لینوکس و شبکه

لینوکس و شبکه
طبقه بندی موضوعی
آخرین مطالب
 • ۹۹/۱۱/۱۳
  java
۲۹
فروردين
1- sudo apt-get install openssh-client
2- ssh-keygen -t rsa
  . Enter file in which to save the key (/home/user/.ssh/id_rsa)
  . Enter passphrase (empty for no passphrase) # can donot use passphrass
  . Enter same passphrase again
3- check :
  . Public Key: /home/user/.ssh/id_rsa.pub
  . Private Key: /home/user/.ssh/id_rsa  

4- ssh-copy-id user@YourServerIPAddress  
or
cat ~/.ssh/id_rsa.pub | ssh User@YourServerIPAddress “mkdir -p ~/.ssh && cat >> ~/.ssh/authorized_keys”
or
scp /home/user/.ssh/id_rsa.pub user@YourServerIPAddress:/home/user/.ssh
 • behrooz mohamadi nsasab
۱۸
اسفند

گرفتن شل در یک لینوکس از طریق گراب:

 

 

 

grub page> press e
grub page> linux /boot/vmlinuz-4.8.0 root=/dev/sda7 ro init=/bin/bash
grub page> ctrl+x
bash
mount -rw -o remounr /
 • behrooz mohamadi nsasab
۲۵
بهمن
sudo apt install builde-essential software-properties-common sshpass git htop icedtea-netx torsocks tor resolvconf python3-pip \
 bash-completion unzip bzip2 mlocate lshw net-tools shellinabox telnet bash nmap bc openjdk sudo wget curl ftp parted* gparted \
 socat nload
sudo yum groupinstall 'Development Tools'
sudo yum install icedtea-web git sshpass firewalld bash-completion torsocks unzip bzip2 mlocate lshw \
 net-tools shellinabox telnet tor bash kernel-tools* linux-firmware openssh openssh-server openssh-client \
 nmap bc java-11-openjdk-devel ftp ftplib vim kernel-devel kernel-headers yum-utils wget curl sudo lsof \
 parted* socat nload
 • behrooz mohamadi nsasab
۱۴
بهمن

قصد داریم از طریق پروکسی به یک سرور که اینترنت ندارد اینترنت بدهیم

 

سیستم بدون اینترنت:  192.168.10.173

سیستم دارای اینترنت: 192.168.10.148 با یوزر behrooz

 

yum

این دو دستور را درسرور 192.168.10.173 وارد نمایید:

1-add to /etc/yum.conf:
 proxy=socks5h://localhost:xxxx

2-ssh -N -D XXXX behrooz@192.168.10.148

URL

 

 

 

APT

دستورات را درسرور 192.168.10.173 وارد نمایید:

1-vim /etc/apt/apt.conf.d/behrooz
 Acquire::http::proxy "socks5h://localhost:XXXX";
2-ssh -N -D XXXX behrooz@192.168.10.148

URL

 • behrooz mohamadi nsasab
۱۳
بهمن

مراحل نصب یک نسخه جدید از جاوا

شناساندن جاوا(JRE)

sudo update-alternatives --install "/usr/bin/java" "java" "<Custom PATH>/bin/java" 0

شناساندن جاوا(JDK)

sudo update-alternatives --install "/usr/bin/javac" "javac" "<Custom PATH>/bin/javac" 0

شناساندن جاوا (Web Start)

sudo update-alternatives --install "/usr/bin/javaws" "javaws" "<Custom PATH>/bin/javaws" 0

 

نکته‌مهم

 در ورژن‌های شماره ۷ یا ۸  مورد javaws یا java web start وجود داشت ولی در ورژن‌های بالاتر این مورد وجود ندارد که برای این کار با نصب بسته icedtea می‌توانیم javaws را به سیستم معرفی کنیم

sudo apt install icedtea-netx 
sudo yum install icedtea-web

در این صورت برنامه های با فرمت jnlp می‌توانیم با دستور زیر اجرا نماییم

/usr/bin/javaws /tmp/launch.jnlp 

 

مشاهده گانفیگ فعلی جاوا

java -version
sudo update-alternatives --list java
sudo update-alternatives --list javac
sudo update-alternatives --list javaws

 

 

کانفیگ کردن یک جاوای جدید

اگر هیج جاوایی در سیستم نداشته باشیم همان اولین جاوا بعنوان پیش فرض تلقی خواهد شود ولی اگر از پیش جاوا با نسخه دیگری درسیستم موجود باشد باید تنظیمات را از جاوای نسحه قبل به جاوای نسخه جدید منتقل نماییم:

sudo update-alternatives --config java
sudo update-alternatives --config javac
sudo update-alternatives --config javaws

یا به روش زیر عمل نماییم

sudo update-alternatives --set java <PATH>
sudo update-alternatives --set javac <PATH>
sudo update-alternatives --set javaws <PATH>

 

حذف یک نسخه از جاوا

برای حذف یک نسخه از جاوا بهتر است از دستور زیر اقدام نمایید

گام اول: مشاهده نسخه ها به همراه مسیرهای آنها

java -version
sudo update-alternatives --list java
sudo update-alternatives --list javac
sudo update-alternatives --list javaws

گام دوم: حذف نسخه مورد نظر توسط ارائه مسیر آن ورژن

sudo update-alternatives --remove java <Path>
sudo update-alternatives --remove javac <Path>
sudo update-alternatives --remove javaws <Path>

example:
sudo update-alternatives --remove java /opt/java8/bin/java

گام سوم: تعیین نسخه مطلوب باقیمانده از نسخه‌های جاوا بعنوان پیش‌فرض

sudo update-alternatives --config java
sudo update-alternatives --config javac
sudo update-alternatives --config javaws

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • behrooz mohamadi nsasab
۰۴
بهمن

دستور زیر یک عبارت را به رمزنگاری تبدیل میکند

$ echo "salam" | base64
output:
    c2FsYW0K

$ base64 -d <<< c2FsYW0K
output:
    salam

 

 

 

 

 

 • behrooz mohamadi nsasab
۲۱
دی

برای pars کردن یک عبارت json می‌توان از دستور زیر که تلفیقی از کد پایتون نیز می‌باشد استفاده نمود

 

echo '{"hostname":"test","domainname":"example.com"}' | python -c 'import json,sys;obj=json.load(sys.stdin);print obj["hostname"]'

 

برای اطلاعات بیشتر به لینک مراجعه نمایید

 • behrooz mohamadi nsasab
۱۴
آبان

دستور شیفت در اسکریپت نویسی:

 • دستور شیفت فقط یک عدد بعنوان آرگومان می‌پذیرد
 • دستور شیفت عددی بین صفر تا تعداد آرگومان می‌پذیرد
 • در دستور شیفت عدد صفر هیچ کاری نمی‌کند
 • اگر خط شیفت با عدد ۱ اجرا بشود. آنگاه آرگومان یک را نادیده گرفته و آرگومان شماره دو بعنوان آرگومان شماره یک، تلقی خواهد شد
shift 1
 • گر خط شیفت با عدد ۲ اجرا بشود. آنگاه آرگومان یک و دو  نادیده گرفته شده و آرگومان شماره سه بعنوان آرگومان شماره یک، تلقی خواهد شد
shift 2
 • گر خط شیفت با عدد پنج اجرا بشود. آنگاه آرگومان یک و دو وسه و چهار و پنج  نادیده گرفته و آرگومان شماره شش بعنوان آرگومان شماره یک، تلقی خواهد شد
shift 5
 • بطور خلاصه می‌توان گفت «به اندازه عدد داده شده به دستور شیفت» آرگومان ورودی را حذف کرده و آرگومان بعدی را بعنوان یک درنظر خواهد گرفت
 •  

 

 • behrooz mohamadi nsasab
۰۲
شهریور
def tor_request(url, jsn=None, method="get"):
  session = requests.session()
  session.proxies = {'http': 'socks5h://localhost:9050', 'https': 'socks5h://localhost:9050'}
  resp = None
  if method == "get":
  resp = session.get(url=url, json=jsn)
  elif method == "post":
  resp = session.post(url=url, json=jsn)
  del session
  return resp.json()

اگر بخواهیم هر شش ثانبه کد ما آی پی جدید به خود اتخاذ نماید باید از دستور زیر استفاده نماییم:

$ vim /etc/tor/torrc

#Append to end
.
.
.
MaxCircuitDirtiness 1

 

 

 

 • behrooz mohamadi nsasab
۰۲
شهریور

نصب برنامه‌های زیر:

sudo apt install tor torsocks

استفاده به دو حالت زیر:

1-Temporary:
   torsocks COMMAND 
Example:
   curl https://showip.net

 

2-Permanent over shell
   . torsocks  on
Example
   curl https://showip.net

با استفاده از هر دو روش بالا موجب خواهد شد که آی پی حقیقی شما در پس یک آی پی دیگر مخفی شود.

 

 

 • behrooz mohamadi nsasab
۱۱
خرداد

برای نمایش وضعیت یک پردازه بکار می‌رود. مثلاْ آگاهی از برخی پارامتر‌های یک عمل کپی در حین اجرا. مثلا:

 • مقدار زمان گذشته و زمان واقعی صرف شده بین شروع و پایان 
 • درصد انجام کار (همچنین یک پروسس بار نمایش می‌دهد)
 • مقدار نرخ throughput
 • مقدار دیتای ارسال شده
 • تخمین زمان پایان

نصب:

# sudo yum install pv
# sudo apt install pv 

 

کپی یک فایل درون فولدر Download :

# pv CentOS7.iso > Downloads/centos.iso

 

 

ایجاد محدودیت برای اینکه فایل را با نرخ دومگابایت در ثانبه ارسال نماید

$ pv -L 2m CentOS7.iso > Downloads/centos.iso  # limitation 2MB per second

 

 

درصورتی که چندین فایل موجود باید میتوانیم توسط دستور زیر از آنها فایل آرشیو بسازیم

# tar c Notebooks/ | pv | tar x -C Documents/

 

ایجاد یک فایل آرشیو

# pv CentOS7.iso | zip > centos.zip

 

استفاده بین ورودی و خروجی دستور dd

# dd if=CentOS7.iso | pv | dd of=Downloads/centos7.iso

 

 

نمایش دیالوگ باکس در حین ایجاد یک فایل آرشیو

tar -czf - Official/ | (pv -n > mybackup.tgz) 2>&1 | dialog --gauge "Compressing files, please wait..." 10 70 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

URL

 

 

 

 

 

 

 • behrooz mohamadi nsasab
۱۴
اسفند

اگر جندین کارت شبکه را به جهت افزایش troughtPut و bandwidth به هم پیوند بدهیم و در نتیجه خروجی حاصله برابر جمع پهنای باندها(هریک به تنهایی) بشود در این صورت از تکنیک bond استفاده شده است:

 

 

 

modprobe bonding
ifconfig eth0 down
ifconfig eth1 down
ifconfig bond0 up
ifenslave bond0 eth0 eth1
ifconfig bond0 192.168.0.1 netmask 255.255.255.0
ifconfig eth0 up
ifconfig eth1 up
----------------------------------------
# ip link add bond0 type bond
# ip link set bond0 type bond miimon 100 mode active-backup
# ip link set em1 down
# ip link set em1 master bond0
# ip link set em2 down
# ip link set em2 master bond0
# ip link set bond0 up

URL1

URL2

URL3

 • behrooz mohamadi nsasab
۱۴
اسفند

ماژول  pam_access.so  در لینوکس وجود دارد ولی به کرنل اضافه نشده است و باید برای ایجاد محدودیت آن را به کرنل اضافه نماییم

برای اینکار:

$ vim /etc/security/access.conf:
  #add role:
  + : root : ALL
$ vi /etc/pam.d/password-auth
  account <tab> required <tab> pam-access.so

نکته: می‌توان از syntax فایل login موجود در مسیر pam.d موجود در مسیر etc استفاده کرد

 • behrooz mohamadi nsasab
۲۰
دی

نکات:

 • محیط استیج یعنی وضعیت آماده کامیت کردن

 • هد یکی از کامیت‌ها یا تغییرات پایداری است که در یک شاخه وجود دارد. معمولا آخرین کامییتی است که کرده ایم
 • نمایش تغییرات بر اساس برنامه diff -u انجام می‌گیرد.
 • اول همه فایل‌های untracked هستند یعنی گیت مواظب آنها نیست و بعد آن را add می‌کنیم و در اینصورت گیت آنها را میفهمد و مواظبت می‌کند یعنی میروند در محیط stage و بعدا آن را کامیت می‌کنیم و با این کار به محیط پایدار خواهند رسید
 • وقتی از یک سایتی یک پروژه راکلون می‌کنیم اسم کامیت پایدار (معمولا HEAD) آن پروژه را می‌گذاریم origin و همچنان اسم آخرین نسخه پایدار سیستم خودم هم master خواهد بود

دستورات:

ایجاد پروژه و اقدامات اولیه

 • ساختن یک پروژه گیت خالی که یک فولدر مخفی ایجاد می‌کند
$ git init

 

 • کلون کردن یک پروژه در سیستم خود
$ git clone <URL.git>

 

 • از پروژه فعلی یک ریپوزیتوری در سرور ایجاد کن و اسم آن را بگذار اوریجین و آدرس آن را هم باید ادمین سرور گیت به ما بدهد
$ git remote add origin URL

 

نمایش وضعیت و لاگ

 • نمایش وضعیت فایل‌های موجود در پوشه ای که گیت آن پوشه را در اختیار گرفته است:
$ git status

 

 • مشاهده کارهایی که کردید
$ git log --stat --summary

 

 • مشاهده کارهایی که کردید با تفاوت دیف‌ها:
$ git log -p

 

 • نمایش تغییرات کنونی با تغییرات هِد
$ git diff HEAD

 

 •  فایل‌های محیط استیج چه تغییراتی داشته اند.-تفاوت هد و استیج را نشان می‌دهد
$ git diff --staged
$ git diff --color

 

 • نشان دادن تغییرات یک کامیت
$ git show <Hash Of Commit>

 

 •  نمایش جزییات یک تگ که بعنوان ورژن شناخته می‌شود:
$ git show <tag name>

 

 • وضعیت را در سرور گیت نشان میدهد(باید بررسی شود)
$ git remote

 

 

اقدامات در stage و unstage

 • یک فایل را از استیج بیرون بیاور
$ git reset file

 

 • بازگشت به آخرین تغییرات در آن فایل-با این کار فایل اصلی که در هد است جایگزین فایلی می‌شود که در آن تغییرات اشتباه داده بودید
$ git checkout -- <FILE>

 

 • حذف فایل stage شده موجود و تبدیل به unstage
$ git rm --cached <FileNames>

 

 • حذف فولدر  stage شده موجود و تبدیل به unstage
$ git rm --cached -r <FOLDER>

 

 • پاک کردن یک فایل از گیت و فایل‌سیستم
$ git rm <file>

 

 

 

کامیت و تگ

 • افزودن یک تغییر در استیج :
$ git add <File>

 

 • افزودن یک تغییر در استیج:
$ git add -A

 

 • انتقال تغییرات از استیج به کامیت:
$ git commit -m "message"

 

 • بازگشت به آخرین کامیت(اگر استیج نشده باشد یعنی دستور اَد زده نشده باشد)
$ git checkout -- filename

 

 • بازگشت به آخرین کامیت درصورتی که دستور اَد زده شده باشد
$ git reset HEAD filename

 

 • نکته: tag می‌تواند به ما بگوید که کدام کامیت است که قابلیت ارائه به مشتری را دارد. یعنی مدیر پروژه در ذهن خودش حفظ نکند که کدام ورژن شماره یک است و کدام شماره نسخه دوم از برنامه است. معمولا شرکت‌ها برای اینکه یک release از محصول بدهند در کامیت مطلوب یک تگ میزنند که تحت عنوان ورژن شماره خاص از محصول شناخته بشود.
 • نکته: تگ بر روی کامیت زده می‌شود
 • نمایش تگ‌ها
$ git tag

 

 • زدن تک به آخرین کامیت  :
$ git tag -a v2.0.1 -m " توضیحات در باره این تگ"

 

 

 • به یک کامیت قدیمی یک تگ اختصاص دادیم:
$ git tag -a v1.3.9 <Hash Of custom commit> -m "توضیحات درباره تک"

 

 • نمایش تمام تگ‌هایی که در اول آن کاراکتر "وی" قرار دارد:
$ git tag -l "v*"

 

 • نکته: اگر تغییر از نوع ایجاد تگ باشد، گیت آن را نمی‌فهمد. یعنی دستور git status ایجاد تگ را گزارش نمی‌دهد.(در نتیجه در دستور پوش هم چیزی به سرور اضافه نخواهد شد)
 • تگ مورد نظر را به شاخه اوریجین در سرور اضافه  کند
$ git push origin <TagName>

 

 • تگ‌ها را به شاخه اوریجین در سرور گیت اضافه کن:
$ git push origin --tags
 • رفتن به یک تگ(یعنی کامیتی که در آن تگ زده شده) در پروژه(نکته: اگر به یک تگ checkout کردیم برای ایجاد تغییرات باید یک برنچ ایجاد نماییم و تغییرات را به آن اعمال نماییم.)
$ git checkout <Tag name>

 

 • پروژه ای که از سایت گرفتم را تغییر دادم. این تغییرات در شاخه مَستر سیستم خودم انجام گرفته است. اگر بخواهم این تغییرات را در برنچ اصلی سایت قرار بدهم باید از این دستور کمک بگیرم
$ git push origin master

 

 • آخرین تغییراتی که در سایت وجود دارد که با نام اوریجین شناخته می‌شود را بگیرد و در شاخه مَستر سیستم خودم اَعمال کن
$ git pull origin master

 

 • تغییرات مستر را به شاخه اوریجین که در سرور است اضافه کن:
$ git push origin master

 

 

برنچ

 • نمایش تمامی برنچ‌های موجود
$ git branch

 

 • ساختن یک برنج جدید:
$ git branch <Name>

 

 • رفتن به برنچ دیگر(بکش بیرون اون رو):
$ git checkout <branchName>

 

 • پاک کردن یک برنچ:
$ git branch -d <BranchName>

 

 • برنجی که هِد در آن است را با برنج ذکر شده یکی می‌کند:
$ git merge <branchName>

 

 • تنها مشاهده تغییرات سرور آنلاین(ریموت)- نکته: تغییرات به لوکال منتقل نمی‌شود
$ git fetch origin 

 

 

کار با merge

 • پس از اینکه با دستور fetch‌ صحت تغییرات مخزن آنلاین را مشاهده کردیم،‌ آن را با دستور زیر از مخزن آنلاین به لوکال منتقل می‌کنیم.(حتما باید نام برنج آورده بشود)
$ git merge origin/master

 

 

کار با blame

 • نکته: وقتی یک باگ در یک فایل پیدا می‌کنیم git blame اجازه می‌دهد که آن را گردن یکی بیاندازید.
 • تاریخچه تغییرات فایل را نشان می‌دهد
$ git blame <FileName>

 

 • تاریخچه تغییرات لاین هشتم از فایل را نشان می‌دهد
$ git blame <FileName> -L8

 

 • تاریخچه تغییرات لاین هشتم تا لاین دهم از فایل را نشان می‌دهد(نفر آخری که تغییرات را ایجاد کرده است)در پروژه
$ git blame <FileName> -L8,10

 

 

 

برخی تنظیمات ساختاری خود گیت

 • می‌توانیم توسط دستورات زیر نام کاربری یا ایمیل یا دیگر موارد را برای گیت فعلی تنظیم نماییم
$ git config --global user.name برخی تنظیمات
$ git config --global user.name "Your Full Name"
$ git config --global user.email you@somewhere.com

 

 

 

 

 

  • behrooz mohamadi nsasab
  ۱۴
  دی

  Check the number of attached disks

  # cat /proc/scsi/scsi | egrep -i 'Host:' | wc -l
  7

  verify Using /sys class file

  (- - -)

  $ echo "- - -" > /sys/class/scsi_host/host0/scan
  #("- - -") of the command act as wildcards meaning rescan everything​​
  

  (c t l)

  $ echo "c t l" >  /sys/class/scsi_host/hosth/scan 
  # h is the HBA number
  # c is the channel on the HBA
  # t is the SCSI target ID
  # l is the LUN.
  

  #If you don't have the host bus number, you must list all the existing host bus number on your system with the command

  $ ls /sys/class/scsi_host
  host0 host1 host2
  
  $ echo "- - -" > /sys/class/scsi_host/host0/scan
  $ echo "- - -" > /sys/class/scsi_host/host1/scan
  $ echo "- - -" > /sys/class/scsi_host/host2/scan
  
  <OR>
  
  # for host in `ls /sys/class/scsi_host/`;do
   echo "- - -" >/sys/class/scsi_host/${host}/scan;
  done
  

   

   

  URL

   

   

   

   

  • behrooz mohamadi nsasab
  ۰۲
  دی

  Basic Concepts in Firewalld

  Zones: The firewalld daemon manages groups of rules using entities called “zones”

  predefined zones:

  drop: The lowest level of trust. All incoming connections are dropped without reply and only outgoing connections are possible.
  block: Similar to the above, but instead of simply dropping connections, incoming requests are rejected with an icmp-host-prohibited or icmp6-adm-prohibited message.
  public: Represents public, untrusted networks. You don’t trust other computers but may allow selected incoming connections on a case-by-case basis.
  external: External networks in the event that you are using the firewall as your gateway. It is configured for NAT masquerading so that your internal network remains private but reachable.
  internal: The other side of the external zone, used for the internal portion of a gateway. The computers are fairly trustworthy and some additional services are available.
  dmz: Used for computers located in a DMZ (isolated computers that will not have access to the rest of your network). Only certain incoming connections are allowed.
  work: Used for work machines. Trust most of the computers in the network. A few more services might be allowed.
  home: A home environment. It generally implies that you trust most of the other computers and that a few more services will be accepted.
  trusted: Trust all of the machines in the network. The most open of the available options and should be used sparingly.

