لینوکس و شبکه

لینوکس و شبکه
طبقه بندی موضوعی
آخرین مطالب
  • ۹۹/۱۱/۱۳
    java

۲ مطلب در اسفند ۱۳۹۸ ثبت شده است

۱۴
اسفند

اگر جندین کارت شبکه را به جهت افزایش troughtPut و bandwidth به هم پیوند بدهیم و در نتیجه خروجی حاصله برابر جمع پهنای باندها(هریک به تنهایی) بشود در این صورت از تکنیک bond استفاده شده است:

 

 

 

modprobe bonding
ifconfig eth0 down
ifconfig eth1 down
ifconfig bond0 up
ifenslave bond0 eth0 eth1
ifconfig bond0 192.168.0.1 netmask 255.255.255.0
ifconfig eth0 up
ifconfig eth1 up
----------------------------------------
# ip link add bond0 type bond
# ip link set bond0 type bond miimon 100 mode active-backup
# ip link set em1 down
# ip link set em1 master bond0
# ip link set em2 down
# ip link set em2 master bond0
# ip link set bond0 up

URL1

URL2

URL3

  • behrooz mohamadi nsasab
۱۴
اسفند

ماژول  pam_access.so  در لینوکس وجود دارد ولی به کرنل اضافه نشده است و باید برای ایجاد محدودیت آن را به کرنل اضافه نماییم

برای اینکار:

$ vim /etc/security/access.conf:
   #add role:
   + : root : ALL
$ vi /etc/pam.d/password-auth
   account <tab> required <tab> pam-access.so

نکته: می‌توان از syntax فایل login موجود در مسیر pam.d موجود در مسیر etc استفاده کرد

  • behrooz mohamadi nsasab