwht='\e[4;37m' # White
bakblk='\e[40m'   # Black - Background
bakred='\e[41m'   # Red
bakgrn='\e[42m'   # Green
bakylw='\e[43m'   # Yellow
bakblu='\e[44m'   # Blue
bakpur='\e[45m'   # Purple
bakcyn='\e[46m'   # Cyan
bakwht='\e[47m'   # White
txtrst='\e[0m'    # Text Reset
 
 
 
  • behrooz mohamadi nsasab
۰۹
ارديبهشت

مقایسه میزان رم با استفاده از دو دستور:   free -m  و cat /proc/meminfo
/proc/meminfo(KB) free -k Status
MemTotal 4040208 4040208 Equal
MemFree 518032 518016 Equal
MemAvailable 1582984 1582968 Equal
used
2116340 Total – (free + cache + buffer)
Buffers 94508 1405852 Equal
Cached 1218532
SwapTotal 9867260 9867260 Equal
SwapFree 9867260 9867260 Equal
swap used
0
Shmem 91388 91388 Equal
  • behrooz mohamadi nsasab
۰۲
ارديبهشت
باز شدن صفحه network adapter setting در ویندوز
ncpa.cpl
باز شدن system tools در computer managment در ویندوز
sysdm.cpl
باز شدن صفحه پاک کردن یک برنامه
appwiz.cpl
  • behrooz mohamadi nsasab