  Rule Permanence: In firewalld, rules can be designated as either permanent or immediate. Most firewall-cmd operations can take the "--permanent" flag

  Commands

  Install

  Install and Enable Your Firewall to Start at Boot

  $ sudoyum install firewalld Install
  $ sudo systemctl enable firewalld
  $ sudo reboot

  Show Status(Information)

  verify the service is running and reachable by typing:

  $ sudo firewall-cmd --state
  output:  running

  Current Firewall Rules( which zone is currently selected as the default)

  firewall-cmd --get-default-zone
  output:
    publicPrint currently active zones
  

  Print currently active zones

  firewall-cmd --get-active-zones
  output:
   privateDNS
    interfaces: eth1
   publicweb
    interfaces: eth0

  list of the available zone

  $ sudo firewall-cmd --get-zones
  output:
  block dmz drop external home internal public trusted work

  see the specific configuration associated with a zone

  $ sudo firewall-cmd --zone=home --list-all
  output :
  home
    interfaces: 
    sources: 
    services: dhcpv6-client ipp-client mdns samba-client ssh
    ports: 
    masquerade: no
    forward-ports: 
    icmp-blocks: 
    rich rules:
  

  see the specific configuration associated with all zone

  sudo firewall-cmd --list-all-zones

  list of the available services

  firewall-cmd --get-services
  output
    RH-Satellite-6 amanda-client amanda-k5-client bacula bacula-client bitcoin bitcoin-rpc bitcoin-testnet bitcoin-testnet-rpc ceph ceph-mon cfengine condor-collector ctdb dhcp dhcpv6 dhcpv6-client dns docker-registry dropbox-lansync elasticsearch freeipa-ldap freeipa-ldaps freeipa-replication freeipa-trust ftp ganglia-client ganglia-master high-availability http https imap imaps ipp ipp-client ipsec iscsi-target kadmin kerberos kibana klogin kpasswd kshell ldap ldaps libvirt libvirt-tls managesieve mdns mosh mountd ms-wbt mssql mysql nfs nrpe ntp openvpn ovirt-imageio ovirt-storageconsole ovirt-vmconsole pmcd pmproxy pmwebapi pmwebapis pop3 pop3s postgresql privoxy proxy-dhcp ptp pulseaudio puppetmaster quassel radius rpc-bind rsh rsyncd samba samba-client sane sip sips smtp smtp-submission smtps snmp snmptrap spideroak-lansync squid ssh synergy syslog syslog-tls telnet tftp tftp-client tinc tor-socks transmission-client vdsm vnc-server wbem-https xmpp-bosh xmpp-client xmpp-local xmpp-server

  list services

  sudo firewall-cmd --zone=public --list-all
  sudo firewall-cmd --zone=public --list-services

  List of ports

  sudo firewall-cmd --zone=public --list-ports

   

  Modify

  Changing the Zone of an Interface

  sudo firewall-cmd --zone=home --change-interface=eth0
  output
  success
  

  Adjusting the Default Zone

  sudo firewall-cmd --set-default-zone=home
  

  allow http/https traffic in our “public” zone

  sudo firewall-cmd --zone=public --add-service=http
  sudo firewall-cmd --zone=public --add-service=http --permanent
  sudo firewall-cmd --zone=public --add-service=https
  sudo firewall-cmd --zone=public --permanent --add-service=https
  

  Opening a Port for your Zones

  sudo firewall-cmd --zone=public --add-port=5000/tcp
  sudo firewall-cmd --zone=public --add-port=4990-4999/udp
  sudo firewall-cmd --zone=public --permanent --add-port=5000/tcp
  sudo firewall-cmd --zone=public --permanent --add-port=4990-4999/udp
  sudo firewall-cmd --zone=public --permanent --list-ports

  change interface over zones

  sudo firewall-cmd --zone=public --change-interface=eth0
  

   

  URL

  • behrooz mohamadi nsasab
  ۰۱
  دی

  نمایش اطلاعات سرور پی اچ پی

  • http://192.168.40.42/?/Info
  • behrooz mohamadi nsasab
  ۰۱
  دی

  در آموزش زیر :
      آدرس شبکه :10.0.20.0/24
      نام دامنه: MyDomain.it
      سرور دی ان اس: 10.0.20.240
      سرورد دی ان اس برای فوروارد:192.168.100.12

  $ sudo apt install bind9 bind9utils dnsutils resolvconf

  $ sudo vim /etc/bind/named.conf.options

  ​​options {
    directory "/var/cache/bind";
    listen-on port 53 {localhost;10.0.20.0/24;192.168.40.0/24; };
    allow-query {localhost;10.0.20.0/24;192.168.40.0/24;};
    recursion yes;
    forwarders {
      192.168.100.12;
      8.8.8.8;
    };
    dnssec-validation auto;
    auth-nxdomain no;  # conform to RFC1035
    listen-on-v6 { any; };
  };

  $ sudo vim /etc/bind/named.conf.local

    zone "MyDomain.it" IN {
      type master;
      file "MyDomain.it";
    };

  $ vim /var/cache/bind/domain.ir

    $TTL 86400
  @  IN  SOA       ns1.MyDomain.it. root.MyDomain.it(
      20191214      ;Serial
      3600        ;Refresh
      900        ;Retry
      604800       ;Expired
      86400       ;Minimum TTL
  )
  
  ;name servers: NS records
    IN  NS    ns1.MyDomain.it.
    IN  A    192.168.40.40
    IN  MX 10  mail.MyDomain.it.
  
  ;name servers: A records
  ns1.MyDomain.it.     IN  A  192.168.40.40
  dns.MyDomain.it.     IN  A  192.168.40.40
  root.MyDomain.it.    IN  A  192.168.40.40
  MyDomain.it.       IN  A  192.168.40.40
  chat.MyDomain.it.    IN  A  192.168.40.41
  mail.MyDomain.it.    IN  A  192.168.40.42
  email.MyDomain.it.    IN  A  192.168.40.42
  pop3.MyDomain.it.    IN  A  192.168.40.42
  smtp.MyDomain.it.    IN  A  192.168.40.42
  imap.MyDomain.it.    IN  A  192.168.40.42
  behrooz.MyDomain.it.   IN  A  192.168.40.48
  • لاگ افتادن تمام کوئری‌هایی که به سرور DNS زده می‌شود(دستور زیر را در سرور وارد نمایید):
  # rndc querylog on
  • دستور زیر برای چک شدن named.conf و موارد included های آن است
  $ sudo named-checkconf
  
  • دستور زیر برای چک شدن زون‌ها می‌باشد
  # /usr/sbin/named-checkzone my.net /var/cache/bind/my.net.zone
  • در systemctl سرویس را در حالت اجرای اتوماتیک بعد از ریست قرار میدهیم
  $ sudo systemctl enable bind9
  $ sudo systemctl start bind9
  • نکته: برای استفاده از فایل /etc/resolv.conf باید برنامه resolvconf نصب شده باشد

    URL

    URL

  • behrooz mohamadi nsasab
  ۰۹
  شهریور

  $ systemctl get-default                                         #show current default target for UI(Gnome or another UI)

  $ systemctl set-default graphical.target               #set gui instead cli (change runlevel from 3 to 5)

  or

  rm '/etc/systemd/system/default.target'

  ln -s /usr/lib/systemd/system/graphical.target   /etc/systemd/system/default.target

   

   

  • behrooz mohamadi nsasab
  ۱۶
  مرداد

  ${parameter:=word}:

  If parameter is unset or null, the expansion of word is assigned to parameter.
  The value of parameter is then substituted. 
  Positional parameters and special parameters may not be assigned to in this way.

  ${var:-value}: 

  if ${var} is set and not null, or value otherwise.
  The ${var-value} construct is similar, but checks only that the variable is set.

  ${var:=value} and ${var=value}:

  if var is unset (and also set, but null for the := form).

  ${var:?message}:

  display message to stderr and then exit if var is unset or null.
  This should generally not be used within ebuilds as it does not use the die mechanism.
  There is a ${var?message} form too.

  ${var:+value}:

  if var is set and not null, or a blank string otherwise.
  There is a ${var+value} form.

   

   

  URL

  • behrooz mohamadi nsasab
  ۱۲
  مرداد

  ps

   دستور پی اس بدون سوییچ فقط پروسس های ترمینال کنونی را نمایش خواهد داد

  سوییچ l (ال) : توضیحاتی اضافه از پروسس های ترمینال کنونی  

  پارامترهای F: 1: پردازش در حافظه در حال اجرا است

  2: معرف یک systemProcess استفاده

  3: پردازش در حافظه lock شده است بخاطر عملیات IO

  4: پردازش در وضعیت SWAP است

  پارامترهای:‌S

  کاراکتر W: پردازش در حال انتظار است

  کاراکتر R:  پردازش در حال اجرا

  کاراکتر S:  پردازش در  حال sleep

  کاراکتر Z: اجرای پروسس به اتمام رسیده است

  کاراکتر T:  پروسس متوقف شده است

  پارامتر PPID: پردازه پدر این پردازه - چه پروسسی این پردازه را به اجرا در آورده است


  ps -el

  نمایش تمام پردازه های فعال و درحال اجرا 

  با قرار دادن nohup باعث می‌شویم که با logOff هم دستور از بین نرود

  • behrooz mohamadi nsasab
  ۰۱
  مرداد


  !! 

  execute last command.

  !top

  execute the most recent command that starts with ‘top’ (e.g. !).

  !top:p

  displays the command that !top would run (also adds it as the latest command in the command history).

  !$ 

  execute the last word of the previous command (same as Alt +., e.g. if last command is ‘cat tecmint.txt’, then !$ would try to run ‘tecmint.txt’).

  !$:p

  displays the word that !$ would execute.

  !*

  displays the last word of the previous command.

  !*:p

  displays the last word that !* would substitute.

  • behrooz mohamadi nsasab
  ۰۱
  مرداد


  tcpdump -i eth0 #Capture Packets from Specific Interface

  tcpdump -i any #Capture all packets in any interface

  tcpdump -c 5 -i eth0 #Capture Only N Number of Packets

  tcpdump -A -i eth0 #Print Captured Packets in ASCII

  tcpdump -D #Display Available Interfaces

  tcpdump -XX -i eth0 #Display Captured Packets in HEX and 

  tcpdump -w 0001.pcap -i eth0 #Capture and Save Packets in a File

  tcpdump -r 0001.pcap #Read Captured Packets File

  tcpdump -n #show IP address replace name (disable name resolution) 

  tcpdump -nn  #show port address replace name (disable port resolution with -nn

  tcpdump  tcp #Capture only TCP Packets.

  tcpdump port 22 #Capture Packet from Specific Port

  tcpdump port 80 #capture packets related to a web (HTTP) service

  tcpdump -i eth0 src 192.168.0.2 #Capture Packets from source IP

  tcpdump -i eth0 dst 50.116.66.139 #Capture Packets from destination IP

  tcpdump --number #show acket numbers in output

  tcpdump -t #omit timestamp info from tcpdump outpu

  tcpdump -v #show detailed output

  tcpdump  icmp #capture ICMP packets only

  tcpdump host 54.204.39.132 #only packets related to a specific host

  tcpdump -i any -c5 -nn \

       src 192.168.122.98 and port 80 #filter packets from source IP address 192.168.122.98 and service HTTP only

  tcpdump -i any -c5 -nn "port 80 \

       and (src 192.168.122.98 \

       or src 54.204.39.132)" #filtering packets for HTTP service only (port 80) and source IP addresses 192.168.122.98 or 54.204.39.132  • behrooz mohamadi nsasab
  ۲۱
  تیر

  Matcher Selection

  [-f FILE, --file=FILE]

  الگو‌ها را از فابل بخواند. هر الگو در یک خط نوشته شود

  The empty file contains zero patterns, and therefore matches nothing.

  [-i, --ignore-case, -y]

  عدم حساسیت به حروف بزرگ و کوچک

  Ignore case distinctions in both the PATTERN and the input files.

  y  سوییچ قدیمی هست و i جدیدتری است

  [-v, --invert-match]

  الگوی مورد نظر را نشان ندهد

  [-w, --word-regexp]
  Select  only those lines containing matches that form whole words.
  $ grep -w ping #does not match “xxxpingxxx”
  [-x, --line-regexp]

  درصورتی چیزی پیدا کن که (دقیقا) تمام یک خط  دقیق الگوی وارد شده باشد

  $ grep "hello I am behrooz"
   sample3:hello I am behrooz
   sample3:hello I am behrooz! and what is this
   sample3:hello I am behrooz!, I am fine
  $ grep -x "hello I am behrooz"
   sample3:hello I am behrooz


  General Output Control

  [-c, --count]
  Count the Number of Matches
  $ grep -c salam *.txt
  sample1.txt:7
  sample2.txt:1
  sample3.txt:31
  sample4.txt:22
  --color[=WHEN], --colour[=WHEN]
  export GREP_COLOR='1;32'    #setting green color for pattern
  cat file.txt |grep PATTERN --color=auto
  [-L, --files-without-match]
  فایل‌هایی که الگو را دارا نمی‌باشند
  $ grep -L "how" *.txt   #find all files (in the current directory) that do not contain the word "how"
  file1.txt
  file25.txt
  file67.txt
  [-l, --files-with-matches]
  تنها نام فایل‌هایی که الگو در آن یافت شده است را نشان خواهد داد
  $ grep -l "how" *.txt     #find all files (in the current directory) that do not contain the word "how"
  file1.txt
  file25.txt
  file67.txt
   [-m NUM, --max-count=NUM]
  توقف بعد از اینکه تعداد مشخص شده پیدا شده باشد
  [-q, --quiet, --silent]
  Quiet; do not write anything to standard output
  Exit immediately with zero status if any match is found, even if an error was detected.
  [-s, --no-messages]
                Suppress error messages about nonexistent or unreadable files.

  • behrooz mohamadi nsasab
  ۱۶
  تیر

  Options:

  update
  گرفتن (دوباره بدست آوردن) لیست بسته‌های جدید
  upgrade:
  آپگرید کردن
  install
  نصب یک بسته
  remove:
  حذف یک بسته
  purge:
  حذف بسته به همراه تمامی تنظیمات آن
  autoremove:
  Remove automatically all unused packages that were automatically installed to satisfy dependencies for other packages and are now no longer needed.
  dist-upgrade:
  Distribution upgrade
  build-dep:
  Configure build-dependencies for source packages. install all dependencies for 'packagename'
  clean:
  Erase downloaded archive files. clean clears out the local repository of retrieved package files. It removes everything but the lock file from /var/cache/apt/archives/ and /var/cache/apt/archives/partial/.
  autoclean:
  پاک کردن فایل‌های آرشیو شده از دانلود‌های قبلی
  check:
  Verify that there are no broken dependencies
  source:
  Download source archives. Source packages are tracked separately from binary packages via deb-src lines in the sources.list.
  [--compile]: package will be compiled to a binary .deb using dpkg-buildpackage for the architecture as defined by the [--host-architecture] option.
  [--download-only]:source package will not be unpacked.
  download:
  دانلود فایل باینری در مسیر فعلی
  changelog:
  Download and display the changelog for the given package
  سیاهه یا تاریخچهٔ تغییراتی که در پروژه صورت گرفته است
  indextargets:
  listing of information about all data files (index targets) apt-get update would download
   

   


  Options:

  [--no-install-recommends]
  در هنگام نصب، بسته‌های توصیه‌شده بعنوان وابستگی لحاظ نشوند
  [--install-suggests]
  درهنگام نصب بسته‌های پیشنهاد شونده(توسط برنامه) بعنوان وابستگی لحاظ نشوند
  [-d, --download-only]
  فقط فایل‌ها دانلود شوند(unpacked یا نصب نشوند)
  [-f, --fix-broken]
  تلاش برای اصلاح گسیختگی‌های موجود در  وابستگی‌ها
  با این گزینه به برنامه apt اجازه داده می‌شود تا درصورت نیاز هر بسته‌ای را حذف نماید
  [-m, --ignore-missing, --fix-missing]
  نادیده گرفتن بسته‌‌های‌ خرابی(مثلا دانلود نمیشوند یا اینکه دانلود شده اند ولی خراب هستند)
  اگر بسته‌ها نمی‌توانند دانلود شوند یا بعد از دانلود امکان چک و بررسی یکپارچکی وجود نداردآن بسته‌ها را عقب نگه‌دار و نتیجه را هندل کن
  اگر این سوییچ را با -f استفاده نمایید ممکن است در  مواردی به ارور برخورد نمایید
  اگر نام یک بسته در خط فرمان برای نصب آورده شده باشد درصورت عدم دانلود این بسته بدون هیچ گونه اخطاری از نصب این بسته صرف نظر میشود
  [--no-download]
  فقط از بسته‌های deb موجود(کنونی) در سیستم‌عامل که پیش‌تر دانلود شده استفاده شود
  [-q, --quiet]
  این کامند برای تهیه لاگ بسیار مفید است زیرا نشانگرهای پیشرفت و موارد توضیحاتی را حذف می‌کند
  با مقداردهی به -q=# میتوانیم  سطح عدم تولید توضیحات را مشخص نماییم
  [-s, --simulate, --just-print, --dry-run, --recon, --no-act]
  هیچ کاری صورت نگیرد
  شبیه‌سازی و نمایش در خروجی از تغییراتی که با اجرای دستور صورت خواهد گرفت
  [-y, --yes, --assume-yes]
  بطور اتوماتیک به هر  prompt پاسخ yes خواهد داد
  run non-interactively
  در موارد نامطلوب دستور apt-get متوقف خواهد شد(نظیر: تغییر در نگهداری بسته یا نصب یک بسته غیرمجاز  یا حذف یک بسته خیلی مهم)
  [--assume-no]
  بصورت پیش‌فرض به  همه promp ها پاسخ no می‌دهد
  [--no-show-upgraded]
  عدم نمایش لیست تمام بسته‌هایی که آپگرید شده‌اند
  [-V, --verbose-versions]
  نمایش نسخه تمام نسخه‌ها از بسته‌هایی که آپگرید شده‌اند
  [-a, --host-architecture]
  بصورت پیش‌فرض تنظیم نیست
  در زمان استفاده از دستور apt-get source --compile معماری بسته‌های build شونده کنترل و  cross-builddependencies تامین شوند
  [-b, --compile, --build]
  Compile source packages after downloading them.
  [--ignore-hold]
  Ignore package holds;
  بسته را نگهداری ننماید-به عبارتی پس از نصب آن را در سیستم نگه‌ندارد
  [--with-new-pkgs]
  این سوییچ وقتی با دستور upgrade همراه شود دراین صورت مجاز به نصب بسته‌های جدید خواهد بود.
  این دستور زمان نیازمندی به یک dependency مفید خواهد بود تا آن نیز بتواند نصب نماید
  نکته:دستور upgrade هیچگاه بسته‌ای را حذف نمی‌کند و فقط بسته جدید را نصب می‌کند
  [--no-upgrade]
  Do not upgrade packages;
  همراه با دستور  install : اگر بسته هم‌اکنون نصب شده باشد آنگاه از  upgrade آن دستور جلوگیری بعمل خواهد آمد
  [--only-upgrade]
  همراه با دستور  install : اگر بسته هم‌اکنون در سیستم‌عامل موجود نباشد، نصب صورت نگیرد
  تنها زمانی بسته را آپگرید خواهد کرد که درحال حاضر بسته در سیستم‌عامل وجود داشته و ورژن جدید از آن در دسترس باشد
  [--allow-downgrades]
  این دستور خطرناک است و ممکن است به سیستم عامل آسیب برساند
  تنها در موارد خاص کاربرد دارد و در صورت دانلود ممکن است پیغامی ظاهر نشود
  [--allow-remove-essential]
  این دستور خطرناک است و ممکن است به سیستم عامل آسیب برساند
  بله(Force yes) به حذف دستوراتی که بعنوان پایه در سیستم عامل کاربرد دارند
  [--force-yes]
  بله(Force yes) به تمامی پیغام‌ها
  این دستور منقرض شده است و با دستورات
    --allow-downgrades, --allow-remove-essential, --allow-change-held-packages 
  جایگزین شده است
  [--print-uris]
  بجای اینکه فایل‌ها نصب شوند آدرس URL آن پرینت می‌شود
  هر URL دارای path و destination file name و سایز و کد MD5 است
  sudo apt-get install aptitude --print-uris
  [sudo] password for behrooz: 
  Reading package lists... Done
  Building dependency tree    
  Reading state information... Done
  The following additional packages will be installed:
   aptitude-common libclass-accessor-perl libcwidget3v5 libio-string-perl libparse-debianchangelog-perl libsub-name-perl
  Suggested packages:
   aptitude-doc-en | aptitude-doc apt-xapian-index debtags libcwidget-dev libhtml-template-perl libxml-simple-perl
  The following NEW packages will be installed:
   aptitude aptitude-common libclass-accessor-perl libcwidget3v5 libio-string-perl libparse-debianchangelog-perl libsub-name-perl
  0 upgraded, 7 newly installed, 0 to remove and 38 not upgraded.
  Need to get 3,494 kB of archives.
  After this operation, 15.8 MB of additional disk space will be used.
  'http://deb.debian.org/debian/pool/main/a/aptitude/aptitude-common_0.8.7-1_all.deb' aptitude-common_0.8.7-1_all.deb 1592678 MD5Sum:944f23494615284543660e9ee02c6c6d
  'http://deb.debian.org/debian/pool/main/c/cwidget/libcwidget3v5_0.5.17-4+b1_amd64.deb' libcwidget3v5_0.5.17-4+b1_amd64.deb 312582 MD5Sum:153078784a4cac12829bfb967cd9b8c4
  'http://deb.debian.org/debian/pool/main/a/aptitude/aptitude_0.8.7-1_amd64.deb' aptitude_0.8.7-1_amd64.deb 1477860 MD5Sum:3bd5df11a809e76d0e925e705b0f9f06
  'http://deb.debian.org/debian/pool/main/libs/libsub-name-perl/libsub-name-perl_0.21-1_amd64.deb' libsub-name-perl_0.21-1_amd64.deb 13122 MD5Sum:d2ae0127b9770f1511f9d8d6e65c415a
  'http://deb.debian.org/debian/pool/main/libc/libclass-accessor-perl/libclass-accessor-perl_0.34-1_all.deb' libclass-accessor-perl_0.34-1_all.deb 25950 MD5Sum:e8d44fcd57dcb4a39e53f7956b30dd22
  'http://deb.debian.org/debian/pool/main/libi/libio-string-perl/libio-string-perl_1.08-3_all.deb' libio-string-perl_1.08-3_all.deb 12298 MD5Sum:8d09424a4c3ba34a8ff890af95391947
  'http://deb.debian.org/debian/pool/main/libp/libparse-debianchangelog-perl/libparse-debianchangelog-perl_1.2.0-12_all.deb' libparse-debianchangelog-perl_1.2.0-12_all.deb 59376 MD5Sum:52a19d38904388812afef8d78611e26e
  
   
  [--purge]
  اگر بجای remove استفاده شود در این صورت همه چیز را پاک خواهد کرد
  [--reinstall]
  نصب مجدد بسته‌های که هم‌اکنون نصب شده است(در ورژن بالاتر)
  [--list-cleanup]
  بطور پیش‌فرض این سوییچ در دستور تعبیه شده است
  درصورت روشن بودن دستور apt  بطور اتوماتیک محتوی /var/lib/apt/lists  مدیریت را مدیریت کرده و اطمینان حاصل می‌گردد که فایل‌های منسوخ پاک شده باشد
  تنها دلیلی که این ویژگی را می‌توان خاموش کرد این استکه این فایل بطور مداوم تغییر می‌نماید
  نکته: از سوییچ  --no-list-cleanup برای خاموش کردن آن استفاده می‌شود
  [--no-remove]
  اگر هر بسته‌ای بخواهد حذف شود دستور apt-get همان موقع بدون اینکه pronpt بدهد قطع می‌شود
  [--auto-remove, --autoremove]
  Remove automatically all unused packages that were automatically installed to satisfy dependencies for other packages and are now no longer needed as dependencies changed
  [--only-source]
  تنها در دستورات buil-dep و  source معنی پیدا می‌کند.
  نشان میدهد که نام سورس داده شده به فایل‌های باینری مپ نشده باشد و دستورات تنها  نام بسته‌های سورس را بعنوان آرگومان قبول نمایند
  [--allow-unauthenticated]
  Ignore if packages can't be authenticated and don't prompt about it.
  This can be useful while working with local repositories, but is a huge security risk if data authenticity isn't ensured in another way by the user itself.
  The usage of the Trusted option for sources.list(5) entries should usually be preferred over this global override.
  [--no-allow-insecure-repositories]
  در دستور update ، از گرفتن دیتا‌ی verified نشده جلوگیری بعمل می‌آورد
  دستور apt update در صورت مواجهه با  ریپوزیتوری‌هایی با امضای رمز شده غیر معتبر ، fail می‌شود
  [--show-progress]
  نمایش نوار میزان پیشرفت کار در حین نصب با پاک یا آپگرید
  [--with-source filename]
  Adds the given file as a source for metadata. Can be repeated to add multiple files. See --with-source description in apt-cache(8) for further details.
  [-c, --config-file]
  Specify a configuration file to use.
  The program will read the default configuration file and then this configuration file.
  If configuration settings need to be set before the default configuration files are parsed specify a file with the APT_CONFIG environment variable. See apt.conf(5) for syntax information.
   

   

  FILES

  /etc/apt/sources.list:
  Locations to fetch packages from. Configuration Item: Dir::Etc::SourceList.
  /etc/apt/sources.list.d/:
  File fragments for locations to fetch packages from. Configuration Item: Dir::Etc::SourceParts.
  /etc/apt/apt.conf:
  APT configuration file. Configuration Item: Dir::Etc::Main.
  /etc/apt/apt.conf.d/:
  APT configuration file fragments. Configuration Item: Dir::Etc::Parts.
  /etc/apt/preferences:
  Version preferences file. This is where you would specify "pinning", i.e. a preference to get certain packages from a separate source or from a different version of a distribution. Configuration Item:[Dir::Etc::Preferences].
  /etc/apt/preferences.d/:
  File fragments for the version preferences. Configuration Item: Dir::Etc::PreferencesParts.
  /var/cache/apt/archives/:
  Storage area for retrieved package files. Configuration Item: Dir::Cache::Archives.
  /var/cache/apt/archives/partial/:
  Storage area for package files in transit. Configuration Item: Dir::Cache::Archives (partial will be implicitly appended)
  /var/lib/apt/lists/:
  Storage area for state information for each package resource specified in sources.list(5) Configuration Item: Dir::State::Lists.
  /var/lib/apt/lists/partial/:
  Storage area for state information in transit. Configuration Item: Dir::State::Lists (partial will be implicitly appended)
   
   
   
   
  • برای نمایش آدرس URL یک بسته ای که در هنوز در سرور نصب نیست
  apt-get -y install --print-uris <PackageName> | cut -f 2 -d \' | grep \.deb

   

   

   

  • behrooz mohamadi nsasab
  ۱۶
  تیر

  apt command:

  list:

  [--installed], [--upgradeable], [--all-versions]

  list packages based on package names.list is somewhat similar to dpkg-query --list in that it can display a list of packages satisfying certain criteria. 

  search:

  search in package descriptions

  show:

  show package details and information about the given package(s) including its dependencies, installation and download size, sources the package is available from, the description of the packages content and such more install, remove, purge: Performs the requested action on one or more packages specified via regex(7), glob(7) or exact match. The requested action can be overridden for specific packages by append a plus (+) to the package name to install this package or a minus (-) to remove it.

  autoremove:

  Remove automatically all unused packages that were automatically installed to satisfy dependencies for other packages and are now no longer needed as dependencies changed

  update:

  update list of available packages

  upgrade:

  upgrade the system by installing/upgrading packages

  full-upgrade:

  upgrade the system by removing/installing/upgrading packages

  edit-sources:

  edit the source information file (edit your sources.list)
  Options
  [-y]: Assume that the answer to simple yes/no questions is 'yes' 
  [-v]: Display extra information. (may be supplied multiple times)
  • behrooz mohamadi nsasab
  ۱۵
  تیر

  URL

  برای اطلاع پیدا کردن از اطلاعات ساختاری و تعداد کانکشن‌ها و موارد administrator  میتونیم ماژول را  status_module فعال نمایید


   vim httpd.conf

  <Location "/server-status">
      SetHandler server-status
      Require host example.com
  </Location>

  سپس به آی پی رفته و در ادامه عبارت server-status را تایپ نمایید


  127.0.0.1/server-status

  • behrooz mohamadi nsasab
  ۲۶
  خرداد

  option:

  -i This installs a new package(rpm -i package)

  -F This will upgrade packages, but only if an earlier version currently exists(rpm -F package)

  -U This upgrades or installs the package currently installed to a newer version(rpm -U package)

  -e erase (uninstall) package(rpm -e package)

  -q query packages(rpm -q package)

  -V verify installed packages(rpm -V package)

  -K verify package signature(rpm -K package)

  --rebuilddb rebuild the database indices from the installed package headers(rpm --rebuilddb)

  --initdb create a new database if one doesn’t already exist(rpm --initdb)

  --import import PUBKEY(rpm --import /usr/share/rhn/RPM-GPG-KEY)


  options with i, U:

  -v show package name(rpm -iv package)

  -h display progress(rpm -ivh package)

  -vv Print lots of ugly debugging information(rpm -ivv package)

  --nodeps Don’t do a dependency check before installing or upgrading a package(rpm -ivh --nodeps package)

  --test Don’t really uninstall anything, just go through the motions(rpm -ivh --test package)


  options with q:

  -a Query all installed packages(rpm -qa)

  -i Display package information, including name, version, and description. This uses the --queryformat if one was specified(rpm -qi) package

  -l List files in package(rpm -ql package)

  -c List only configuration files (implies -l)(rpm -qc package)

  -d List only documentation files (implies -l)(rpm -qd package)

  -f Query package owning FILE(rpm -qf /bin/bash)

  -R List packages on which this package depends(rpm -qR package)

  -s Display the states of files in the package (implies -l)(rpm -qs package)

  --last Orders the package listing by install time such that the latest packages are at the top(rpm -q --last package)

  --changelog Display change information for the package(rpm -q --changelog package)  نمایش درصد پیشرفت کار

  rpm -i APP.rpm --percent

   برای ساخته شدن بانک اطلاعاتی RPM استفاده میشود و اینکه از این دیتابیس برای نگهداری اطلاعات مربوط به بسته های نرم افزاری نصب شده در سیستم عامل استفاده می‌شود

  rpm --rebuilddb

  جلوگیری از نصب برخی مستندات از قبیل man pages

  rpm -i APP.rpm --excludedocs

  نصب مستندات و موارد توضیحی(بصورت پیشفرض در دستور قرار دارد)

  rpm -i APP.rpm --included

  جایگزین شدن فایل‌های نرم‌افزار جدید برروی نرم افزار قدیمی(نسخه‌های قدیمی از همان نرم‌افزار)

  rpm -i APP.rpm --replacefiles

  جایگزین شدن بسته‌‌های نرم‌افزار جدید برروی نرم افزار قدیمی(نسخه‌های قدیمی از همان نرم‌افزار)

  rpm -i APP.rpm --replacepkgs

  بعد از نصب نرم‌افزار تعداد 50 کاراکتر (#) روی صفحه نمایش ظاهر شود

  rpm -i APP.rpm --hash

  بررسی نکردن وابستگی‌ها در حین پاک نمودن یک بسته

  rpm -e APP.rpm -nodeps
  rpm -e  --test -vv  APP.rpm

  دستور بصورت واقعی صورت نپذیرد و فقط مراحل اجرای دستور در صفحه نمایش نشان داده شود


  rpm -ql kernel

   فایل‌های نصب شده در سیستم عامل از برنامه مورد نظر(بهتر است بجای l از سوییچ s استفاده شود که وضعیت را هم نمایش دهد)

   rpm -qs kernel

   فایل‌هایی که در سیستم عامل به نصب بسته مورد نظر ارتباط دارد (اگر فایل خراب شده باشد عبارت missing نمایش داده خواهد شد)-(این سوییچ کمی کامل‌تر از l [ال]می‌باشد)

   

   rpm -qd kernel

   لیست شدن فایل‌های توضیحاتی از بسته مورد نظر


   توضیحات کامل از بسته

   rpm -qi kernel

   rpm -qa kernel

   فهرستی از تمام بسته های نصب شده در سیستم عامل

   

  • behrooz mohamadi nsasab
  ۰۸
  خرداد

  CLOSED: #Indicates that the server has received an ACK signal from the client and the connection is closed

  CLOSE_WAIT: #[Indicates that the server has received the first FIN signal from the client and the connection is in the process of being closed]

  #[So this essentially means that his is a state where socket is waiting for the application to execute close()]

  #[A socket can be in CLOSE_WAIT state indefinitely until the application closes it]

  #[Faulty scenarios would be like filedescriptor leak, server not being execute close() on socket leading to pile up of close_wait sockets]

  ESTABLISHED: #Indicates that the server received the SYN signal from the client and the session is established

  FIN_WAIT_1: #Indicates that the connection is still active but not currently being used

  FIN_WAIT_2: #Indicates that the client just received acknowledgment of the first FIN signal from the server

  LAST_ACK #Indicates that the server is in the process of sending its own FIN signal

  LISTENING: #Indicates that the server is ready to accept a connection

  SYN_RECEIVED: #Indicates that the server just received a SYN signal from the client

  SYN_SEND: #Indicates that this particular connection is open and active

  TIME_WAIT: #Indicates that the client recognizes the connection as still active but not currently being used

  • behrooz mohamadi nsasab
  ۲۳
  ارديبهشت

  Resolve:

  systemd-resolve -t MX gmail.com   #show mail server

  systemd-resolve -t SOA gmail.com   #show SOA .     Start Of Authority (More administrative information)   URL

  systemd-resolve 85.214.157.7        #Get domain name

  nslookup domain.ir [#Finding The IP Address of an Host from default dns server]

  nslookup domain.ir 8.8.8.8[#Finding The IP Address of an Host From non default dns server]

  nslookup -querytype=mx domain.ir[ #Find Mail Servers for a Domain]

  nslookup -query=mx domain.ir [#Find Mail Servers]

  nslookup -query=ns domain.ir [ #Find NameServers]

  nslookup -query=soa domain.ir [ #display the SOA record (information about the domain]

  nslookup -query=any domain.ir [ #display all the available DNS records]

  host -la domain.com [Show all record with Information]

  dig Domain.it axfr [Show all record with Information]

  systemd-resolve --statistics          #informations

   

  Flush the DNS Cache   URL

  Method 1: Using systemd-resolve to flush DNS-Cache

  sudo systemd-resolve --flush-caches

  sudo systemd-resolve --statistics

   

  Method 2: Using dns-clean to flush DNS-Cache

  sudo /etc/init.d/dns-clean start

   

   

  Resolve.conf

  Install:

  sudo apt install resolvconf

  For fix and NotChange file:

  vim  /etc/NetworkManager/NetworkManager.conf

  #Add below to main area :

  dns=none

   

  • behrooz mohamadi nsasab
  ۲۴
  فروردين
  [root@dlp ~]# yum --enablerepo=epel -y install xrdp				# install from EPEL
  [root@dlp ~]# systemctl start xrdp 
  [root@dlp ~]# systemctl enable xrdp 
  [root@dlp ~]# firewall-cmd --add-port=3389/tcp --permanent    #If Firewalld is running, allow RDP port.
  [root@dlp ~]# firewall-cmd --reload 

  URL

  • behrooz mohamadi nsasab
  ۱۷
  فروردين

  تبدیل  jsonObject به Key=Value

  $ cat test.json
  {
    "var": 1,
    "foo": "bar",
    "x": "test"
  }
  $ jq -r "to_entries|map(\"\(.key)=\(.value|tostring)\")|.[]" test.json
  foo=bar
  var=1
  x=test

   

  curl -s 'https://api.github.com/users/lambda' | jq -r '.name'

   

  URL

  URL

  URL

  • behrooz mohamadi nsasab
  ۲۶
  اسفند

  • modprobe rt2800usb #Load module in kernel
  • modprobe -r rt2800usb #remove module from kernel
  • or  [rmmod rt2800usb] #remove module from kernel
  •  lsmod | grep rt2800 #check is load


  Permanent load modules:

  vim /etc/modules-load.d/rt2800usb.conf

  • rt2800usb #add this line
  Check if systemd service loaded the module:

  • systemctl status systemd-modules-load.service

  The output should look like this:


  systemd-modules-load.service - Load Kernel Modules
    Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/systemd-modules-load.service; static)
    Active: active (exited) since Wed, 03 Apr 2013 22:50:57 +0000; 46s ago
          Docs: man:systemd-modules-load.service(8)
                man:modules-load.d(5)
   Process: 260 ExecStart=/usr/lib/systemd/systemd-modules-load (code=exited, status=0/SUCCESS)

    if status=1/FAILURE

   journalctl -b

  URL

  • behrooz mohamadi nsasab
  ۲۱
  اسفند

  SELinux stands for Security-Enhanced Linux. It is a way to improve the server security.


  cat /etc/selinux/config 
  # This file controls the state of SELinux on the system.
  # SELINUX= can take one of these three values:
  #     enforcing - SELinux security policy is enforced.
  #     permissive - SELinux prints warnings instead of enforcing.
  #     disabled - No SELinux policy is loaded.
  SELINUX=enforcing
  # SELINUXTYPE= can take one of three two values:
  #     targeted - Targeted processes are protected,
  #     minimum - Modification of targeted policy. Only selected processes are protected. 
  #     mls - Multi Level Security protection.
  SELINUXTYPE=targeted

  Show state:

  • $ sestatus       #show state
  • $ getenforce   #show state]

  change[not permanent]:

  • $ setenforce [enforcing] or [permissive]      

  Change Permanently:

  vim /etc/selinux/config
  SELINUX=enforcing


  • behrooz mohamadi nsasab
  ۲۰
  اسفند

   DISM /Online /Enable-Feature /FeatureName:NetFx3 /All /LimitAccess /Source:d:\sources\sxs
   • d:\                  [the drive that the Windows Server ISO has mounted]
   • /All                [enable all parent features of the specified feature]
   • /LimitAccess [prevent DISM from contacting Windows Update/WSUS]
   • /Source          [specify the location of the files that are needed to restore the feature]

   • behrooz mohamadi nsasab
   ۲۰
   اسفند

   • yum install curlftpfs             [# if error: yum install fuse ]
   • $ftphost = [FTP host]
   • $mount = [Mounted to folder]
   • $user = [FTP username]
   • $pass = [FTP password]
   • curlftpfs $ftphost $mount -o user=$user:$pass,allow_other     [# Mount the CurlFtpFS]
   • fusermount -u $mount      [# Unmount the CurlFtpFS]
               • behrooz mohamadi nsasab
               ۱۹
               اسفند

               [CENTOS7]-[DEBIAN9]:

               SHOW:

               • $ hostname
               • $ hostname -s #displayed the computer short name
               • $ hostname -f #displays the computer FQDN in the network
               • $ cat /etc/hostname
               • Add new hostname in /etc/hosts

               CHANGE:

               • hostnamectl set-hostname NAME
               • hostnamectl #Show change config               • behrooz mohamadi nsasab
               ۱۴
               اسفند

                

                

               Show address:

               ip: show commands:

               • ip help                                    ---> #Display ip commands and arguments
               • ip -4 a                                     ---> #Only show TCP/IP IPv4
               • ip -6 a                                     ---> #Only show TCP/IP IPv6
               • ip a list eth0                           ---> #Only show eth0 interface
               • ip a show dev eth0                 ---> #Only show eth0 interface
               • ip a show eth0                        ---> #Only show eth0 interface

               addr: Display IP Addresses and property information(abbreviation of address)

               • ip addr                                    ---> #Show information for all addresses
               • ip addr help                            ---> #Display address commands and arguments
               • ip addr show dev eth0            ---> #Display information only for device

               link: Manage and display the state of all network interfaces

               • ip link help                             ---> #Display link commands and arguments
               • ip link ls up                            ---> #Only show running interfaces
               • ip link show dev eth0             ---> #Display information only for device eth0
               • ip link                                     ---> #Show information for all interfaces
               • ip -s link                                 ---> #Display interface statistics
               • ip -s -s link ls eth0                  ---> #get information about a particular network interface
               • ip link set eth0 up                   ---> #Bring eth0 online
               • ip link set eth0 down              ---> #Bring eth0 offline
               • ip link set eth0 promisc on     ---> #Enable promiscuous mode for eth0
                

               Add or Delete Address:

               • ip a add {ip_addr/mask} dev {interface}                             ---> #The syntax is as follows to add an IPv4/IPv6 address
               • ip a del {ipv6_addr_OR_ipv4_addr} dev {interface}          ---> The syntax is as follows to remove an IPv4/IPv6 address:
               • ip addr add 192.168.1.1/24 dev eth0                                   ---> #Add address 192.168.1.1 with netmask 24 to device eth0
               • ip a add 192.168.1.200/255.255.255.0 dev eth0                   ---> To assign 192.168.1.200/255.255.255.0 to eth0
               • ip a add 192.168.1.200/24 dev eth0                                     ---> To assign 192.168.1.200/255.255.255.0 to eth0
               • ip addr del 192.168.1.1/24 dev eth0                                     ---> #Remove address 192.168.1.1/24 from device eth0
               • ip a del 192.168.1.200/24 dev eth0                                       ---> To delete 192.168.1.200/24 from eth0

                


               neigh

               neigh : ARP, Show neighbour objects; also known as the ARP table for IPv4

               • ip neigh                                                                                    ---> #Display neighbour objects(Show neighbour objects; also known as the ARP table for IPv4)
               • ip neigh help                                                                           ---> #Display neighbour commands and arguments
               • ip neighbour                                                                            ---> #View the MAC address of the devices connected in your LAN
               • ip neigh show dev eth0                                                            ---> #Show the ARP cache for device eth0
               • ip neigh add 192.168.1.1 lladdr 1:2:3:4:5:6 dev eth0              ---> #Add address 192.168.1.1 with MAC 1:2:3:4:5:6 to eth0
               • ip neigh del 192.168.1.1 dev eth0                                            ---> #Invalidate the entry for 192.168.1.1 on eth0
               • ip neigh replace 192.168.1.1 lladdr 1:2:3:4:5:6 dev eth0         ---> #Replace the entry for address 192.168.1.1 to use MAC 1:2:3:4:5:6 on eth0
               • ip n show                                                                                  ---> #Display neighbour/arp cache
               • ip neigh show                                                                            ---> #Display neighbour/arp cache

               Sample outputs (note: masked out some data with alphabets):

               74.xx.yy.zz dev eth1 lladdr 00:30:48:yy:zz:ww REACHABLE

               10.10.29.66 dev eth0 lladdr 00:30:48:c6:0a:d8 REACHABLE

               74.ww.yyy.xxx dev eth1 lladdr 00:1a:30:yy:zz:ww REACHABLE

               10.10.29.68 dev eth0 lladdr 00:30:48:33:bc:32 REACHABLE

               74.fff.uu.cc dev eth1 lladdr 00:30:48:yy:zz:ww STALE

               74.rr.ww.fff dev eth1 lladdr 00:30:48:yy:zz:ww DELAY

               10.10.29.65 dev eth0 lladdr 00:1a:30:38:a8:00 REACHABLE

               10.10.29.74 dev eth0 lladdr 00:30:48:8e:31:ac REACHABLE

                

               The last field show the the state of the “neighbour unreachability detection” machine for this entry:

               STALE – The neighbour is valid, but is probably already unreachable, so the kernel will try to check it at the first transmission.

               DELAY – A packet has been sent to the stale neighbour and the kernel is waiting for confirmation.

               REACHABLE – The neighbour is valid and apparently reachable.

                

               Add a new ARP entry:

               • ip neigh add {IP-HERE} lladdr {MAC/LLADDRESS} dev {DEVICE} nud {STATE}     ---> #syntax is
               • ip neigh add 192.168.1.5 lladdr 00:1a:30:38:a8:00 dev eth0 nud perm         ---> #add a permanent ARP entry for the neighbour 192.168.1.5 on the device eth0:

               neighbour state (nud):

               permanent The neighbour entry is valid forever and can be only be removed administratively

               noarp The neighbour entry is valid. No attempts to validate this entry will be made but it can be removed when its lifetime expires.

               stale The neighbour entry is valid but suspicious. This option to ip neigh does not change the neighbour state if it was valid and the address is not changed by this command.

               reachable The neighbour entry is valid until the reachability timeout expires.

               Delete a ARP entry:

               • ip neigh del {IPAddress} dev {DEVICE}               ---> #Syntax
               • ip neigh del 192.168.1.5 dev eth1                            ---> #invalidate or delete an ARP entry for the neighbour 192.168.1.5 on the device eth0

               Change ARP state:

                

               • ip neigh chg 192.168.1.100 dev eth1 nud reachable ---> #TO REACHABLE FOR THE NEIGHBOUR 192.168.1.100 ON THE DEVICE ETH1:


                


               Route

               Route:Display and alter the routing table

               • ip route                                                                      ---> #List all of the route entries in the kernel[routing tables]
               • ip route show                                                            ---> #check the routing table information of the system
               • ip route add default via 192.168.1.1 dev eth0          ---> #Add a default route (for all addresses) via the local gateway 192.168.1.1 that can be reached on device eth0
               • ip route add 192.168.1.0/24 via 192.168.1.1            ---> #Add a route to 192.168.1.0/24 via the gateway at 192.168.1.1
               • ip route add 192.168.1.0/24 dev eth0                       ---> #Add a route to 192.168.1.0/24 that can be reached on device eth0
               • ip route del default via 192.168.1.1                          ---> #delete default gateway                                     
               • ip route delete 192.168.1.0/24 via 192.168.1.1        ---> #Delete the route for 192.168.1.0/24 via the gateway at 192.168.1.1
               • ip route replace 192.168.1.0/24 dev eth0                  ---> #Replace the defined route for 192.168.1.0/24 to use device eth0
               • ip route get 192.168.1.5                                            ---> #Display the route taken for IP 192.168.1.5
               • ip r                                                                             ---> #display the contents of the routing tables
               • ip r list                                                                       ---> #display the contents of the routing tables
               • ip route list                                                                ---> #display the contents of the routing tables
               • ip r list 192.168.1.0/24                                              ---> #Display routing for 192.168.1.0/24

               output:192.168.1.0/24 dev eth1  proto kernel  scope link  src 192.168.1.10

                

               Add a new route:

               • ip route add {NETWORK/MASK} via {GATEWAYIP}               ---> #The syntax is
               • ip route add {NETWORK/MASK} dev {DEVICE}                      ---> #The syntax is
               • ip route add default {NETWORK/MASK} dev {DEVICE}          ---> #The syntax is
               • ip route add default {NETWORK/MASK} via {GATEWAYIP}   ---> #The syntax is
               • ip route add 192.168.1.0/24 via 192.168.1.254                               ---> #Add a plain route to network 192.168.1.0/24 via gateway 192.168.1.254
               • ip route add 192.168.1.0/24 dev eth0                                              ---> #To route all traffic via 192.168.1.254 gateway connected via eth0 network interface

               Delete a route:

               • ip route del default                                                                           ---> #The syntax is[as follows to delete default gateway]
               • ip route del 192.168.1.0/24 dev eth0                                                ---> #In this example, delete the route created in previous subsection:

                


               Disable [or] flush:

               This flush or f command flushes neighbour/arp tables, by specifying some condition.

               • ip -s -s n f {IPAddress}                   ---> #The syntax is
               • ip -s -s n f 192.168.1.5                    ---> #In this example, flush neighbour/arp table
               • ip -s -s n flush 192.168.1.5             ---> #In this example, flush neighbour/arp table
               • ip -4 addr flush label "ppp*"           ---> #disable IP address on all the ppp (Point-to-Point) interfaces
               • ip -4 addr flush label "eth*"            ---> #Here is another example for all the Ethernet interfaces
               • ip -s -s a f to 192.168.2.0/24           --->  #Delete all the IP addresses from the private network (For example) 192.168.2.0/24

               output:

               2: eth0    inet 192.168.2.201/24 scope global secondary eth0

               2: eth0    inet 192.168.2.200/24 scope global eth0

               *** Round 1, deleting 2 addresses ***

               *** Flush is complete after 1 round ***

                


               Txqueuelen

               set the length of the transmit queue of the device using  ip command as follows:

               • ip link set txqueuelen {NUMBER} dev {DEVICE}    --->   # Syntax
               • ip link set txqueuelen 10000 dev eth0                           ---> #change the default txqueuelen from 1000 to 10000 for the eth0
               • ip a list eth0

                


               MTU

               For gigabit networks, set maximum transmission units (MTU) sizes (JumboFrames) for better network performance. The syntax is:
               • ip link set mtu {NUMBER} dev {DEVICE}          ---> #Syntax
               • ip link set eth0 mtu 9000                                         ---> #Set the MTU on eth0 to 9000
               • ip link set mtu 9000 dev eth0                                   ---> #To change the MTU of the device eth0 to 9000
               • ip a list eth0

               Sample outputs:

               2: eth0:  mtu 9000 qdisc pfifo_fast state UP qlen 1000

                   link/ether 00:08:9b:c4:30:30 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff

                   inet 192.168.1.10/24 brd 192.168.1.255 scope global eth1

                   inet6 fe80::208:9bff:fec4:3030/64 scope link 

                      valid_lft forever preferred_lft forever


                


               Broadcast:

               Notice:By default, the ip command does not set any broadcast address unless explicitly requested

               • ip addr add brd {ADDDRESS-HERE} dev {interface}          ---> #ADDING THE BROADCAST ADDRESS ON THE INTERFACE
               • ip addr add broadcast {ADDDRESS-HERE} dev {interface} ---> #ADDING THE BROADCAST ADDRESS ON THE INTERFACE
               • ip addr add broadcast 172.20.10.255 dev eth0                           ---> #add 172.20.10.255 as broadcast on eth0
                

               Multicast

                

               maddr: Manage and display multicast IP addresses

               • ip maddr                                   ---> #Display multicast information for all devices
               • ip maddr show dev eth0           ---> #Display multicast information for device eth0


                

               OLD and NEW Commands:

               • arp -a                                                      -----> ip neigh
               • arp -v                                                      -----> ip -s neigh
               • arp -s 192.168.1.1 1:2:3:4:5:6                -----> ip neigh add 192.168.1.1 lladdr 1:2:3:4:5:6 dev eth1
               • arp -i eth1 -d 192.168.1.1                       -----> ip neigh del 192.168.1.1 dev eth1
               • ifconfig -a                                               -----> ip addr
               • ifconfig eth0 down                                 -----> ip link set eth0 down
               • ifconfig eth0 up                                      -----> ip link set eth0 up
               • ifconfig eth0 192.168.1.1                       -----> ip addr add 192.168.1.1/24 dev eth0
               • ifconfig eth0 netmask 255.255.255.0     -----> ip addr add 192.168.1.1/24 dev eth0
               • ifconfig eth0 mtu 9000                           -----> ip link set eth0 mtu 9000
               • ifconfig eth0:0 192.168.1.2                    -----> ip addr add 192.168.1.2/24 dev eth0
               • netstat -g                                                 -----> ip maddr
               • route                                                        -----> ip route
               • route add -net 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0 dev eth0              -----> ip route add 192.168.1.0/24 dev eth0
               • route add default gw 192.168.1.1                                                        -----> ip route add default via 192.168.1.1
                

               Abbreviation:

               Object Abbreviated form Purpose
               • link(l)                               ----> Network device.
               • address(a [or] addr)         ----> Protocol (IP or IPv6) address on a device.
               • addrlabel(addrl)               ----> Label configuration for protocol address selection.
               • neighbour(n [or] neigh)   ----> ARP or NDISC cache entry.
               • route(r)                             ----> Routing table entry.
               • rule(ru)                             ----> Rule in routing policy database.
               • maddress(m [or] maddr)  ----> Multicast address.
               • mroute(mr)                       ----> Multicast routing cache entry.
               • tunnel(t)                            ----> Tunnel over IP.
               • xfrm(x)                              ----> Framework for IPsec protocol.


               URL1

               • behrooz mohamadi nsasab
               ۱۳
               اسفند

               1-show gateway(s):

                

               • route
               • route -n
               • ip route show
               • ip route list

                

               Add route:

                

               • route add default gw {IP-ADDRESS(router IP)} {INTERFACE-NAME}
               • route add default gw 192.168.1.254 eth0                            #Route all traffic via 192.168.1.254 gateway connected via eth0 network interface:
               • ip route add 192.168.1.0/24 dev eth0                                        #to route all traffic via 192.168.1.254 gateway connected via eth0 network interface:
               • ip route add 192.168.1.0/24 via 192.168.1.254                         #to route all traffic via 192.168.1.254 gateway connected via eth0 network interface:

               Delete rout

               • ip route del default via 192.168.122.1 dev eth0
                

               GUI(set configuration from ui)

                

               • redhat-config-network                            #if your are using Red Hat/CentOS/Fedora core Linux type this
               • network-admin #If you are using other Linux distribution use this
               • behrooz mohamadi nsasab
               ۱۱
               اسفند

               سوکت‌های فعلی سرور که به هیچ فایلی از هارد وصل نشده است - پردازه‌های موجود در رم که ممکن است ویروس باشند

               lsof +L1

               • behrooz mohamadi nsasab
               ۱۱
               اسفند

               نمایش همه ستون‌ها بجز ستون شماره یکم و ستون شماره دوم

               cat FIle | awk '{$1=$2="";print$0}'

               • behrooz mohamadi nsasab
               ۰۴
               اسفند

               هر برنامه را که در این مسیر قرار بدهید در حین بالا آمدن آن کاربر به اجرا در خواهد آمد:

               C:/users/AppData/Roaming/Microsoft/Windows/StartMenu/Programs/Startup


               • behrooz mohamadi nsasab
               ۰۴
               اسفند

               • نمایش اطلاعات سروری که در آن برنامه VirtualBox در حال اجرا می‌باشد

               vboxmanage list hostinfo

               • نمایش لیست وی ام های موجود در سرور

               vboxmanage list vms

               • نمایش لیست وی ام های موجود در سرور با اطلاعات کامل

               vboxmanage list vms --long

               • نمایش لیست وی ام های روشن در سرور

               vboxmanage list runningvms 

               • نمایش لیست وی ام های روشن در سرور با اطلاعات کامل

               vboxmanage list runningvms --long

               • نمایش تمامی اطلاعات یک وی ام برحسب نام یا uuid

               vboxmanage showvminfo {UUID}

               • روشن کردن یک وی ام در حالت headless

               vboxheadless --startvm {UUID}

               • توقف در وضعیت یا pause  یک وی ام

               vboxmanage controlvm {UUID} savestate

               • خاموش کردن یک وی ام

               vboxmanage controlvm {UUID} acpipowerbutton

               • behrooz mohamadi nsasab
               ۰۴
               اسفند

               1. sudo mkdir -p  /media/repo1 /media/repo2  /media/repo3 /opt/DVD
               2. sudo chown -R USERNAME:USERNAME /opt
               3. sudo chmod -R 755 /opt
               4. Copy All DVDs in Directory: /opt/DVD
               5. sudo vim /etc/fstab:
                1. /opt/dvd/debian-9.5.0-i386-DVD-1.iso /media/repo1 iso9660 defaults 0 0
                2. /opt/dvd/debian-9.5.0-i386-DVD-2.iso /media/repo1 iso9660 defaults 0 0
                3. /opt/dvd/debian-9.5.0-i386-DVD-3.iso /media/repo1 iso9660 defaults 0 0
               6. sudo vim /etc/apt/sources.lists:
                1. deb [trusted=yes] file:///media/repo1 stretch main contrib
                2. deb [trusted=yes] file:///media/repo2 stretch main contrib
                3. deb [trusted=yes] file:///media/repo3 stretch main contrib
               • behrooz mohamadi nsasab
               ۰۱
               اسفند

               tar:

               archive: tar -cvf File.tar /directory

               Extract: tar xf FileName.tar


               Tar.gz:

               Archive: tar czvf name.tar.gz files

               Extract: tar xzvf name.tar.gz


               tar.bz2:

               Archive: tar -cvjSf folder.tar.bz2 folder

               Extract: tar xjf File.tar.bz2 


               bz2:

               Archive: bzip2 -z filename

               [or] Archive: bzip2  filename

               Extract: bunzip2 FileName.bunzip2

               [or] Extract: bzip2 -d filename.bz2


               rar:

               archive: 

               Extract: unrar e FileName.rar

                

               gz:

               Archive: gzip file

               Extract: gzip -d file.gz

               Extract: gunzip FileName.gz


               zip:

               archive: zip file.zip file

               archive: zip -r Folder.zip folder

               Extract: unzip File.zip


               7zip:

               Archive: 7z a File.7z File

               Extract: 7z e File.7z

               • behrooz mohamadi nsasab
               ۳۰
               بهمن

               برای راه اندازی وی پی ان از طریق terminal در لینوکس به روش زیر عمل مینماییم

               modprobe nf_conntrack_pptp    # add pptp module to kernel
               pppd call linuxconfig     # stablished Tunnel
               route add default dev ppp0    #route all traffic to Tunnel

               اسکریپت شده دستورات بالا:

               #!/bin/bash
               username=$1;
               password=$2;
               if [[ "$username" != "" && "$password" != "" ]]; then
               echo "INSTALL STARTING ..."
               # rpm -ivh pptp-1.7.2-22.el7.x86_64.rpm    #if is not install in server please install it
               modprobe  nf_conntrack_pptp
               echo "$username   PPTP    $password        *">/etc/ppp/pap-secrets
               echo 'pty "pptp 10.10.10.10 --nolaunchpppd"    #10.10.10.10 Is Gateway's ip
               name '$username'
               remotename PPTP
               #require-mppe-128
               file /etc/ppp/options.pptp
               ipparam linuxconfig'>/etc/ppp/peers/linuxconfig
               echo 'lock
               noauth
               refuse-eap
               refuse-chap
               refuse-mschap
               nobsdcomp
               nodeflate'>/etc/ppp/options.pptp  #or comment refuse-pap line in tis file
               pppd call linuxconfig
               route add default dev ppp0
               else
               echo "please insert username password."
               fi               نکته: یکی از dependency های اسکریپت بالا URL

               دستورات بالا با دوفایل ارتباط دارد که این فایل‌ها وقتی بخواهیم بدون اسکریپت بالا پیکربندی کنیم به صورت زیر عمل خواهیم کرد.


               vim /etc/ppp/peers/linuxconfig

               pty "pptp 10.10.10.10 --nolaunchpppd" 
               name USERNAME
               remotename PPTP
               #require-mppe-128
               file /etc/ppp/options.pptp
               ipparam linuxconfig


               vim /etc/ppp/pap-secret

               # Secrets for  authentication using PAP
               # client server secret      IP addresses
               username     PPTP    password     *

               • behrooz mohamadi nsasab
               ۱۱
               بهمن

               1. برنامه  open-vm-tools در لینوکس جهت همگام سازی ماشین مجازی با برنامه vmware می‌باشد(مشابه vmwareTools)
               • behrooz mohamadi nsasab
               ۱۰
               بهمن

               یک تجربه: در دبیان ۹ برای اینکه firmware کارت شبکه یو اس بی رو بشناسانیم از روش زیر استفاده میکنیم               add to /etc/apt/source.list
               deb http://ftp.fr.debian.org/debian jessie main contrib non-free
               deb http://httpredir.debian.org/debian/ stretch main contrib non-free

               sudo apt-get install debian-reference
               apt-get update && apt-get install firmware-iwlwifi
               sudo apt-get update && apt-get install firmware-iwlwifi
               sudo apt-get update && sudo apt-get install firmware-iwlwifi
               sudo apt-get install modplug-tools 
               sudo apt-get install modprobe
               sudo apt-get install modprob
               sudo apt-get install kmod
               sudo apt-get install wicd
               sudo  apt-get install firmware-realtek
               sudo  apt-get install firmware-iwlwifi 
               sudo  apt-get install firmware-linux
               sudo  apt-get install amd64-microcode firmware-linux-nonfree firmware-misc-nonfree

               • behrooz mohamadi nsasab
               ۱۰
               بهمن

               بایستی در تنظیمات apache در فایل php.ini مقادیر post_max_size و upload_max_filesize را زیاد کرده (دقت شود که مقدار 
               post_max_size بیشتر ازupload_max_filesize  باشد) و سپس سرویس آپاچی ریست شود


               post_max_size

               upload_max_filesize

               • behrooz mohamadi nsasab
               ۱۰
               بهمن
               برای تبدیل یک اسکریپت شل به فایل اجرایی که محتوی آن قابل نمایش نباشد از دستور زیر میتوان استفاده کرد
               به عبارت دیگر دستور زیر فایل کامپایل شده را بصورت فایل اجرایی‌ای که محتوی قابل نمایش نیست در خواهد آورد


               shc -f NAME.sh
               • behrooz mohamadi nsasab
               ۱۰
               بهمن
               توسط این برنامه می‌توان فایل یا متن از طریق شبکه منتقل نمود:

               ۱-ارسال متن:

               در گیرنده دستور زیر زده شود:
               nc -l -p PortNumber
               در سمت فرستنده نیز دستور زیر زده شود:
               echo "TEXT" | netcat  [Destination] PortNumber

               2-ارسال فایل:

               درسمت گیرنده دستور زیر زده شود
               nc -l -p 1234 > out.file
               در سمت فرستنده نیز دستور زیر زده شود
               nc -w 3 [destination] 1234 < out.file


               3-ارسال فایل-فشرده سازی

               درسمت فرستنده دستور زیر زده شود
               tar cfp - /some/dir | compress -c | nc -w 3 [destination] 1234
               در سمت گیرنده نیز دستور زیر زده شود
               nc -l -p 1234 | uncompress -c | tar xvfp -


               4-ارسال فایل- محتویات یک هارد (پارتیشن)

               درسمت فرستنده دستور زیر زده شود
               dd if=/dev/hda3 | gzip -9 | nc -l 3333
               در سمت گیرنده نیز دستور زیر زده شود
               nc [destination] 3333 | pv -b > hdImage.img.gz               • behrooz mohamadi nsasab
               ۱۰
               بهمن

                 select
               case
               when b.table_name is null then
               'unindexed'
               else
               'indexed'
               end as status,
               a.table_name as table_name,
               a.constraint_name as fk_name,
               a.fk_columns as fk_columns,
               b.index_name as index_name,
               b.index_columns as index_columns
               from
               (
               select 
               a.table_name,
               a.constraint_name,
               listagg(a.column_name, ',') within
               group (order by a.position) fk_columns
               from
               dba_cons_columns a,
               dba_constraints b
               where
               a.constraint_name = b.constraint_name
               and 
               b.constraint_type = 'R'
               and 
               a.owner = '&&schema_owner'
               and 
               a.owner = b.owner
               group by 
               a.table_name, 
               a.constraint_name
               ) a
               ,(
               select 
               table_name,
               index_name,
               listagg(c.column_name, ',') within
               group (order by c.column_position) index_columns
               from
               dba_ind_columns c
               where 
               c.index_owner = '&&schema_owner'
               group by
               table_name, 
               index_name
               ) b
               where
               a.table_name = b.table_name(+)
               and 
               b.index_columns(+) like a.fk_columns || '%'
               order by 
               1 desc, 2;

               • behrooz mohamadi nsasab
               ۲۸
               تیر
               در فایل profile متن زیر را قرار دهید:
               • vim /etc/profile
               • export HISTTIMEFORMAT="%d/%m/%y %T "

               • behrooz mohamadi nsasab
               ۲۳
               تیر
               برای نمایش یک پیغام بصورت notification از دستور زیر استفاده میکنیم:
               notify-send 'title' 'message'
               notify-send -u critical "job complete"
               zenity --timeout=180 --notification --text "salam behrooooooooooooooz"

               برای نمایش یک پیغام بصورت messageBox که بصورت یک ویندوز ظاهر شود و متنی را به نمایش گذارد از دستور زیر استفاده می‌شود:

               zenity --error --text="An error occurred\!" --title="Warning\!"
               find /usr | zenity --progress --pulsate --auto-close --auto-kill --text="Working..."
               zenity --question --text="Do you wish to continue/?"
               zenity \
               --info \
               --text="<span size=\"xx-large\">Time is $(date +%Hh%M).</span>\n\nGet your <b>coffee</b>." \
               --title="Coffee time" \
               --ok-label="Sip"
               my_variable=$(zenity --entry --text="What's my variable:");echo $my_variable
               zenity --calendar
               اگر بخواهیم در یک متن با خاصیت بلی ویا خیر در قلب ترمینال نمایش شود (همانند ok و Cancell در حین نصب آپاچی) از دستور زیر استفاده می‌نماییم:
               whiptail --title "Example Dialog" --msgbox "This is an example of a message box. You must hit OK to continue." 8 78

               نمایش یک پنجره به سبک برنامه نویسی ویژوال:
               echo My text | yad \
               --text-info \
               --width=400 \
               --height=200

               yad \
               --title="Desktop entry editor" \
               --text="Simple desktop entry editor" \
               --form \
               --field="Type:CB" \
               --field="Name" \
               --field="Generic name" \
               --field="Comment" \
               --field="Command:FL" \
               --field="Icon" \
               --field="In terminal:CHK" \
               --field="Startup notify:CHK" "Application" "Name" "Generic name" "This is the comment" "/usr/bin/yad" "yad" FALSE TRUE \
               --button="WebUpd8:2" \
               --button="gtk-ok:0" \
               --button="gtk-cancel:1"

               دستوری برای گرفتن پسورد روت سیستم:
               gksudo lsof
               gksudo lsof | zenity --text-info --width 530


               Create a Message Box:

               whiptail --title "<message box title>" --msgbox "<text to show>" <height> <width>

               Example:

               #!/bin/bash
               whiptail --title "Test Message Box" --msgbox "Create a message box with whiptail. Choose Ok to continue." 10 60

               Create a Yes/No Box

               whiptail --title "<dialog box title>" --yesno "<text to show>" <height> <width>

               Example:

               #!/bin/bash
               if (whiptail --title "Test Yes/No Box" --yesno "Choose between Yes and No." 10 60) then
                   echo "You chose Yes. Exit status was $?."
               else
                   echo "You chose No. Exit status was $?."
               fi

               Example:

               #!/bin/bash
               if (whiptail --title "Test Yes/No Box" --yes-button "Skittles" --no-button "M&M's"  --yesno "Which do you like better?" 10 60) then
                   echo "You chose Skittles Exit status was $?."
               else
                   echo "You chose M&M's. Exit status was $?."
               fi

               Create a Free-form Input Box

               whiptail --title "<input box title>" --inputbox "<text to show>" <height> <width> <default-text>

               Example:

               #!/bin/bash
               PET=$(whiptail --title "Test Free-form Input Box" --inputbox "What is your pet's name?" 10 60 Wigglebutt 3>&1 1>&2 2>&3)
                
               exitstatus=$?
               if [ $exitstatus = 0 ]; then
                   echo "Your pet name is:" $PET
               else
                   echo "You chose Cancel."
               fi

               Create a Password Box

               whiptail --title "<password box title>" --passwordbox "<text to show>" <height> <width>

               Example:

               #!/bin/bash
               PASSWORD=$(whiptail --title "Test Password Box" --passwordbox "Enter your password and choose Ok to continue." 10 60 3>&1 1>&2 2>&3)
                
               exitstatus=$?
               if [ $exitstatus = 0 ]; then
                   echo "Your password is:" $PASSWORD
               else
                   echo "You chose Cancel."
               fi

               Create a Menu Box

               whiptail --title "<menu title>" --menu "<text to show>" <height> <width> <menu height> [ <tag> <item> ] . . .

               Example:

               #!/bin/bash
               OPTION=$(whiptail --title "Test Menu Dialog" --menu "Choose your option" 15 60 4 \
               "1" "Grilled Spicy Sausage" \
               "2" "Grilled Halloumi Cheese" \
               "3" "Charcoaled Chicken Wings" \
               "4" "Fried Aubergine"  3>&1 1>&2 2>&3)
                
               exitstatus=$?
               if [ $exitstatus = 0 ]; then
                   echo "Your chosen option:" $OPTION
               else
                   echo "You chose Cancel."
               fi

               Create a Radiolist Dialog

               whiptail --title "<radiolist title>" --radiolist "<text to show>" <height> <width> <list height> [ <tag> <item> <status> ] . . .

               Example:

               #!/bin/bash
               DISTROS=$(whiptail --title "Test Checklist Dialog" --radiolist \
               "What is the Linux distro of your choice?" 15 60 4 \
               "debian" "Venerable Debian" ON \
               "ubuntu" "Popular Ubuntu" OFF \
               "centos" "Stable CentOS" OFF \
               "mint" "Rising Star Mint" OFF 3>&1 1>&2 2>&3)
               exitstatus=$?
               if [ $exitstatus = 0 ]; then
                   echo "The chosen distro is:" $DISTROS
               else
                   echo "You chose Cancel."
               fi

               Create a Checklist Dialog

               whiptail --title "<checklist title>" --checklist "<text to show>" <height> <width> <list height> [ <tag> <item> <status> ] . . .

               Example:

               #!/bin/bash
               DISTROS=$(whiptail --title "Test Checklist Dialog" --checklist \
               "Choose preferred Linux distros" 15 60 4 \
               "debian" "Venerable Debian" ON \
               "ubuntu" "Popular Ubuntu" OFF \
               "centos" "Stable CentOS" ON \
               "mint" "Rising Star Mint" OFF 3>&1 1>&2 2>&3)
               exitstatus=$?
               if [ $exitstatus = 0 ]; then
                   echo "Your favorite distros are:" $DISTROS
               else
                   echo "You chose Cancel."
               fi

               Create a Progress Bar

               whiptail --gauge "<test to show>" <height> <width> <inital percent>

               Example:

               #!/bin/bash
               {
                   for ((i = 0 ; i <= 100 ; i+=20)); do
                       sleep 1
                       echo $i
                   done
               } | whiptail --gauge "Please wait while installing" 6 60 0
               • behrooz mohamadi nsasab
               ۰۶
               تیر
               روش زیر اتصا ل یک مسیر اف تی پی به یک فولدر در سروررا توضیح میدهد
               ابتدا بسته curlftpfs  را نصب نمایید (نکته: اگر به مشکل خورد ابتدا بسته fuse را نصب نمایید)
               vim /etc/init.d/mountftp
               #!/bin/sh
               #
               # Run-level Startup script for curlftpfs
               #
               # chkconfig: 345 91 19
               # description: Startup/Shutdown the curlftpfs
                
               # FTP user, password, and host (you can specify the port also eg. ftp.example.com:2002)
               ftpUser=user                    #نام کاربری از اف تی پی
               ftpPass=password                #پسورد کاربر اف تی پی
               ftpHost=ftp.example.com         #مسیر  اف تی پی مورد نظر که باید به  فولدر متصل شود
               mPath="/var/mounted/ftp"      #فولدر مورد نظر در سرور فعلی که قرار است مسیر اف تی پی  به آن متصل شود
                
               # Create the mounted to dir if doesn't exist
               if [ ! -d $mPath ]; then
                   mkdir -p $mPath
               fi
                
               case "$1" in
                   start)
                       curlftpfs $ftpHost $mPath -o user=$ftpUser:$ftpPass,allow_other
                       ;;
                   stop)
                       fusermount -u $mPath      
                       ;;
                   reload|restart)
                       $0 stop
                       $0 start
                       ;;
                   *)
                       echo "Usage: $0 start|stop|restart|reload"
                       exit 1
               esac
               exit 0
               سپس قرار دادن این اسکریپت در autostart به روش زیر:
               chmod 755 /etc/init.d/mountftp
               chkconfig mountftp on

                

               دستورات قابل اجرا :
               # Start
               service mountftp start
                
               # Restart and reload
               service mountftp restart
               service mountftp reload
                
               # Stop
               service mountftp stop


               لینک مفید از این مطلب:  LINK

               • behrooz mohamadi nsasab
               ۰۳
               تیر
               در لینوکس استفاده از پورت های کمتر از 1024 برای کاربران عادی مجاز نمیباشد، در چنین حالتی مثلا ما اگر بخواهیم سامانه خود را روی پورت 80 بالا بیاوریم که پورت پیش فرض وب میباشد، ناچاریم با استفاده از sudo این کار را بکنیم که ایرادات و مشکلات خاص خود را دارد.

               authbind ابزاری میباشد که به ما اجازه میدهد پورت های خاصی را برای کاربران خاص باز کنیم.

               در توضیح مرحله به مرحله زیر فرض ما این است که میخواهیم پورت 80 را برای کاربری به نام user باز کنیم:

               1- ابتدا به پوشه /etc/default/ رفته و یک فایل به نام کاربر مورد نظر ایجاد میکنیم:
               cd /etc/default
               sudo vim user
               2- در درون فایل user مقدار زیر را مینویسیم
               AUTHBIND=yes

                3- ابزار authbind را نصب میکنیم:
               sudo apt-get install authbind
               4- دستورات زیر را اجرا میکنیم:
               sudo touch /etc/authbind/byport/80
               sudo chmod 755 /etc/authbind/byport/80
               sudo chown user:user /etc/authbind/byport/80
               • behrooz mohamadi nsasab
               ۲۴
               خرداد

               اگر بخواهیم تنها عبارات سه حرفی را به نمایش بگذاریم از دستور زیر استفاده میکنیم

               grep -x '.\{3,10\}'
               • -x match pattern to whole line
               • . any symbol
               • {3,10} quantify from 3 to 10 times previous symbol (in the case any ones)

               ایجاد یک فایل بک آپ از همان فایل با پسوند backup در همان مسیر فایل موجود

               cp /etc/postfix/main.cf{,.backup}

               با گذاشتن این خط در ابتدای یک اسکریپت موجب می‌شود که حالت دیباگ برنامه نوشته شده فراهم آید. یعنی تمام خروجی های کد را در ترمینال نشان می‌دهد:

               set -x
               

               IF

               Comparisons:

               -eq equal to
               -ne not equal to
               -lt less than
               -le less than or equal to
               -gt greater than
               -ge greater than or equal to


               File Operations:

               -s file exists and is not empty
               -f file exists and is not a directory
               -d directory exists
               -x file is executable
               -w file is writable
               -r

               file is readable

                


               نمونه خاص از تطبیق در شل URL

               [[ $a == z* ]]  # True if $a starts with a "z" (wildcard matching).
               [[ $a == "z*" ]] # True if $a is equal to z* (literal matching).

                

               در تمامی فایل‌های موجود در یک فولدرکلمه IRAN را در کاراکتر شماره شش inject می‌کند:

               for file in * ;
               do
                  mv ./"$file" "${file:0:6}IRAN${file:6}";
                  done
               

               یعنی abcdef.ext  تبدیل می‌شود به abcdefIRAN.ext
                


                

               حذف کاراکتر دَش یا همان «خط تیره» از تمامی فایل ‌های موجود در یک فولدر: 

                for file in ./*;
                  do
                    mv "$file" "${file/-/}";
                  done
               

                

               • behrooz mohamadi nsasab
               ۲۴
               خرداد
               بادستور زیر می‌توان سرعت خواند و نوشتن از دیسک را فهیمد:
               echo -e "WRITE:";
               dd if=/dev/zero of=/tmp/output count=1 bs=100M ;
               rm -f /tmp/output;
                echo -e "\nREAD";
               sudo hdparm -t /dev/sda

               • behrooz mohamadi nsasab
               ۲۴
               خرداد

               1) ابتدا کلیدهای ترکیبی Win+R را فشار دهید و در محیط Run ، عبارت notepad را وارد نمایید تا نرم‌ افزار Notepad ویندوز باز شود.
               ✳️در محیط Notepad کد زیر را Copy و Paste نمایید:

               taskkill f fi "status eq not responding"

               ✳️اکنون از منوی File بر روی Save as کلیک کنید.
               سپس فایل را با نام دلخواه و پسوند bat. در صفحه دسکتاپ ویندوز ذخیره نمایید به عنوان مثال closeproccess.bat
               2) حالا در صورتی که یک یا چند برنامه هنگ کرد، کافی است به صفحه دسکتاپ مراجعه کنید و بر روی این فایل جدید ایجاد شده دوبار کلیک کنید.
               با اجرای این فایل، تمام پنجره‌های هنگ کرده برنامه‌ها بسته می‌شود.
               این رو هم بگم که این ترفند بر روی کلیه نسخه‌های ویندوز کار میکنه.
               • behrooz mohamadi nsasab
               ۲۴
               خرداد

               نصب در کلاینت

               در سمت کلایت باید سرویس NTP را نصب نمایید:
               sudo apt-get install ntp
               sudo yum install ntp

               بعد از نصب در فایل مسیر زیر آدرس سرور را مشخص نمایید:
               sudo vim /etc/ntp.conf
                
               server 0.debian.pool.ntp.org iburst
               server 1.debian.pool.ntp.org iburst
               server 2.debian.pool.ntp.org iburst
               server 3.debian.pool.ntp.org iburst
               نکته: عبارت iburst را در مقابل سرور قرار بدهید تا این که شدت کوئری زدن به سرور افزایش یابد (حتی در صورتی که امکان sync شدن برقرا نیست بصورت force عمل sync صورت گیرد)

               بعد از این که تنظیمات انجام  شد سرویس را ریست نمایید:
               sudo /etc/init.d/ntpd restart
                

               تست کارکرد سرویس

               از دستور زیر برای مشاهده کارایی استفاده می‌کنیم:
               $ ntpq -pn
                    remote           refid      st t when poll reach   delay   offset  jitter
               ==============================================================================
               *198.60.22.240   .GPS.            1 u  912 1024  377    0.488   -0.016   0.098
               +199.104.120.73  .GPS.            1 u   88 1024  377    0.966    0.014   1.379
               -155.98.64.225   .GPS.            1 u   74 1024  377    2.782    0.296   0.158
               -137.190.2.4     .GPS.            1 u 1020 1024  377    5.248    0.194   0.371
               -131.188.3.221   .DCFp.           1 u  952 1024  377  147.806   -3.160   0.198
               -217.34.142.19   .LFa.            1 u  885 1024  377  161.499   -8.044   5.839
               -184.22.153.11   .WWVB.           1 u  167 1024  377   65.175   -8.151   0.131
               +216.218.192.202 .CDMA.           1 u   66 1024  377   39.293    0.003   0.121
               -64.147.116.229  .ACTS.           1 u   62 1024  377   16.606    4.206   0.216

               توضیحات  موارد بالا

                   remote- The remote server you wish to synchronize your clock with
                   refid- The upstream stratum to the remote server. For stratum 1 servers, this will be the stratum 0 source.
                   st- The stratum level, 0 through 16.
                   t- The type of connection. Can be "u" for unicast or manycast, "b" for broadcast or multicast, "l" for local reference clock, "s" for symmetric peer, "A" for a manycast server, "B" for a broadcast server, or "M" for a multicast server
                   when- The last time when the server was queried for the time. Default is seconds, or "m" will be displayed for minutes, "h" for hours and "d" for days.
                   poll- How often the server is queried for the time, with a minimum of 16 seconds to a maximum of 36 hours. It's also displayed as a value from a power of two. Typically, it's between 64 seconds and 1024 seconds.
                   reach- This is an 8-bit left shift octal value that shows the success and failure rate of communicating with the remote server. Success means the bit is set, failure means the bit is not set. 377 is the highest value.
                   delay- This value is displayed in milliseconds, and shows the round trip time (RTT) of your computer communicating with the remote server.
                   offset- This value is displayed in milliseconds, using root mean squares, and shows how far off your clock is from the reported time the server gave you. It can be positive or negative.
                   jitter- This number is an absolute value in milliseconds, showing the root mean squared deviation of your offsets.

                

               علامت‌های کناری در remote server:

               • Next to the remote server, you'll notice a single character. This character is referred to as the "tally code", and indicates whether or not NTP is or will be using that remote server in order to synchronize your clock. Here are the possible values
               • " " Discarded as not valid. Could be that you cannot communicate with the remote machine (it's not online), this time source is a ".LOCL." refid time source, it's a high stratum server, or the remote server is using this computer as an NTP server.
                   "x" Discarded by the intersection algorithm.
                   "." Discarded by table overflow (not used).
                   "-" Discarded by the cluster algorithm.
                   "+" Included in the combine algorithm. This is a good candidate if the current server we are synchronizing with is discarded for any reason.
                   "#" Good remote server to be used as an alternative backup. This is only shown if you have more than 10 remote servers.
                   "*" The current system peer. The computer is using this remote server as its time source to synchronize the clock
                   "o" Pulse per second (PPS) peer. This is generally used with GPS time sources, although any time source delivering a PPS will do. This tally code and the previous tally code "*" will not be displayed simultaneously.
                

               توضیحات ستون refid:


                    IP address- The IP address of the remote peer or server.
                   .ACST.- NTP manycast server.
                   .ACTS.- Automated Computer Time Service clock reference from the American National Institute of Standards and Technology.
                   .AUTH.- Authentication error.
                   .AUTO.- Autokey sequence error.
                   .BCST.- NTP broadcast server.
                   .CHU.- Shortwave radio receiver from station CHU operating out of Ottawa, Ontario, Canada.
                   .CRYPT.- Autokey protocol error
                   .DCFx.- LF radio receiver from station DCF77 operating out of Mainflingen, Germany.
                   .DENY.- Access denied by server.
                   .GAL.- European Galileo satellite receiver.
                   .GOES.- American Geostationary Operational Environmental Satellite receiver.
                   .GPS.- American Global Positioning System receiver.
                   .HBG.- LF radio receiver from station HBG operating out of Prangins, Switzerland.
                   .INIT.- Peer association initialized.
                   .IRIG.- Inter Range Instrumentation Group time code.
                   .JJY.- LF radio receiver from station JJY operating out of Mount Otakadoya, near Fukushima, and also on Mount Hagane, located on Kyushu Island, Japan.
                   .LFx.- Generic LF radio receiver.
                   .LOCL.- The local clock on the host.
                   .LORC.- LF radio receiver from Long Range Navigation (LORAN-C) radio beacons.
                   .MCST.- NTP multicast server.
                   .MSF.- National clock reference from Anthorn Radio Station near Anthorn, Cumbria.
                   .NIST.- American National Institute of Standards and Technology clock reference.
                   .PPS.- Pulse per second clock discipline.
                   .PTB.- Physikalisch-Technische Bundesanstalt clock reference operating out of Brunswick and Berlin, Germany.
                   .RATE.- NTP polling rate exceeded.
                   .STEP.- NTP step time change. The offset is less than 1000 millisecends but more than 125 milliseconds.
                   .TDF.- LF radio receiver from station TéléDiffusion de France operating out of Allouis, France.
                   .TIME.- NTP association timeout.
                   .USNO.- United States Naval Observatory clock reference.
                   .WWV.- HF radio receiver from station WWV operating out of Fort Collins, Colorado, United States.
                   .WWVB.- LF radio receiver from station WWVB operating out of Fort Collins, Colorado, United States.
                   .WWVH.- HF radio receiver from station WWVH operating out of Kekaha, on the island of Kauai in the state of Hawaii, United States.

               دستوری برای چک شدن این که سرور در چه وضعیتی قرار دارد:
               sudo yum install ntp

               $ ntpq -c peer -c as -c rl
                    remote           refid      st t when poll reach   delay   offset  jitter
               ==============================================================================
                .               10.200.108.62    2 u   20   64    1    0.537    1.660   0.000
                .               .INIT.          16 u    -   64    0    0.000    0.000   0.000


               ind assid status  conf reach auth condition  last_event cnt
               ===========================================================
                 1 15488  9024   yes   yes  none    reject   reachable  2
                 2 15489  8011   yes    no  none    reject    mobilize  1
                
               associd=0 status=c012 leap_alarm, sync_unspec, 1 event, freq_set,
               version="ntpd 4.2.6p5@1.2349-o Fri Jul 22 17:30:51 UTC 2016 (1)",
               processor="x86_64", system="Linux/3.16.0-4-amd64", leap=11, stratum=16,
               precision=-23, rootdelay=0.000, rootdisp=0.300, refid=INIT,
               reftime=00000000.00000000  Mon, Jan  1 1900  3:25:44.000,
               clock=dd970af2.38da6724  Sun, Oct 22 2017 15:47:54.222, peer=0, tc=3,
               mintc=3, offset=0.000, frequency=5.387, sys_jitter=0.000,
               clk_jitter=0.000, clk_wander=0.000
               در دستور بالا عبارت last_event اهمیت دارد که آبا سرور در دسترس قرار دارد یا خیر و این که در ستون reach عبارت yes هست یا no (yes یعنی از سرور مورد نظر در حال گرفتن دیتا است)
               تست دیگری که در سمت کلاینت اطلاعات مفیدی به کاربر میدهد
               $ ntpq
               ntpq> as
               ind assid status  conf reach auth condition  last_event cnt
               ===========================================================
                 1 45592  9444   yes   yes  none candidate   reachable  4
                 2 45593  962a   yes   yes  none  sys.peer    sys_peer  2
                 3 45594  9414   yes   yes  none candidate   reachable  1

               ntpq> exit
               $
               لینک های مفید:

               LINK


               • behrooz mohamadi nsasab
               ۲۴
               خرداد

               sudo vim /etc/ntp.conf

               # /etc/ntp.conf, configuration for ntpd; see ntp.conf(5) for help
               driftfile /var/lib/ntp/ntp.drift
               # Enable this if you want statistics to be logged.
               #statsdir /var/log/ntpstats/
               statistics loopstats peerstats clockstats
               filegen loopstats file loopstats type day enable
               filegen peerstats file peerstats type day enable
               filegen clockstats file clockstats type day enable
               # You do need to talk to an NTP server or two (or three).
               #server ntp.your-provider.example
               # pool.ntp.org maps to about 1000 low-stratum NTP servers.  Your server will
               # pick a different set every time it starts up.  Please consider joining the
               # pool: <http://www.pool.ntp.org/join.html>
               server 0.debian.pool.ntp.org iburst
               server 1.debian.pool.ntp.org iburst
               server 2.debian.pool.ntp.org iburst
               server 3.debian.pool.ntp.org iburst
               # Access control configuration; see /usr/share/doc/ntp-doc/html/accopt.html for
               # details.  The web page <http://support.ntp.org/bin/view/Support/AccessRestrictions>
               # might also be helpful.
               #
               # Note that "restrict" applies to both servers and clients, so a configuration
               # that might be intended to block requests from certain clients could also end
               # up blocking replies from your own upstream servers.
               # By default, exchange time with everybody, but don't allow configuration.
               ##restrict -4 default kod notrap nomodify nopeer noquery
               ##restrict -6 default kod notrap nomodify nopeer noquery
               # Local users may interrogate the ntp server more closely.
               restrict 127.0.0.1
               restrict ::1
               #restrict 192.168.0.0 mask 255.255.252.0
               # Clients from this (example!) subnet have unlimited access, but only if
               # cryptographically authenticated.
               #restrict 192.168.123.0 mask 255.255.255.0 notrust
               # If you want to provide time to your local subnet, change the next line.
               # (Again, the address is an example only.)
               #broadcast 192.168.123.255
               # If you want to listen to time broadcasts on your local subnet, de-comment the
               # next lines.  Please do this only if you trust everybody on the network!
               #disable auth
               #broadcastclient


               کانفیگ‌های موحود همانند server که در فایل ntp.conf اعمال میشوند
               server address [key key | autokey] [burst] [iburst] [version version] [prefer] [minpoll minpoll] [maxpoll maxpoll]
               peer address [key key | autokey] [version version] [prefer] [minpoll minpoll] [maxpoll maxpoll]
               broadcast address [key key | autokey] [version version] [minpoll minpoll] [ttl ttl]
               manycastclient address [key key | autokey] [version version] [minpoll minpoll [maxpoll maxpoll] [ttl ttl]

               server:
               For type s and r addresses, this command mobilizes a persistent client mode association with the specified remote server or local radio clock. In this mode the local clock can synchronized to the remote server, but the remote server can never be synchronized to the local clock. This command should NOT be used for type b or m addresses.

               peer:

               For type s addresses (only), this command mobilizes a persistent symmetric-active mode association with the specified remote peer. In this mode the local clock can be synchronized to the remote peer or the remote peer can be synchronized to the local clock. This is useful in a network of servers where, depending on various failure scenarios, either the local or remote peer may be the better source of time. This command should NOT be used for type b, m or r addresses.

               broadcast:
               For type b and m addresses (only), this command mobilizes a persistent broadcast mode association. Multiple commands can be used to specify multiple local broadcast interfaces (subnets) and/or multiple multicast groups. Note that local broadcast messages go only to the interface associated with the subnet specified, but multicast messages go to all interfaces.In broadcast mode the local server sends periodic broadcast messages to a client population at the address specified, which is usually the broadcast address on (one of) the local network(s) or a multicast address assigned to NTP. The IANA has assigned the multicast group address 224.0.1.1 exclusively to NTP, but other nonconflicting addresses can be used to contain the messages within administrative boundaries. Ordinarily, this specification applies only to the local server operating as a sender; for operation as a broadcast client, see the broadcastclient or multicastclient commands below.
                   
               manycastclient:
               For type m addresses (only), this command mobilizes a manycast client mode association for the multicast address specified. In this case a specific address must be supplied which matches the address used on the manycastserver command for the designated manycast servers. The NTP multicast address 224.0.1.1 assigned by the IANA should NOT be used, unless specific means are taken to avoid spraying large areas of the Internet with these messages and causing a possibly massive implosion of replies at the sender.The manycast command specifies that the local server is to operate in client mode with the remote servers that are discovered as the result of broadcast/multicast messages. The client broadcasts a request message to the group address associated with the specified address and specifically enabled servers respond to these messages. The client selects the servers providing the best time and continues as with the server command. The remaining servers are discarded as if never heard.

               Options

               autokey
               All packets sent to and received from the server or peer are to include authentication fields encrypted using the autokey scheme described in the Authentication Options page.

               burst
               when the server is reachable and at each poll interval, send a burst of eight packets instead of the usual one packet. The spacing between the first and the second packets is about 16s to allow a modem call to complete, while the spacing between the remaining packets is about 2s. This is designed to improve timekeeping quality with the server command and s addresses.

               iburst
               When the server is unreachable and at each poll interval, send a burst of eight packets instead of the usual one. As long as the server is unreachable, the spacing between packets is about 16s to allow a modem call to complete. Once the server is reachable, the spacing between packets is about 2s. This is designed to speed the initial synchronization acquisition with the server command and s addresses and when ntpd is started with the -q option.

               key key
               All packets sent to and received from the server or peer are to include authentication fields encrypted using the specified key identifier with values from 1 to 65534, inclusive. The default is to include no encryption field.

               minpoll minpoll
               These options specify the minimum and maximum poll intervals for NTP messages, in seconds to the power of two. The maximum poll interval defaults to 10 (1,024 s), but can be increased by the maxpoll option to an upper limit of 17 (36.4 h). The minimum   poll interval defaults to 6 (64 s), but can be decreased by the minpoll option to a lower limit of 4 (16 s).

               prefer
               Marks the server as preferred. All other things being equal, this host will be chosen for synchronization among a set of correctly operating hosts. See the Mitigation Rules and the prefer Keyword page for further information.

               ttl ttl
               This option is used only with broadcast server and manycast client modes. It specifies the time-to-live ttl to use on broadcast server and multicast server and the maximum ttl for the expanding ring search with manycast client packets. Selection of the proper value, which defaults to 127, is something of a black art and should be coordinated with the network administrator.

               version version
               Specifies the version number to be used for outgoing NTP packets. Versions 1-4 are the choices, with version 4 the default.

                

               اعمال محدودیت

               تنظبمات موجود در سرور NTP را بصورت پیش فرض تغییر ندهید تا این که به هر سرور در هرکجا بتواند سرویس بدهد. اما اگر گاهی لازم شد تا به یک دامنه ای نخواهید سرویس بدهید از عبارت restricted برای محدود شدن آن آی پی استفاده نمایید.

               # Hosts on local network are less restricted.
               #restrict 192.168.1.0 mask 255.255.255.0 nomodify notrap

                   ignore — All packets will be ignored, including ntpq and ntpdc queries.
                   kod — a “Kiss-o'-death” packet is to be sent to reduce unwanted queries.
                   limited — do not respond to time service requests if the packet violates the rate limit default values or those specified by the discard command. ntpq and ntpdc queries are not affected. For more information on the discard command and the default values, see Section 22.16.2, “Configure Rate Limiting Access to an NTP Service”.
                   lowpriotrap — traps set by matching hosts to be low priority.
                   nomodify — prevents any changes to the configuration.
                   noquery — prevents ntpq and ntpdc queries, but not time queries, from being answered.
                   nopeer — prevents a peer association being formed.
                   noserve — deny all packets except ntpq and ntpdc queries.
                   notrap — prevents ntpdc control message protocol traps.
                   notrust — deny packets that are not cryptographically authenticated.
                   ntpport — modify the match algorithm to only apply the restriction if the source port is the standard NTP UDP port 123.
                   version — deny packets that do not match the current NTP version.


               • behrooz mohamadi nsasab
               ۲۴
               خرداد

               در سیستم عامل لینوکس شما قالبیت این را دارید که از محیط گرافیکی دلخواه خود استفاده نمایید: (URL)

               محیط کاربری اول: MATE

               در سه حالت زیر میتوانید نصب نمایید:

               mate-desktop-environment-extras  (full + extras) : This will install the complete MATE desktop including a few extras.

               mate-desktop-environment   (full) : This will install the complete MATE desktop environment.

               mate-desktop-environment-core (core only) :  This is a minimalist MATE installation


               If no graphical environment was present before, you will also need to install a display manager such as GDM or LightDM.

               نکته: شاید لازم باشد بسته زیر را نیز نصب نمایید:

               apt-get install xinit


               محیط کاربری دوم: Gnome

               tasksl : Debian's selection of applications

               gnome :  The full GNOME environment, including applications that are not officially part of the Upstream GNOME releases.

                              It provides the recommended GNOME environment for Debian.

               gnome-desktop-environment : The official upstream GNOME environment, minus a few packages.It is the closest to upstream recommendations.

               gnome-core : Only the official “core” modules of the GNOME desktop. Above packages depend on this one.

               نکته: اگر فقط gnome core installation داشتید میتوانید برای نصب کامل‌تر از روش زیر نیز استفاده نمایید(نصب پوسته گنوم و بدون تمامی ابزارها)
               apt-get install gnome-shell
               apt-get install gnome-terminal
               محیط کاربری سوم: Xfce

               محیط چهارم کاربریLXDE

               محیط کاربری پنجم(پلاسما): KDE               نکته: برای  پایین آوردن محیط گرافیکی از دستورزیر  استفاده شود
               در دبیان
               /etc/init.d/gdm3 stop
               در اوبونتو
               /etc/init.d/lightdm stop
               • behrooz mohamadi nsasab
               ۲۲
               خرداد

               رفع مشکل bad gateway


               گاهی اوقات ممکن است بدون دلیل مشخص صفحات، خطای bad gateway بدهد.

               برای حل این مشکل می‌بایست به لاگ خطا در نشانی /var/log/nginx/error.log مراجعه کرد. اگر مشکل به صورت زیر باشد:

               upstream sent too big header while reading response header from upstream,

               می‌بایست در در تنظیمات کانفیگ (/etc/nginx/nginx.conf) سه خط زیر را نیز اضافه نمود:

               proxy_buffer_size   128k;
               proxy_buffers   4 256k;
               proxy_busy_buffers_size   256k;

               • behrooz mohamadi nsasab
               ۲۲
               خرداد

               نکته: سرویس NginX همانند سرویس آپاچی در لینوکس و سرویس IIS در ویندوز است  که یک وب سرور به ما میدهد تا بتوانیم در بستر آن صفحات وب را به اشتراک بگذاریم


               نصب: از دستورات package manager  سیستم عامل استفاده نمایید

               Debian:  sudo apt-get install nginx
               CentOS:  sudo yum install nginx

               نکته: فایل های تنظیماتی سرویس  NginX  در مسیر etc/nginx قرار دارد

               در فایل زیر:

               /etc/nginx/nginx.conf

               در خطی که با  عبارت  include آغاز میشود، مسیر زیر را مطابق نمونه قرار بدهید (در مسیر زیر برای هر دامنه یک فایل تنظیماتی بسازیم و کانفیگ هر سایت و یا دامنه را مجزا درون آن قرار دهید)

               include /etc/nginx/site_available/*.conf;               یعنی در مسیر site_available به ازای هر فایلی که با پسوند conf وجود دارد و محتوی کانفیگ یک دامنه دلخواه است آن فایل خوانده می‌شود و یک دامنه را کانفیگ می‌کند.

               بطور  مثال برای دامنه BMS  از فایل BMS.conf  در مسیر site-available  که در رهنگر مورد استفاده قرار میگرفته استفاده شد.


               تمپلیت خوب برای استفاده در هر دامنه جدید:

               upstream backend1  {
                 ip_hash;
                 server 172.16.85.237:8080 max_fails=3  fail_timeout=15s;
                 server 172.16.85.238:8080 max_fails=3  fail_timeout=15s;
               }
               server {
                       listen 80;
                       server_name 172.16.85.244;
                       client_max_body_size 250M;
                
               location / {
                       proxy_set_header X-Forwarded-Proto http;
                       proxy_set_header Host $host;
                       proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
                       proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
                       proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;
                       proxy_pass http://backend1;
                       rewrite ^/$ /Ganjeh last;
                      }
               }               نکته:  کانفیگ بالا در فایل موجود در Site-available قرار خواهد گرفت.

               بعنوان مثال برای فایل BMS.conf در رهنگر مشهد از شکل زیر استفاده شد:

               #pstream backend  {
               #  server 127.0.0.1:8080 ;
               #}
               server {
                       listen 80;
                       server_name 188.253.0.16;
                       server_name mashhad.etrack.ir;
                
               location / {
                       proxy_set_header X-Forwarded-Proto http;
                       proxy_set_header Host $host;
                       proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
                       proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
                       proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;
                       proxy_pass http://127.0.0.1:8080/BMS;
                      }
               location /BMS {
                       proxy_set_header X-Forwarded-Proto http;
                       proxy_set_header Host $host;
                       proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
                       proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
                       proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;
                       proxy_pass http://127.0.0.1:8080/BMS;
                      }
                
               location /MapCache {
                       proxy_set_header X-Forwarded-Proto http;
                       proxy_set_header Host $host;
                       proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
                       proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
                       proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;
                       proxy_pass http://127.0.0.1:8080/MapCache;
                      }
               }


               • behrooz mohamadi nsasab
               ۲۲
               خرداد

               برای راه اندازی سرویس https در Nginx به روش زیر عمل کنید:

               نکته: در هرباری که تغییری در تنظیمات انجام میدهید از دستور زیر استفاده نمایید تا مطمئن شوید که تغییرات درست بوده و موجب خطا نمیشود(سرویس را ریست ننمایید و از دستور زیر استفاده نمایید)

               nginx -t

               در زیر یک نمونه فایل config قبل ازآعمال تغییرات آورده شده تا تغییرات بوضوح مشاهده شود:

               server {
                        listen 80;
                        server_name minitapp.ir;
                        server_name www.minitapp.ir;
                        client_max_body_size 300M;
                        
                        location / {
                               proxy_pass http://192.168.2.101:8080/;
                               proxy_set_header X-Forwarded-Proto https;
                               proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
                               proxy_set_header Host $host;
                               proxy_set_header X-Forwarded-For
                               $proxy_add_x_forwarded_for;
                       }
               }

               همچنین بلاک زیر بعد از بروز تغییرات می‌باشد:

               server {
                        listen 80;                                                         # http port
                        server_name minitapp.ir;                                           # domain
                        server_name www.minitapp.ir;
                        client_max_body_size 300M;
                        return 301 https://$server_name$request_uri;                       # Redirect to (return301 means redirect)
               }
                
               server {
                        listen 443;                                                                                 # https port
                        server_name minitapp.ir;                                                         # domain
                        server_name www.minitapp.ir;                                                # domain
                        client_max_body_size 300M;
                        ssl on;
                        ssl_certificate /etc/nginx/sites-cert/minitapp.ir.pem;            # Pem(CertificateFile) file
                        ssl_certificate_key /etc/nginx/sites-cert/minitapp.ir.key;      # Key(CertificateFile) file
                        ssl_session_timeout  5m;                                                        # Optional
                        ssl_protocols  TLSv1;                                                               # Optional
                        ssl_ciphers  HIGH:!aNULL:!MD5;                                             # Optional
                        ssl_prefer_server_ciphers   on;                                               # Optional
                
                        location / {
                               proxy_pass http://192.168.2.101:8080/;
                               proxy_set_header X-Forwarded-Proto https;
                               proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
                               proxy_set_header Host $host;
                               proxy_set_header X-Forwarded-For
                               $proxy_add_x_forwarded_for;
                       }
               }

               نکته: مسیر زیر یک مسیر دلخواه است که در سرور Nginx است که برای نگهداری فایل های ca در نظر گرفته شده است

               /etc/nginx/sites-cert

               نکته: return 301 به معنی این است که صفحات را به آدرس مورد نظر منتقل(redirect) کن

               نکته: اگر بخواهیم فقط از سرویس https استفاده نماییم باید از داخل بلاک server با پورت 80 تمامی location ها را پاک کرده و به یک بلاک جدید با همان نام server و با شماره 443 (بجای 80) قرار دهیم (توجه شود که هیچ مقداری در location ها تغییر نخواهند کرد)-(توجه شود که directive با عنوان  proxy در تگ http مشاهده نشود)

               نکته: اگر بخواهیم از هردو پروتکل http و https استفاده نماییم، آنگاه خط return 301 را از محل listen 80 حذف کرده و به بلاک های آن دست نمی‌زنیم.

               • behrooz mohamadi nsasab
               ۱۹
               خرداد
               • 1. List Established Connections

                By default if we run the ss command with no further options specified it will display a list of open non-listening sockets that have established connections, so for example TCP, UDP or UNIX sockets.

                [root@centos7 ~]# ss | head -n 5
                Netid State   Recv-Q Send-Q Local Address:Port   Peer Address:Port
                u_str ESTAB   0   0    * 23740        * 23739
                u_str ESTAB   0   0    * 23707        * 23706
                u_str ESTAB   0   0    * 87021        * 88383
                u_str ESTAB   0   0    * 17056        * 17112
                

                In the above example I have limited the output, on my server I have over 500 lines printed out by running the ss command, so you may wish to pipe it into something like less to easily read it, or otherwise append additional options on the end to only show what you’re after.

               • 2. Show Listening Sockets

                Rather than listing all sockets, we can use the -l option to specifically list the sockets that are currently listening for a connection.

                [root@centos7 ~]# ss -lt
                State    Recv-Q Send-Q Local Address:Port        Peer Address:Port
                LISTEN   0   2          *:kerberos-adm    *:*
                LISTEN   0   128         *:sunrpc       *:*
                LISTEN   0   5          *:kpasswd       *:*
                LISTEN   0   10    192.168.1.14:domain       *:*
                LISTEN   0   10     127.0.0.1:domain       *:*
                LISTEN   0   5    192.168.122.1:domain       *:*
                LISTEN   0   128         *:ssh         *:*
                

                In this example we have also used the -t option to only list TCP, more on this later. In future examples you will see that we will combine multiple options like this in order to quickly filter down to what we’re after.

               • 3. Show Processes

                We can print out the process or PID number that owns a socket with the -p option.

                [root@centos7 ~]# ss -pl
                Netid State   Recv-Q Send-Q Local Address:Port   Peer Address:Port
                tcp  LISTEN   0   128  :::http        :::*         users:(("httpd",pid=10522,fd=4),("httpd",pid=10521,fd=4),("httpd",pid=10520,fd=4),("httpd",pid=10519,fd=4),("httpd",pid=10518,fd=4),("httpd",pid=10516,fd=4))
                

                In the above example I have only listed a single result, without any further options the full output of ss prints out over 500 lines to stdout. Regardless, we can see the process ID’s of the various Apache processes that are running on this server.

               • 4. Don’t Resolve Service Names

                By default ss will only resolve port numbers as we have previously seen, for example in the line below we can see 192.168.1.14:ssh where ssh is listed as the local port.

                [root@centos7 ~]# ss
                Netid State   Recv-Q Send-Q Local Address:Port  Peer Address:Port
                tcp  ESTAB   0   64   192.168.1.14:ssh   192.168.1.191:57091
                

                However if we specify the -n option, this resolution will not take place and we will instead see the port number rather than the service name.

                [root@centos7 ~]# ss -n
                Netid State   Recv-Q Send-Q Local Address:Port  Peer Address:Port
                tcp  ESTAB   0   0   192.168.1.14:22    192.168.1.191:57091
                

                Note that :22 is now displayed rather than :ssh as we have disabled all name resolution of hostnames and ports. You can check the /etc/services file to see a full list of which ports map to which services.

               • 5. Resolve Numeric Address/Ports

                We can also do the opposite of this and resolve both the IP address and port number with the -r option. With this we now see the hostname of the 192.168.1.14 server listed.

                [root@centos7 ~]# ss -r
                Netid State   Recv-Q Send-Q Local Address:Port     Peer Address:Port
                tcp  ESTAB   0   64   centos7.example.com:ssh  192.168.1.191:57091
                
               • 6. IPv4 Sockets

                We can use the -4 option to only display information corresponding to IPv4 sockets. In the below example we also make use of the -l option to list everything listening on an IPv4 address.

                [root@centos7 ~]# ss -l4
                Netid State   Recv-Q Send-Q   Local Address:Port    Peer Address:Port
                udp  UNCONN   0   0       127.0.0.1:323     *:*
                udp  UNCONN   0   0     192.168.122.1:domain   *:*
                udp  UNCONN   0   0        *%virbr0:bootps   *:*
                udp  UNCONN   0   0           *:bootpc   *:*
                tcp  LISTEN   0   128          *:sunrpc   *:*
                tcp  LISTEN   0   5     192.168.122.1:domain   *:*
                tcp  LISTEN   0   128          *:ssh     *:*
                tcp  LISTEN   0   128      127.0.0.1:ipp     *:*
                tcp  LISTEN   0   100      127.0.0.1:smtp    *:*
                
               • 7. IPv6 Sockets

                Likewise, we can use the -6 option to only display information related to IPv6 sockets. In the below example we also make use of the -l option to list everything listening on an IPv6 address.

                [root@centos7 ~]# ss -l6
                Netid State   Recv-Q Send-Q   Local Address:Port     Peer Address:Port
                udp  UNCONN   0   0           :::ipv6-icmp   :::*
                udp  UNCONN   0   0           :::22834     :::*
                udp  UNCONN   0   0          ::1:323      :::*
                tcp  LISTEN   0   128          :::sunrpc    :::*
                tcp  LISTEN   0   128          :::http     :::*
                tcp  LISTEN   0   128          :::ssh      :::*
                tcp  LISTEN   0   128         ::1:ipp      :::*
                tcp  LISTEN   0   100         ::1:smtp     :::*
                
               • 8. TCP Only

                The -t option can be used to display only TCP sockets. When combined with -l to only print out listening sockets we can see everything listening on TCP.

                [root@centos7 ~]# ss -lt
                State   Recv-Q Send-Q   Local Address:Port    Peer Address:Port
                LISTEN   0   128           *:sunrpc   *:*
                LISTEN   0   5      192.168.122.1:domain   *:*
                LISTEN   0   128           *:ssh    *:*
                LISTEN   0   128       127.0.0.1:ipp    *:*
                LISTEN   0   100       127.0.0.1:smtp    *:*
                LISTEN   0   128          :::sunrpc  :::*
                LISTEN   0   128          :::http   :::*
                LISTEN   0   128          :::ssh    :::*
                LISTEN   0   128          ::1:ipp    :::*
                LISTEN   0   100          ::1:smtp   :::*
                
               • 9. UDP Only

                The -u option can be used to display only UDP sockets. As UDP is a connection-less protocol, simply running with only the -u option will display no output. We can instead combine this with the -a or -l option to see all listening UDP sockets, as shown below.

                [root@centos7 ~]# ss -ul
                State    Recv-Q Send-Q Local Address:Port    Peer Address:Port
                UNCONN   0   0          *:mdns    *:*
                UNCONN   0   0          *:kpasswd  *:*
                UNCONN   0   0          *:839    *:*
                UNCONN   0   0          *:36812   *:*
                UNCONN   0   0    192.168.122.1:domain   *:*
                UNCONN   0   0    192.168.1.14:domain   *:*
                
               • 10. Unix Sockets

                The -x option can be used to display unix domain sockets only.

                [root@centos7 ~]# ss -x
                Netid State   Recv-Q Send-Q Local Address:Port      Peer Address:Port
                u_str ESTAB   0   0   @/tmp/.X11-unix/X0 27818   * 27817
                u_str ESTAB   0   0   @/tmp/.X11-unix/X0 26656   * 26655
                u_str ESTAB   0   0    * 28344           * 26607
                u_str ESTAB   0   0    * 24704           * 24705
                u_str ESTAB   0   0   @/tmp/.X11-unix/X0 25195   * 24086
                u_str ESTAB   0   0   @/tmp/dbus-CRqRiw6V 28388  * 28693
                ...
                
               • 11. Display All Information

                the -a option shows all, both listening and non-listening sockets. In the case of TCP this means established connections. This option is useful for combining with others, for instance to show all UDP sockets we can add -a, as by default with just the -u option we don’t see as much information.

                [root@centos7 ~]# ss -u
                Recv-Q Send-Q    Local Address:Port      Peer Address:Port
                0   0       192.168.1.14:56658     129.250.35.251:ntp
                
                [root@centos7 ~]# ss -ua
                State    Recv-Q Send-Q Local Address:Port      Peer Address:Port
                UNCONN   0   0          *:mdns      *:*
                UNCONN   0   0      127.0.0.1:323      *:*
                ESTAB    0   0    192.168.1.14:56658     129.250.35.251:ntp
                UNCONN   0   0          *:21014     *:*
                UNCONN   0   0          *:60009     *:*
                UNCONN   0   0    192.168.122.1:domain     *:*
                UNCONN   0   0      *%virbr0:bootps     *:*
                UNCONN   0   0          *:bootpc     *:*
                UNCONN   0   0         ::1:323      :::*
                UNCONN   0   0         :::43209     :::*
                
               • 12. Show Socket Memory Usage

                The -m option can be used to display the amount of memory that each socket is using.

                [root@centos7 ~]# ss -ltm
                State   Recv-Q Send-Q        Local Address:Port    Peer Address:Port
                LISTEN   0   128                *:sunrpc   *:*
                 skmem:(r0,rb87380,t0,tb16384,f0,w0,o0,bl0)
                LISTEN   0   5           192.168.122.1:domain   *:*
                 skmem:(r0,rb87380,t0,tb16384,f0,w0,o0,bl0)
                LISTEN   0   128                *:ssh    *:*
                 skmem:(r0,rb87380,t0,tb16384,f0,w0,o0,bl0)
                LISTEN   0   128            127.0.0.1:ipp    *:*
                 skmem:(r0,rb87380,t0,tb16384,f0,w0,o0,bl0)
                LISTEN   0   100            127.0.0.1:smtp    *:*
                 skmem:(r0,rb87380,t0,tb16384,f0,w0,o0,bl0)
                
               • 13. Show Internal TCP Information

                We can request additional internal TCP information with the -i info option.

                [root@centos7 ~]# ss -lti
                State   Recv-Q Send-Q        Local Address:Port            Peer Address:Port
                LISTEN   0   128                *:sunrpc                  *:*
                 cubic rto:1000 mss:536 cwnd:10 lastsnd:373620 lastrcv:373620 lastack:373620
                LISTEN   0   5           192.168.122.1:domain                  *:*
                 cubic rto:1000 mss:536 cwnd:10 lastsnd:373620 lastrcv:373620 lastack:373620
                LISTEN   0   128                *:ssh                    *:*
                 cubic rto:1000 mss:536 cwnd:10 segs_in:2 lastsnd:373620 lastrcv:373620 lastack:373620
                LISTEN   0   128            127.0.0.1:ipp                    *:*
                 cubic rto:1000 mss:536 cwnd:10 lastsnd:373620 lastrcv:373620 lastack:373620
                LISTEN   0   100            127.0.0.1:smtp                   *:*
                 cubic rto:1000 mss:536 cwnd:10 lastsnd:373620 lastrcv:373620 lastack:373620
                

                Underneath each listening socket we can see additional information. Note that the -i option does not work with UDP, if you instead specify -u instead of -t this extra information will not be present.

               • 14. Show Summary

                We can see a quick overview of the statistics with the -s option.

                [root@centos7 ~]# ss -s
                Total: 1253 (kernel 1721)
                TCP:  13 (estab 1, closed 2, orphaned 0, synrecv 0, timewait 0/0), ports 0
                
                Transport Total   IP    IPv6
                *  1721   -     -
                RAW   1     0     1
                UDP   9     7     2
                TCP   11    6     5
                INET  21    13    8
                FRAG  0     0     0
                

                This quickly allows us to see things like the total number of established connections, as well as counts of each type of socket and whether IPv4 or IPv6 is in use.

               • 15. Filter Based On State

                We can specify the state of a socket to only print out sockets in this state. For example we can specify states including established, syn-sent, syn-recv, fin-wait-1, fin-wait-2, time-wait, closed, closed-wait, last-ack, listen and closing. The below example shows all established TCP connections. To generate this I was connected to the server by SSH and just loaded a web page from Apache. We can then see that the connections to Apache quickly change to time-wait.

                [root@centos7 ~]# ss -t state established
                Recv-Q Send-Q        Local Address:Port      Peer Address:Port
                0   64           192.168.1.14:ssh     192.168.1.191:57091
                0   0       ::ffff:192.168.1.14:http  ::ffff:192.168.1.191:57373
                0   0       ::ffff:192.168.1.14:http  ::ffff:192.168.1.191:57372
                
                [root@centos7 ~]# ss -t state time-wait
                Recv-Q Send-Q        Local Address:Port      Peer Address:Port
                0   0       ::ffff:192.168.1.14:http  ::ffff:192.168.1.191:57373
                0   0       ::ffff:192.168.1.14:http  ::ffff:192.168.1.191:57372
                
               • 16. Filter Based On Port Number

                Filtering can also be performed to list all ports that are less than (lt), greater than (gt), equal to (eq), not equal to (ne), less than or equal to (le), or greater than or equal to (ge).

                For example, the below command shows all listening ports on port number 500 or below.

                [root@centos7 ~]# ss -ltn sport le 500
                State    Recv-Q Send-Q  Local Address:Port   Peer Address:Port
                LISTEN   0   128          *:111    *:*
                LISTEN   0   5     192.168.122.1:53    *:*
                LISTEN   0   128          *:22    *:*
                LISTEN   0   100      127.0.0.1:25    *:*
                LISTEN   0   128         :::111    :::*
                LISTEN   0   128         :::22    :::*
                LISTEN   0   100         ::1:25    :::*
                

                For comparison we can perform the opposite, and view all ports greater than 500 with ‘gt’

                [root@centos7 ~]# ss -ltn sport gt 500
                State    Recv-Q Send-Q  Local Address:Port    Peer Address:Port
                LISTEN   0   128      127.0.0.1:631    *:*
                LISTEN   0   128         ::1:631    :::*
                

                We can also filter based on items such as source or destination port, for example below we search for TCP sockets that have a source port (sport) of ssh.

                [root@centos7 ~]# ss -t '( sport = :ssh )'
                State    Recv-Q Send-Q    Local Address:Port     Peer Address:Port
                ESTAB    0   64       192.168.1.14:ssh    192.168.1.191:57091
                
               • 17. Show SELinux Context

                The -Z and -z options can be used to show the SELinux security context of a socket. In the example below we also use the -t and -l options to only list listening TCP sockets, with the -Z option we can also see the SELinux contexts.

                [root@centos7 ~]# ss -tlZ
                State   Recv-Q Send-Q   Local Address:Port   Peer Address:Port
                LISTEN   0   128          *:sunrpc   *:*        users:(("systemd",pid=1,proc_ctx=system_u:system_r:init_t:s0,fd=71))
                LISTEN   0   5     192.168.122.1:domain   *:*        users:(("dnsmasq",pid=1810,proc_ctx=system_u:system_r:dnsmasq_t:s0-s0:c0.c1023,fd=6))
                LISTEN   0   128          *:ssh    *:*        users:(("sshd",pid=1173,proc_ctx=system_u:system_r:sshd_t:s0-s0:c0.c1023,fd=3))
                LISTEN   0   128      127.0.0.1:ipp    *:*        users:(("cupsd",pid=1145,proc_ctx=system_u:system_r:cupsd_t:s0-s0:c0.c1023,fd=12))
                LISTEN   0   100      127.0.0.1:smtp    *:*        users:(("master",pid=1752,proc_ctx=system_u:system_r:postfix_master_t:s0,fd=13))
                
               • 18. Display Version

                The -v option can be used to display specific version information for the ss command, in this instance we see the version of the iproute package which provides ss.

                [root@centos7 ~]# ss -v
                ss utility, iproute2-ss130716
                
               • 19. Print Help Documentation

                The -h option can be used to display further help regarding the ss command, it’s good to use as a quick reference if you need a short description on some of the most commonly used options. Note that the full output here has not been included for brevity.

                [root@centos7 ~]# ss -h
                Usage: ss [ OPTIONS ]
                
               • 20. Show Extended Information

                We can use the -e option which shows extended detailed information, as shown below we can see the extended information appended to the end of each line.

                [root@centos7 ~]# ss -lte
                State   Recv-Q Send-Q   Local Address:Port     Peer Address:Port
                LISTEN   0   128           *:sunrpc    *:*         ino:16090 sk:ffff880000100000 <->
                LISTEN   0   5      192.168.122.1:domain    *:*         ino:23750 sk:ffff880073e70f80 <->
                LISTEN   0   128           *:ssh     *:*         ino:22789 sk:ffff880073e70000 <->
                LISTEN   0   128       127.0.0.1:ipp     *:*         ino:23091 sk:ffff880073e707c0 <->
                LISTEN   0   100       127.0.0.1:smtp     *:*         ino:24659 sk:ffff880000100f80 <->
                
               • 21. Show Timer Information

                The -o option can be used to display the timer information. This information shows us things such as the retransmission timer value, number of retransmissions that have occurred, and the number of keepalive probes that have been sent.

                [root@centos7 ~]# ss -to
                State    Recv-Q Send-Q     Local Address:Port       Peer Address:Port
                ESTAB    0   64       192.168.1.14:ssh       192.168.1.191:57091   timer:(on,242ms,0)
                ESTAB    0   0    ::ffff:192.168.1.14:http   ::ffff:192.168.1.191:57295   timer:(keepalive,120min,0)
                ESTAB    0   0    ::ffff:192.168.1.14:http   ::ffff:192.168.1.191:57296   timer:(keepalive,120min,0)
                
               • behrooz mohamadi nsasab
               ۱۹
               خرداد
               در لینومس دسترسی کامل با دو روش زیر امکان پذیر است:
               1. su
               • نیاز به پسورد روت می‌باشد
               • معمولا دسترسی به یوزر روت در هیچ سازمانی صورت نمیگیرد
               • نمی‌توانیم متوجه شویم که یوزرهای سیستم چکار کرده اند چون همه با یوزر روت کارهایشان را انجام داده اند
              • sudo
               • در مسیر /var/log/auth.log  فعالیت های صورت گرفته لاگ می‌شود.

               به دو صورت میتوان یک یوزر را sudo نماییم:

               1. فایل /etc/sudoers
               2. عضویت در گروه

               روش اول:

               فایل زیر را ادیت کرده و خط زیر را در آن قرار دهید:

               # vim /etc/sudoers(or sudo visudo)
               behrooz ALL=(ALL) ALL

               در خط بالا که به فایل /etc/sudoers اضافه میشود behrooz نام یوزر است


                   behrooz indicates user name
                   First ALL instructs to permit sudo access from any terminal/machine
                   Second (ALL) instructs sudo command to be allowed to execute as any user
                   Third ALL indicates all command can be executed as root

               روش دوم:
               در فایل /etc/sudoes یک گروه معرفی شده است که اگر کسی در آن عضو شود به این منزله است که روش اول را در فایل /etc/sudoers انجام داده ایم-
               نکته: در توزیع های کنونی دبیان نام این گروه sudo و در توزیع های کنونی redHat نام این گروه wheel است.
               نکته: برای این که یک یوزر را به گروه جدید اضافه نماییم از روش زیر استفاده می‌شود:
               sudo usermod -aG UserName GroupName               • behrooz mohamadi nsasab
               ۱۶
               خرداد

               select
               case
               when b.table_name is null then
               'unindexed'
               else
               'indexed'
               end as status,
               a.table_name as table_name,
               a.constraint_name as fk_name,
               a.fk_columns as fk_columns,
               b.index_name as index_name,
               b.index_columns as index_columns
               from
               (
               select
               a.table_name,
               a.constraint_name,
               listagg(a.column_name, ',') within
               group (order by a.position) fk_columns
               from
               dba_cons_columns a,
               dba_constraints b
               where
               a.constraint_name = b.constraint_name
               and
               b.constraint_type = 'R'
               and
               a.owner = '&&schema_owner'
               and
               a.owner = b.owner
               group by
               a.table_name,
               a.constraint_name
               ) a
               ,(
               select
               table_name,
               index_name,
               listagg(c.column_name, ',') within
               group (order by c.column_position) index_columns
               from
               dba_ind_columns c
               where
               c.index_owner = '&&schema_owner'
               group by
               table_name,
               index_name
               ) b
               where
               a.table_name = b.table_name(+)
               and
               b.index_columns(+) like a.fk_columns || '%'
               order by
               1 desc, 2;
               • behrooz mohamadi nsasab
               ۱۶
               خرداد

               برای نصب برنامه pycharm که یک ادیتور هست که  کد پایتون را کامپایل میکند به روش زیر عمل میکنیم(نصب در دبیان9)
               نکته: از لینک آخر این دایکومنت برای نصب در توزیع‌های دیگر نیز میتوانید استفاده نمایید

               گام اول: بارگردن آدرس  URL

               گام دوم: instal this package

               گام سوم: select opration sysstem

               گام چهارم:  select server to download

               گام پنجم:

               sudo apt-get install pycharm-community-sloppy               • behrooz mohamadi nsasab
               ۱۳
               خرداد
               اسکرین برای بوجود آوردن چند session  در bash کاربرد دارد اگر بخواهیم از یک ترمینال جندین ترمینال مشتق شود بطوری که هرکدام مستقلا باشند و درصورت بسته شدن آنها(detach)، کارشان مختل نشود، از screen  استفاده میکنیم:
               نکته : تقریبا در تمامی دستورات اسکرین از دستور کلید ترکیبی ctrl به همراه a  به همراه کلید دیگری استفاده میشود.
               برای ایجاد یک اسکرین از دستور زیر استفاده می‌شود(در بش اصلی):
               sudo apt-get install screen
               sudo yum install screen

               screen -S NAME
               برای برگشتن به bash  اصلی(detach شدن اسکرین ایجاد شده که در آن بودیم-این دستور را باید در محیط اسکرین بزنیم):
               ctrl+a, And d
                برای دیدن تمامی سشن های باز از اسکرین(در بش اصلی):
               screen -ls

               برای رفتن به یک اسکرین دلخواه(در بش اصلی)(reattach):
               screen -r NAME
               screen -x  NAME

               کشتن یک اسکرین(در بش اصلی):
               screen -S NAME -X quit
               کشتن یک اسکرین(در محیط اسکرین):
               ctrl+d
               رفتن به اسکرین بعدی(در محیط اسکرین)
               ctrl+a, And n
               رفتن به اسکرین قبلی(در محیط اسکرین)
               ctrl+a, And p
               نمایش تمام اسکرین های باز(در محیط اسکرین)
               ctrl+a, And "
               رفتن به اسکرین شماره خاص(در محیط اسکرین)
               ctrl+a, And 0-9
                
                

                   Ctrl+a " to visualize the opened windows
                   Ctrl+a p and Ctrl+a n to switch with the previous/next window
                   Ctrl+a number to switch to the window number
                   Ctrl+d to kill a window
                   screen -ls to list the sessions and their status
                   screen -S session_name to start a session with a given name. The name should be unique
                   Ctrl+a d to detach a session
                   screen -x session_name to resume (reattach) a session knowing its name
                   screen -S session_name -X quit to terminate a detached session
                
               Layout:
                   Ctrl+a S to split horizontally
                   Ctrl+a | to split vertically
                   Ctrl+a <Tab> to switch to the next region
                   Ctrl+a X to close the current region
                   Ctrl+a Q to close all the regions but the current one

                  URL1
                  URL2
                  URL3

               • behrooz mohamadi nsasab
               ۱۲
               خرداد

               افزودن دیسک local برای گرفتن بسته‌ها:

               برنامه apt-cdrom را نصب کنید و مطابق ریر، مسیر mount point دیسک را اضافه نمایید(همچنین میتوانید keydrive یک USBرا اضافه نمایید).

               apt-cdrom add directory
               • behrooz mohamadi nsasab
               ۱۲
               خرداد

               deb http://site.example.com/debian distribution component1 component2 component3
               deb-src http://site.example.com/debian distribution component1 component2 component3


               deb: دانلود بسته هایی از جنس باینری که کامپایل شده است.

               deb-src: دانلود بسته هایی از جنس کد می‌باشد

               url:  لینک دانلود کردن بسته‌ها(here)

               Distribution: نام ورژن دبیان-(Buster دبیان10)(Stretch دبیان9)(Jessie دبیان8)(Stable مثلا داریم از دبیان9 استفاده میکنیم و میخواهیم وقتی دبیان10 آمد به آن سوییچ شود)

               components

               • main: بسته های شامل حوزه  DFSG شرکت دبیان که مخفف Debian Free Software Guidelines است. یعنی بسته هایخارج از این حوزه رسما توسط شرکت دبیان تایید نمی‌شوند. برنامه های که در حوزه DFSG  قرار دارند باید 10 مورد را رعایت نمایند(DFSG) نظیر ایگان باشند  و source code هم همراه داشته باشد قابلیت مشتق شدن یا استفاده از آن وجود داشته باشد و ...
               • contrib: نرم افزار مطابق با ضوابط DFSG باشد اما چند وابستگی از آن نرم افزار ، DFSG را رعایت نکرده باشد ، در این صورت آن نرم افزار و وابستگی هایش در این گروه قرار می گیرند.(بسته هایی که شامل DFSG هستند ولی dependencies آنها در main قرار ندرد)
               • non-free: بسته‌هایی که کلا در حوزه DFSG قرار ندارند

               در زیر یک نمونه از فایل source.list که از سیستم عامل دبیان ۹ است آورده شده است:

               deb http://deb.debian.org/debian stretch main
               deb-src http://deb.debian.org/debian stretch main
               
               deb http://deb.debian.org/debian stretch-updates main
               deb-src http://deb.debian.org/debian stretch-updates main
               
               deb http://security.debian.org/debian-security/ stretch/updates main
               deb-src http://security.debian.org/debian-security/ stretch/updates main

               نکته: اگر بخواهید از بسته‌های contrib و non-free استفاده نمایید، می‌توانید پس از main یک فاصله گذاشته و به ترتیب عبارت  contrib  و  non-free را تایپ نمایید

               نکته:  اگر بخواهید موارد بالا را به حالت گرافیکی تنظیم نمایید از دستور زیر استفاده نمایید:

               sudo gksu --desktop /usr/share/applications/software-properties.desktop /usr/bin/software-properties-gtk


               • behrooz mohamadi nsasab
               ۰۶
               خرداد

               در نرم افزار libreOffice در مجموعه excell آن:

               f8:                       select+بالا و پایین و چپ و راست
               f7:                       toolbar
               f11:                     منوی سمت راست   
               shift+f6:             toolbar

               در گنوم:

                ALT+F1                          برابر است با پنجره
               shift + F10                        برابر است با راست کلیک
               ctrl+F10                            برابر است با گزینه های منوی بالای هر پنجره

               • behrooz mohamadi nsasab
               ۰۵
               خرداد

               جستجو در عبارت است نظیر grep  در لینوکس

               ipconfig  | findstr IP

               تمام اطلاعات از کارت شبکه:

               ipconfig /all

               DNS های لوکال cache شده در سیستم

               ipconfig /displaydns

               پاک کردنDNS های لوکال cache شده در سیستم


               ipconfig /flushdns

               نمایش اطلاعات جامع از سیستم

               systeminfo

               لیستی مشابه تسک منیجر ارائه میدهد

               tasklist

               بستن یک برنامه بر اساس پروسس آی دی

               taskkill /PID NUMBER

               نمایش متن یک فایل متنی

               type  FILE.txt

               وضعیت و اطلاعات سوکت‌ها و پورت‌ها و کانکشن‌های سیسیتم را نشان میدهد

               netstat -a

               برای start ویا stop کردن سرویس‌ها از دستور زیر استفاده میشود:

               net start  SERVICE

               net stop SERVICE

               نمایش تمام یوزرهای موجود در سیستم

               net user

                

               برای افزودن یک درارو شبکه‌ای ویا حذف آن از دستور زیر استفاده میشود

               net use m: \myserversharename
               net use m: \myserversharename /delete

               نکته:دستور net بسیار کارهای دیگر نیز میتواتند انجام دهد که شرح آن را در help آن مشاهده نمایید.

               برای اینکه ببینید dns پیش فرض شما چه می‌باشد از دستور nslookup استفاده نمایید

               nslookup

               برای تغییر  dns از پیش‌فرض به یک سرور دیگر  ابتدا دستور nslookup را زده و سپس دستور set  ds وارد کرده و اینتر را بزنید و سپس آدرس ip دی ان اس سرور مورد نظر را وارد نمایید.

               nslookup

               set ds

               8.8.8.8

               ااستفاده از دی ان اس برای پیدا کردن IP یک دامنه:
               nslookup NAME
               ااستفاده از دی ان اس برای پیدا کردن IP یک دامنه با استفاده از dns Server دلخواه8.8.8.8:

               nslookup NAME 8.8.8.8.

               برای تغییردر group policy
               gpresult
                

               نمایش نام هاست

               hostname

               با چه یوزری وارد شده  ایم

               whoami

               نمایش تمام روترهای مابین مسیر آی پی وارد شده تا کامپیوتر خود

               tracert IP

               یافتن مک از روی آی پی. نمایش جدول آی پی و مک آدرس(آی پی های داینامیک)

               arp -a

               نمایش جدول آی پی و مک آدرس(آی پی های استاتیک)

               arp -s

               پاک کردن همه آی پی های موجود در جدول

               arp -d

               پاک کردن یک آی پی خاص از جدول

               arp -d IP

               لینک مفید

               • behrooz mohamadi nsasab
               ۲۴
               ارديبهشت
               مشاهده اطلاعاتی نظیر رم و هارد و سریال پورت و یو اس بی
               dmesg | grep -E "memory|dma|usb|tty"               پاک کردن پیغام های موجود برای دوری از شلوغی خروجی:
               dmesg -C                مشاهده خروجی بصورت رنگ بندی شده به جهت وضوح بیشتر
               dmseg  -L               تنها یک سطح خاص از مطالب را نمایش بدهد(emerg,alert, crit, err, warn,notice,info,debug)
               dmesg --level=err,warn               نمایش تایم در لاگ
               dmesg -T
               dmesg -Tx               بصورت real time  لاگ‌ها را مشاهده نمایید
               dmesg --follow               مشاهده پیغام های بافر شده(لاگ کارهایی که هنوز مانده است تا انجام بشود و خروجی عمل به مرحله ظهور نرسیده است)
               dmesg -r  #raw message buffer               اگر بخواهیم برنامه dmesg را اجبار کنیم که از فایل های syslog هم بخواند(مثلا فایل /dev/kmsg. را هم بخواند)
               dmesg -S


               نکته: دستورات dmesg از فایل “/var/log/dmesg”  خوانده میشود.
               • behrooz mohamadi nsasab
               ۱۰
               ارديبهشت

               از طریق دستورات زیر میتوانیدتمامی خروجی شل های یک سرور را مشاهده نمایید:

               باید دستورات زیر را در آخر bashrc یوزر خود بیافزایید.


               export PS1="\u@\h[\t] [\w]-[\$?]\$ "

               if [ "$SHLVL" = 1 ]; then /usr/bin/script   -afq /var/log/Terminal/Terminal_$(date +%Y%m%d-%H%M%S).log;  fi;

               • behrooz mohamadi nsasab
               ۱۰
               ارديبهشت

               ترتیب خوانده شدن فایل های کانفیگی در  دبیان 9:


               20180430-155851-Profile:begin (اجرا در اول)

               20180430-155851-profile:End (اجرا در دومین مرحله)

               20180430-155915-bashrc:begin (اجرا در سومین مرحله)

               20180430-155915-bash_alias:begin (اجرا در چهارمین مرحله)

               20180430-155915-bash_alias:End (اجرا در پنجمین مرحله)

               20180430-155915-bashrc:end (اجرا در ششمین مرحله)

               • behrooz mohamadi nsasab
               ۱۰
               ارديبهشت
               برای تغییر سرخط در لینوکس از دستور زیر در bashrc ویا در profile قرار دهید(لینک):
               /t   :     time
               /$? :     exit code
               /u   :     user
               \h   :     hostname
               \$   :     $ or #
                
               #color blue:      \[\033[01;34m\]
               #color purple:   \[\033[01;35m\]
               #color white:    \[\033[00m\]
               #color green:    \[\033[01;32m\]
               #color yellow:  \[\033[33m\]       or    \[\e[1;32m\]
                
               PS1="\u@\h[\t] [\w]-[\$?]\$ "
               behrooz@viratech[14:54:04] [~]-[0]$
                
               PS1='${debian_chroot:+($debian_chroot)}\[\033[01;32m\]\u@\h\[\033[00m\]:\[\033[01;34m\][\w]\[\033[01;35m\][\t]\[\033[01;34m\][$?]\[\033[33m\]\$\[\033[00m\] '
               user@private:[~][11:33:40][0]$
                
                
               txtblk='\e[0;30m' # Black - Regular
               txtred='\e[0;31m' # Red
               txtgrn='\e[0;32m' # Green
               txtylw='\e[0;33m' # Yellow
               txtblu='\e[0;34m' # Blue
               txtpur='\e[0;35m' # Purple
               txtcyn='\e[0;36m' # Cyan
               txtwht='\e[0;37m' # White
               bldblk='\e[1;30m' # Black - Bold
               bldred='\e[1;31m' # Red
               bldgrn='\e[1;32m' # Green
               bldylw='\e[1;33m' # Yellow
               bldblu='\e[1;34m' # Blue
               bldpur='\e[1;35m' # Purple
               bldcyn='\e[1;36m' # Cyan
               bldwht='\e[1;37m' # White
               unkblk='\e[4;30m' # Black - Underline
               undred='\e[4;31m' # Red
               undgrn='\e[4;32m' # Green
               undylw='\e[4;33m' # Yellow
               undblu='\e[4;34m' # Blue
               undpur='\e[4;35m' # Purple
               undcyn='\e[4;36m' # Cyan
               undwht='\e[4;37m' # White
               bakblk='\e[40m'   # Black - Background
               bakred='\e[41m'   # Red
               bakgrn='\e[42m'   # Green
               bakylw='\e[43m'   # Yellow
               bakblu='\e[44m'   # Blue
               bakpur='\e[45m'   # Purple
               bakcyn='\e[46m'   # Cyan
               bakwht='\e[47m'   # White
               txtrst='\e[0m'    # Text Reset
                
                
                
               • behrooz mohamadi nsasab
               ۰۹
               ارديبهشت

               مقایسه میزان رم با استفاده از دو دستور:   free -m  و cat /proc/meminfo
               /proc/meminfo(KB) free -k Status
               MemTotal 4040208 4040208 Equal
               MemFree 518032 518016 Equal
               MemAvailable 1582984 1582968 Equal
               used
               2116340 Total – (free + cache + buffer)
               Buffers 94508 1405852 Equal
               Cached 1218532
               SwapTotal 9867260 9867260 Equal
               SwapFree 9867260 9867260 Equal
               swap used
               0
               Shmem 91388 91388 Equal
               • behrooz mohamadi nsasab
               ۰۲
               ارديبهشت
               باز شدن صفحه network adapter setting در ویندوز
               ncpa.cpl
               باز شدن system tools در computer managment در ویندوز
               sysdm.cpl
               باز شدن صفحه پاک کردن یک برنامه
               appwiz.cpl
               • behrooz mohamadi nsasab
               ۰۷
               فروردين
               برخی دسترسی های خاص در لینوکس وجود دارند که در ادامه همین پست به آنها می‌پردازیم
               $ touch 970107.txt
               $ lsattr 970107.txt
               --------------e---- 970107.txt
               
               $ echo salam >> /tmp/970107.txt
               $ cat  /tmp/970107.txt
               salam
               $ sudo chattr +i /tmp/970107.txt
               $ lsattr 970107.txt
               ----i---------e---- 970107.txt
               $ echo salam2 >> /tmp/970107.txt
               bash: /tmp/970107.txt: Operation not permitted
               $ sudo rm -rf  /tmp/970107.txt
               rm: cannot remove '/tmp/970107.txt': Operation not permitted
               $ sudo mv   /tmp/970107.txt  ~
               mv: cannot move '/tmp/970107.txt' to '/home/behrooz/970107.txt': Operation not permitted
               $ sudo chattr -i /tmp/970107.txt
               $ lsattr /tmp/970107.txt
               --------------e---- /tmp/970107.txt

               • behrooz mohamadi nsasab
               ۰۷
               فروردين
               برای ساختن یک فایل سیستم از نوع NTFS از دستور زیر استفاده نمایید
               mkntfs -Q -v -F -L “” /dev/sdb1
               برای ساختن یک فایل سیستم از نوع EXT4 از دستور زیر استفاده نمایید
               mkfs.ext4 -F -L “” /dev/sdb1
               برای ساختن یک فایل سیستم از نوع FAT32 از دستور زیر استفاده نمایید
               mkfs.fat -F32 -v -I -n " " /dev/sdb1
               چک فایل سیستم و فیکس شدن ارورهای موجود(اگر اروری موجود باشد)
               e2fsck -f -y -v -C 0 /dev/sdb1
               shirink کردن (کوچک کردن حجم)
               Shrink /dev/sdb1 from 7.50 GiB to 6.01 GiB : resize2fs -p /dev/sdb1 6306816K
               grow کردن (بزرگ کردن حجم)
               Grow  /dev/sdb1 from 1.39 GiB to 7.50 GiB :  resize2fs -p /dev/sdb1

               • behrooz mohamadi nsasab
               ۰۶
               فروردين

               فهمیدن مک یک آی پی :

               ./VMware.bundle -u"vmware-workstation"

               نمایش مک‌آدرس‌ها

               sudo arp -a
               اسکن مک آدرس یک آی پی
               sudo arp-scan 192.168.1.0/24

               نمایش اطلاعات بسته ها:

               dpkg -l
               بررسی وجود یک ریشه در لینوکس:
               test -d /home/zabbix || mkdir /home/zabbix

               فهمیدن اینکه سرور فعلی vm هست یا سرور فیزیکی هست:

                
               dmidecode -t system
                
               $printf '\033[;H'            #Move text pointer at first line
               • behrooz mohamadi nsasab
               ۰۵
               فروردين
               CentOS:            sudo yum install git
               Debian/Ubuntu: sudo apt-get install git
               sudo git clone https://github.com/letsencrypt/letsencrypt /opt/letsencrypt
               cd /opt/letsencrypt
               sudo -H ./letsencrypt-auto certonly --standalone -d example.com -d www.example.com
               نکته: برای هر دامنه ای که نیاز به داشتن ca است از سوییچ d استفاده شده و سپس نام آن درج شود
               نکته: برای این که دستور بالا به درستی کار کند Nginx را پایین بیاورید.
               -------------------------------------------------------------------------------
               Please read the Terms of Service at
               https://letsencrypt.org/documents/LE-SA-v1.2-November-15-2017.pdf. You must
               agree in order to register with the ACME server at
               https://acme-v01.api.letsencrypt.org/directory
               -------------------------------------------------------------------------------
               (A)gree/(C)ancel: a
               
               -------------------------------------------------------------------------------
               Would you be willing to share your email address with the Electronic Frontier
               Foundation, a founding partner of the Let's Encrypt project and the non-profit
               organization that develops Certbot? We'd like to send you email about EFF and
               our work to encrypt the web, protect its users and defend digital rights.
               -------------------------------------------------------------------------------
               (Y)es/(N)o: n
               در بالا لایسنس را می‌پذیریم:
               سپس n  را وارد میکنیم
               در ادامه اگر کار به درستی تمام شده باشد باید پیامی مشابه زیر نمایش شود(Congratulations):
               IMPORTANT NOTES:
                - Congratulations! Your certificate and chain have been saved at:
                 /etc/letsencrypt/live/example.com/fullchain.pem
                 Your key file has been saved at:
                 /etc/letsencrypt/live/example.com/privkey.pem
                 Your cert will expire on 2018-05-27. To obtain a new or tweaked
                 version of this certificate in the future, simply run
                 letsencrypt-auto again. To non-interactively renew *all* of your
                 certificates, run "letsencrypt-auto renew"
                - If you like Certbot, please consider supporting our work by:
                 Donating to ISRG / Let's Encrypt:  https://letsencrypt.org/donate
                 Donating to EFF:          https://eff.org/donate-le
               نکته: certificate ها در مسیر زیر ذخیره می شوند:
               sudo ls /etc/letsencrypt/live
               با دستور زی رمسیر فایل و کلید certificate را مشاهده خواهید کرد:

               ./certbot-auto certificates
               Found the following certs:
               Certificate Name: example.com
               Domains: example.com www.example.com
               Expiry Date: 2018-05-27 20:49:02+00:00 (VALID: 89 days)
               Certificate Path: /etc/letsencrypt/live/example.com/fullchain.pem
               Private Key Path: /etc/letsencrypt/live/example.com/privkey.pem

               لینک های مفید: URL

                لینک مفید : URL               • behrooz mohamadi nsasab
               ۰۵
               فروردين
               برنامه at به برنامه زمانبندی (schedule) در لینوکس است که برای استفاده از آن باید این برنامه را نصب نماییم
               sudo apt-get install at
               برای شروع به کار(اعلام زمان اجرای یک تسک) دستور زیر را وارد میکنیم:

               at 09:01 AM 07/20/2018
               سپس وارد محیطی میشویم که باید در آن دستورات تسک را وارد نماییم.سپس ctrl+D را می‌زنیم و از محیط دستورات خارج می‌شویم

               مثلا اگر دستور زیر یک ایمیل ارسال می‌کند:
               echo "TEXTBODY" | mail -s "SUBJECT"MailAddress1 MailAddress2 MailAddress3
               آنگاه اگر یخواهیم در زمان 20181225 ایمیلی ارسال بشود از روش زیر اقدام میکنیم:
               behrooz@Home:~$  at 09:01 AM 12/25/2018
               > echo "یادآوری" | mail -s "عنوان" mohamadinasab@viratech.ir behroozmohammadinasab@gmail.com
               ctrl+D
               behrooz@Home:~$
               لینک مفید:  URL

               • behrooz mohamadi nsasab
               ۰۵
               فروردين
               فهمیدن IP از نوع Public‌:
               alias B_ipPublic='echo -e "192.168.2.203===>$(curl --interface 192.168.2.203 -s http://ip.jsontest.com|jq .ip |tr -d "\"")'  #dependency: jq, curl
               alias B_ipPublic='curl -s ifconfig.me'
               دریافت آی پی یک اینرفیس(آی پی لوکالی):
               alias B_ipPrivate='ip addr list dev eth0'
               اس اس اچ به یک آدرس:

               alias ssh_LfreeNas='sshpass -p PASSWORD ssh USER@IP'    #dependency: sshpass

               دیوایس های متصل به سیستم

               alias B_mount="mount | column -t"

               پاک کردن با تایید اگر بیش از سه فایل داریم پاک می‌کنیم(do not delete / or prompt if deleting more than 3 files at a time)


               alias rm='rm -I --preserve-root'

               جلوگیری از این که در مسیر اصلی / تغییری (بصورت بازگشتی) انجام دهیم

               alias chown='chown --preserve-root'    # Parenting changing perms on /
               alias chmod='chmod --preserve-root'    # Parenting changing perms on /
               alias chgrp='chgrp --preserve-root'       # Parenting changing perms on /

               بازگشت به مسیر بالاتر:


               alias ..='cd ..'

               alias ...='cd ../..'

               alias ....='cd ../../..'

               جستجوی یک پردازه در لبست تمامی پردازه‌ها (نیاز به آرگومان ورودی که آن را جستجو نماید)

               alias ps?="ps aux | grep"

               تولید پسورد رندم:

               alias B_genPasswd="strings /dev/urandom | grep -o '[[:alnum:]]' | head -n 30 | tr -d '\n'; echo"

               نمایش صفحه نمایش بصورت جالب(funny)

               alias B_busy="cat /dev/urandom | hexdump -C | grep \"ca fe\""

               مشاهده لاگ

               alias B_logDmesg='sudo dmesg -Tx  --follow'

               alias B_logSyslog='sudo tail -n 25 -f /var/log/syslog'

               گرفتن تایید:

               alias mv='mv -i'
               alias cp='cp -i'
               alias ln='ln -i'

               الیاس‌ های رایج:

               alias ls="ls --color=auto"

               alias ll="ls --color -al"

               alias grep='grep --color=auto'

               چند تابع کاربردی که میتوان بعنوان الیاس از آن استفاده کرد:

               mcd() { mkdir -p "$1"; cd "$1";}

               cls() { cd "$1"; ls;}

               B_backup () { _time=$(date +%Y%m%d-%H%M%S) ;  cp "$1"{,.bak_$_time}; }


               نکته : alias های زیر از سایت URL برگرفته شده است و هیچ ضمانتی برای اجرای آن نیست:

               extract() { 
                 if [ -f $1 ] ; then 
                  case $1 in 
                   *.tar.bz2)  tar xjf $1   ;; 
                   *.tar.gz)  tar xzf $1   ;; 
                   *.bz2)    bunzip2 $1   ;; 
                   *.rar)    unrar e $1   ;; 
                   *.gz)    gunzip $1   ;; 
                   *.tar)    tar xf $1   ;; 
                   *.tbz2)   tar xjf $1   ;; 
                   *.tgz)    tar xzf $1   ;; 
                   *.zip)    unzip $1    ;; 
                   *.Z)     uncompress $1 ;; 
                   *.7z)    7z x $1    ;; 
                   *)   echo "'$1' cannot be extracted via extract()" ;; 
                    esac 
                  else 
                    echo "'$1' is not a valid file" 
                  fi 
               } 
                
               #System info 
               alias tree="ls -R | grep ":$" | sed -e 's/:$//' -e 's/[^-][^\/]*\//--/g' -e 's/^/  /' -e 's/-/|/'" 
               sbs(){ du -b --max-depth 1 | sort -nr | perl -pe 's{([0-9]+)}{sprintf "%.1f%s", $1>=2**30? ($1/2**30, "G"): $1>=2**20? ($1/2**20, "M"): $1>=2**10? ($1/2**10, "K"): ($1, "")}e';} 
               alias intercept="sudo strace -ff -e trace=write -e write=1,2 -p" 
               alias meminfo='free -m -l -t' 
               alias volume="amixer get Master | sed '1,4 d' | cut -d [ -f 2 | cut -d ] -f 1" 
                
               #Network 
               alias websiteget="wget --random-wait -r -p -e robots=off -U mozilla" 
               alias listen="lsof -P -i -n" 
               alias port='netstat -tulanp'
               gmail() { curl -u "$1" --silent "https://mail.google.com/mail/feed/atom" | sed -e 's/<\/fullcount.*/\n/' | sed -e 's/.*fullcount>//'}
               alias ipinfo="curl ifconfig.me && curl ifconfig.me/host" 
               getlocation() { lynx -dump http://www.ip-adress.com/ip_tracer/?QRY=$1|grep address|egrep 'city|state|country'|awk '{print $3,$4,$5,$6,$7,$8}'|sed 's\ip address flag \\'|sed 's\My\\';} 
                
               #Funny 
               kernelgraph() { lsmod | perl -e 'print "digraph \"lsmod\" {";<>;while(<>){@_=split/\s+/; print "\"$_[0]\" -> \"$_\"\n" for split/,/,$_[3]}print "}"' | dot -Tpng | display -;} 
               
               • behrooz mohamadi nsasab
               ۰۵
               فروردين

               برنامه ufw فایروالی است که به حالت سرویس به اجرا درآمده و بسته های ورودی و خروجی را فیلتر می‌نماید.

               استفاده از آی پی ورژن6

               # sudo vim /etc/default/ufw

               IPV6=yes

               فعال‌ سازی/غیرفعال سازی

               # sudo ufw enable/disable

               بررسی وضعیت موجود

               # sudo ufw status

               # sudo ufw status numbered

               بررسی وضعیت موجود(جزییات بیشتر)

               # sudo ufw status verbose

               نمایش رول‌ها

               # sudo ufw status numbered
               Numbered Output:
               Status: active To Action From
               -- ------ ----
               [1] 22 ALLOW IN 15.15.15.0/24
               [2] 80 ALLOW IN Anywhere

               حذف رول‌های موجود(شماره [2 ])

               # sudo ufw delete 2

               # sudo ufw delete allow http

               # sudo ufw delete allow 80

               تغییر در پالیسی پیش‌فرض ورودی یا خروجی

               # sudo ufw default deny incoming

               # sudo ufw default allow outgoing

               بازگشت به حالت اولیه-فایروال غیرفعال گشته و قوانین حذف خواهند شد (نکته پالیسی‌های پیشفرض ورودی و خروجی تغییر نخواهد کرد)

               # sudo ufw reset

               باز بودن تمام دسترسی از یک آدرس آی پی خاص

               # sudo ufw allow from 15.15.15.51
               باز شدن یک دامنه(از 15.15.15.1 تا 15.15.15.254)
               # sudo ufw allow from 15.15.15.0/24

               باز شدن دسترسی از هاست 15.15.15.51 به پورت 22 سرور

               # sudo ufw allow from 15.15.15.51    to any port 22
               باز شدن دسترسی از یک دامنه به پورت 22 سرور
               # sudo ufw allow from 15.15.15.0/24 to any port 22
               باز شدن پورت 80 برای همه آی‌پی‌ها در اینترفیس etj0
               # sudo ufw allow in on eth0 to any port 80

               باز کردن یک پورت

               # sudo ufw allow PORT

               # sudo ufw allow PORT/tcp

               باز کردن یک بازه پورت

               # sudo ufw allow 6000:6007/tcp

               باز شدن پورت ssh

               # sudo ufw allow ssh

               # sudo ufw allow 22

               بسته شدن پورت پروتکل اف تی پی

               # sudo ufw allow ftp

               ریست تمام رول‌ها  به حالت اولیه:

               # sudo ufw reset

                

               UFW

               • behrooz mohamadi nsasab
               ۱۴
               اسفند

               1-cat /proc/cpuinfo

               processor	: 0
               vendor_id	: GenuineIntel
               cpu family	: 6
               model		: 69
               model name	: Intel(R) Core(TM) i5-4210U CPU @ 1.70GHz
               stepping	: 1
               microcode	: 0x1c
               cpu MHz		: 1700.062
               cache size	: 3072 KB
               physical id	: 0
               siblings	: 4
               core id		: 0
               cpu cores	: 2
               apicid		: 0
               initial apicid	: 0
               fpu		: yes
               fpu_exception	: yes
               cpuid level	: 13
               wp		: yes
               flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology nonstop_tsc aperfmperf eagerfpu pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx est tm2 ssse3 sdbg fma cx16 xtpr pdcm pcid sse4_1 sse4_2 movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand lahf_lm abm epb tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid fsgsbase tsc_adjust bmi1 avx2 smep bmi2 erms invpcid xsaveopt dtherm ida arat pln pts
               bugs		:
               bogomips	: 4788.92
               clflush size	: 64
               cache_alignment	: 64
               address sizes	: 39 bits physical, 48 bits virtual
               power management:
               ......

               2- lscpu

               Architecture:     x86_64
               CPU op-mode(s):    32-bit, 64-bit
               Byte Order:      Little Endian
               CPU(s):        4
               On-line CPU(s) list:  0-3
               Thread(s) per core:  2
               Core(s) per socket:  2
               Socket(s):       1
               NUMA node(s):     1
               Vendor ID:       GenuineIntel
               CPU family:      6
               Model:         69
               Model name:      Intel(R) Core(TM) i5-4210U CPU @ 1.70GHz
               Stepping:       1
               CPU MHz:        1303.687
               CPU max MHz:      2700.0000
               CPU min MHz:      800.0000
               BogoMIPS:       4788.92
               Virtualization:    VT-x
               L1d cache:       32K
               L1i cache:       32K
               L2 cache:       256K
               L3 cache:       3072K
               NUMA node0 CPU(s):   0-3
               Flags:         fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology nonstop_tsc aperfmperf eagerfpu pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx est tm2 ssse3 sdbg fma cx16 xtpr pdcm pcid sse4_1 sse4_2 movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand lahf_lm abm epb tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid fsgsbase tsc_adjust bmi1 avx2 smep bmi2 erms invpcid xsaveopt dtherm ida arat pln pts
               

               3- cpuid

               CPU 0:
               vendor_id = "GenuineIntel"
               version information (1/eax):
               processor type = primary processor (0)
               family     = Intel Pentium Pro/II/III/Celeron/Core/Core 2/Atom, AMD Athlon/Duron, Cyrix M2, VIA C3 (6)
               model      = 0x5 (5)
               stepping id   = 0x1 (1)
               extended family = 0x0 (0)
               extended model = 0x4 (4)
               (simple synth) = Intel Mobile Core i3-4000Y / Mobile Core i5-4000Y / Mobile Core i7-4000Y / Mobile Pentium 3500U/3600U/3500Y / Mobile Celeron 2900U (Mobile U/Y) (Haswell), 22nm
               miscellaneous (1/ebx):
               process local APIC physical ID = 0x0 (0)
               cpu count           = 0x10 (16)
               CLFLUSH line size       = 0x8 (8)
               brand index          = 0x0 (0)
               brand id = 0x00 (0): unknown
               feature information (1/edx):
               x87 FPU on chip            = true
               virtual-8086 mode enhancement     = true
               debugging extensions          = true
               page size extensions          = true
               time stamp counter           = true
               RDMSR and WRMSR support        = true
               physical address extensions      = true
               ....

               4- sudo dmidecode --type processor

               # dmidecode 3.0
               Getting SMBIOS data from sysfs.
               SMBIOS 2.7 present.
               Handle 0x0004, DMI type 4, 42 bytes
               Processor Information
               Socket Designation: U3E1
               Type: Central Processor
               Family: Core i5
               Manufacturer: Intel(R) Corporation
               ID: 51 06 04 00 FF FB EB BF
               Signature: Type 0, Family 6, Model 69, Stepping 1
               Flags:
               FPU (Floating-point unit on-chip)
               VME (Virtual mode extension)
               DE (Debugging extension)
               PSE (Page size extension)
               TSC (Time stamp counter)
               MSR (Model specific registers)
               PAE (Physical address extension)
               MCE (Machine check exception)
               CX8 (CMPXCHG8 instruction supported)
               APIC (On-chip APIC hardware supported)
               SEP (Fast system call)
               MTRR (Memory type range registers)
               PGE (Page global enable)
               MCA (Machine check architecture)
               .....

               5- inxi -C

               CPU:    Dual core Intel Core i5-4210U (-HT-MCP-) cache: 3072 KB 
               clock speeds: max: 2700 MHz 1: 1958 MHz 2: 1993 MHz 3: 1775 MHz 4: 1714 MHz
               

               6- sudo lshw -C CPU

               *-cpu          
               description: CPU
               product: Intel(R) Core(TM) i5-4210U CPU @ 1.70GHz
               vendor: Intel Corp.
               physical id: 4
               bus info: cpu@0
               version: Intel(R) Core(TM) i5-4210U CPU @ 1.70GHz
               serial: To Be Filled By O.E.M.
               slot: U3E1
               size: 2626MHz
               capacity: 2700MHz
               width: 64 bits
               clock: 100MHz
               capabilities: x86-64 fpu fpu_exception wp vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx pdpe1gb rdtscp constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology nonstop_tsc aperfmperf eagerfpu pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx est tm2 ssse3 sdbg fma cx16 xtpr pdcm pcid sse4_1 sse4_2 movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand lahf_lm abm epb tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid fsgsbase tsc_adjust bmi1 avx2 smep bmi2 erms invpcid xsaveopt dtherm ida arat pln pts cpufreq
               configuration: cores=2 enabledcores=2 threads=4

               7- hardinfo

               8- hwinfo --cpu

               01: None 00.0: 10103 CPU                    
               [Created at cpu.460]
               Unique ID: rdCR.j8NaKXDZtZ6
               Hardware Class: cpu
               Arch: X86-64
               Vendor: "GenuineIntel"
               Model: 6.69.1 "Intel(R) Core(TM) i5-4210U CPU @ 1.70GHz"
               Features: fpu,vme,de,pse,tsc,msr,pae,mce,cx8,apic,sep,mtrr,pge,mca,cmov,pat,pse36,clflush,dts,acpi,mmx,fxsr,sse,sse2,ss,ht,tm,pbe,syscall,nx,pdpe1gb,rdtscp,lm,constant_tsc,arch_perfmon,pebs,bts,rep_good,nopl,xtopology,nonstop_tsc,aperfmperf,eagerfpu,pni,pclmulqdq,dtes64,monitor,ds_cpl,vmx,est,tm2,ssse3,sdbg,fma,cx16,xtpr,pdcm,pcid,sse4_1,sse4_2,movbe,popcnt,tsc_deadline_timer,aes,xsave,avx,f16c,rdrand,lahf_lm,abm,epb,tpr_shadow,vnmi,flexpriority,ept,vpid,fsgsbase,tsc_adjust,bmi1,avx2,smep,bmi2,erms,invpcid,xsaveopt,dtherm,ida,arat,pln,pts
               Clock: 2080 MHz
               BogoMips: 4788.92
               Cache: 3072 kb
               Units/Processor: 16
               Config Status: cfg=new, avail=yes, need=no, active=unknown
               ....

               9-nproc

               10-lspci
               • behrooz mohamadi nsasab
               ۰۸
               اسفند

               1- sudo apt-get install gnome-panel gnome-settings-daemon metacity nautilus gnome-terminal
               2- sudo apt-get install vnc4server
               3- vncserver
               4- vncserver -kill :1
               5- vim ~/.vnc/xstartup 
               change:
                
               #!/bin/sh
               export XKL_XMODMAP_DISABLE=1
               unset SESSION_MANAGER
               unset DBUS_SESSION_BUS_ADDRESS
               [ -x /etc/vnc/xstartup ] && exec /etc/vnc/xstartup
               [ -r $HOME/.Xresources ] && xrdb $HOME/.Xresources
               xsetroot -solid grey
               vncconfig -iconic &
                
               gnome-panel &
               gnome-settings-daemon &
               metacity &
               nautilus &
               gnome-terminal &
                
                
               6- vncserver

               • behrooz mohamadi nsasab
               ۰۸
               اسفند


               1- sudo apt-get install mate-desktop-environment
               2- sudo apt-get install vnc4server
               3- vncserver
               4- vncserver -kill :1
               5- vim ~/.vnc/xstartup 
               change:
                
               #!/bin/bash
               unset SESSION_MANAGER
               unset DBUS_SESSION_BUS_ADDRESS
               #. /etc/X11/xinit/xinitrc
               /usr/bin/mate-session
                
               [ -x /etc/vnc/xstartup ] && exec /etc/vnc/xstartup
               [ -r $HOME/.Xresources ] && xrdb $HOME/.Xresources
               xsetroot -solid grey
               vncconfig -iconic &
               x-terminal-emulator -geometry 80x24+10+10 -ls -title "$VNCDESKTOP Desktop" &
                
               **only debain 9
               6- sudo vim /etc/vnc.conf
               add:
               $localhost = "no";
                 
               7- vncserver

               • behrooz mohamadi nsasab
               ۰۳
               اسفند

               Write speed benchmark:    dd if=/dev/zero of=/tmp/output count=1 bs=100M ;rm -f /tmp/output

               READ speed benchmark: sudo hdparm -t /dev/sda

               • behrooz mohamadi nsasab
               ۰۳
               اسفند
               در این آموزش می‌خواهیم هارد سرور 192.168.200.3 را به کلاینت 192.168.200.2 بعنوان پارتیشن لوکالی معرفی نماییم.
               نیازمندی:
               در سرور: نصب بسته  nfs-kernel-server
               در کلاینت :‌نصب بسته  nfs-common

               در سرور (192.168.200.3):
               1-$ sudo apt-get update
               2-$ sudo apt-get install nfs-common
               3- create one DIRECTORY to share
               4- sudo chown nobody:nogroup DIRECTORY
               5- sudo nano /etc/exports
               6- DIRECTORY       192.168.200.2(rw,sync,no_root_squash,no_subtree_check)
               directory_to_share    client(share_option1,...,share_optionN)
               7- sudo exportfs -a
               8- sudo service nfs-kernel-server start               در کلاینت (192.168.200.2)
               1- sudo apt-get update
               2- sudo apt-get install nfs-common
               3-create MountPoint
               4- sudo mount 192.168.200.3:DIRECTORY    #Directory on server 192.168.200.3
               5- df -h
               6- sudo mount -a
               for permanently mount:
               7-vim /etc/fstab
               8- 192.168.200.3:DIRECTORY    MountPoint   nfs auto,noatime,nolock,bg,nfsvers=4,intr,tcp,actimeo=1800 0 0

               LINK
               • behrooz mohamadi nsasab
               ۲۸
               بهمن

               گذاشتن کامنت در اول چندین خط به صورت همزمان

               ابتدا یک فایل متنی را در برنامه vim  باز نمایید
               در ابتدای محدوده  ctrl+v  را بزنید و سپس محدوده را مشخص نمایید و سپس دکمه  Shift+I را بزنید تا به حالت insert mode بروید -در حالت insert mode کاراکتر # را در ابتدای محدوده تایپ کنیدو سپس ESC را بزنید-هم اکنون کل محدوده تبدیل به کامنت شده است


               نکته: با کاراکتر e به انتهای کلمه خواهید رفت

               نکته: با de کلمه جاری را پاک خواهید کرد

               • behrooz mohamadi nsasab
               ۲۷
               بهمن

               در حین نصب ویندوز اگر کلید F10 را به همراه Shift بزنید، پنجره مشکی رنگ CMD باز خواهد شد و در آن میتوانید فعالیت نمایید

               • behrooz mohamadi nsasab
               ۲۲
               بهمن

               1-IP(OnBoot-Permanent)-dhcp-debian

                

                vim /etc/network/interfaces
                • auto eth0
                • iface eth0 inet dhcp
                sudo /etc/init.d/networking restart

                  

                 2-IP(OnBoot-Permanent)-static-debian

                  

                  vim /etc/network/interfaces
                  • auto eth0
                  • iface eth0 inet static
                  • address 192.168.50.2
                  • netmask 255.255.255.0
                  • gateway 192.168.50.1
                  • dns-nameservers 192.168.200.1
                  sudo /etc/init.d/networking restart

                    

                   3-IP(OnBoot-Permanent)-dhcp-redhat

                    

                    

                    vim /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0
                    • DEVICE=eth0
                    • TYPE=Ethernet
                    • ONBOOT=yes
                    • BOOTPROTO=dhcp
                    • IPV4_FAILURE_FATAL=yes
                    • NAME="System eth0"

                    service network restart

                    or

                    nmcli dev disconnect ${device}
                    nmcli con reload ${device}
                    nmcli con up ${device}

                    4-IP(OnBoot-Permanent)-static-redhat

                     

                     vim /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0
                     • DEVICE="eth0"
                     • BOOTPROTO=static
                     • ONBOOT=yes
                     • TYPE="Ethernet"
                     • IPADDR=192.168.50.2
                     •  NAME="System eth0"
                     •  HWADDR=00:0C:29:28:FD:4C
                     • GATEWAY=192.168.50.1
                     • [PEERDNS=no  (then add DNS to /etc/resolv.conf)]
                     •  or [DNS1=8.8.8.8] and 
                     • [DNS2=8.8.4.4]]

                     service network restart

                     or

                     nmcli dev disconnect ${device}
                     nmcli con reload ${device}
                     nmcli con up ${device}

                     5-VirtualIP-(OnBoot-Permanent)-debian-static

                      

                      vim /etc/network/interfaces [append]
                      • iface eth0:0 inet static
                      • address 123.123.22.22
                      • netmask 255.0.0.0
                      • broadcast 123.255.255.255
                      /etc/init.d/networking restart

                        

                        

                       6-VirtualIP-(OnBoot-Permanent)-debian-DHCP

                        vim /etc/network/interfaces [append]
                        • iface eth0:0 inet dhcp
                        /etc/init.d/networking restart

                          

                         7-virtualIP-(OnBoot-Permanent)-Redhat-static

                          

                          vim  /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0:0
                          • DEVICE=eth0:0
                          • IPADDR=123.123.22.22
                          • NETMASK=255.0.0.0
                          • NETWORK=123.0.0.0
                          • BROADCAST=123.255.255.255
                          • ONBOOT=yes

                          service network restart

                          or

                          nmcli dev disconnect ${device}
                          nmcli con reload ${device}
                          nmcli con up ${device}

                           

                          8-virtualIP-(OnBoot-permanent)-Redhat-DHCP

                           

                           vim  /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0:0
                           • DEVICE=eth0:0
                           • BOOTPROTO=dhcp
                           • ONBOOT=yes

                           service network restart

                           or

                           nmcli dev disconnect ${device}
                           nmcli con reload ${device}
                           nmcli con up ${device}

                            

                           9-IP(Not permanent)-ifconfig

                           • ifconfig -a                                                               #show all Interface and details
                           • ifconfig enp6s0 down                                            #set off interface
                           • ifconfig enp6s0 up                                                 #set on interface
                           • ifconfig enp6s0 192.168.2.24                                #set ip to interface
                           • ifconfig enp6s0 netmask 255.255.255.0                #set subnetmask
                           • ifconfig enp6s0 mtu 9000                                      #set mtu
                           • ifconfig enp6s0:0 192.168.2.25                             #set secondary ip (virtual)
                           • ifconfig eth0:0 down                                              #set off virtual ip
                           •  

                            

                           10-IP(Not permanent)-ip

                           • ip a                                                                         #show all Interface and details
                           • ip link set eth0 down                                             #set Off interface
                           • ip link set eth0 up                                                  #set on interface
                           • ip addr add 192.168.2.24/24 dev eth0                    #set ip to interface
                           • ip link set eth0 mtu 9000                                       #set mtu
                           • ip addr del 192.168.1.1/24 dev eth0                       #set Off interface
                           • ip addr show eth0
                            
                            
                            

                           نکته: از دستور زیر برای استفاده در توزیع‌های ردهت استفاده می‌شود:

                           system-config-network-tui
                           نکتنه: میتوانیم با دستور زیر برنامه‌ای در CentOS6 نصب کنیم تا بتوانیم توسط آن کارت شبکه را تنظیم نماییم:
                           yum intall system-config-network
                           • behrooz mohamadi nsasab
                           ۲۲
                           بهمن
                           می‌توان آدرس مک(یا همان physical address) یک اینتر فیس را تغییر داد
                           ifconfig eth0 hw ether AA:BB:CC:DD:EE:FF

                           • behrooz mohamadi nsasab
                           ۱۶
                           بهمن

                           sudo nmblookup -A  IP | grep '<00' | grep -v GROUP | awk '{print $1}'

                           • behrooz mohamadi nsasab
                           ۱۶
                           بهمن

                           با دستور زیر میتوان کلمات را درون فایل جایگزین نماید

                           sudo sed -i 's/OLD/NEW/g' FILENAME

                           عبارت اول  یا عبارت دوم:

                           sudo sed -i 's/OLD|accent/NEW/g' FILENAME

                           حذف کاراکترهای اضافی مخفی (نظیر برنامه dos2unix)

                           # sed -i 's/\r//' myfile.txt

                           گرفتن بک آپ و بعد تغییر در فایل(بادستور زیر یک فایل با پسوند orig میسازد و سپس تغییرات را انجام میدهد-در این حالت دو فایل داریم)

                           sed -i'.orig' 's/this/that/gi' myfile.txt

                           نمای خطی که در آن کلمه   word آمده باشد

                           sed -n '/WORD/p'

                           تبدیل چند تا اسپیس به یک اسپیس در متن

                           sed -e 's/  */ /g' فایل

                           حذف خطی که در آن کلمه word  یافت شود(i  برای این است که در فایل تغییر کند-اگر نباشد تغییر در فایل رخ نداده و فقط در خروجی مشاهده خواهد شد)

                           sed -i '/WORD/d' فایل

                           پاک کردن خط اول

                           sed '1d' test

                           • $ sed '3d' file #Delete 3rd line 
                           • $ sed '$d' file #Delete the last line
                           • $ sed '2,4d' file # Delete a range of lines(from 2nd line till 4th line)
                           • $ sed '2,4!d' file #Delete lines other than the specified range, line other than 2nd till 4th here-پاک کردن همه خطوط بجز خطوط ذکر شده
                           • $ sed '1d;$d' file #Delete the first line AND the last line of a file
                           • $ sed '/^L/d' file #Delete all lines beginning with a particular character: 'L'  
                           • $ sed '/x$/d' file #Delete all lines ending with a particular character, 'x' حرف مورد نظر
                           • $ sed '/[xX]$/d' file #Delete all lines ending with either x or X,  i.e case-insensitive delete
                           • $ sed '/^$/d' file #Delete all blank lines in the file
                           • $ sed '/^ *$/d' file #Delete all lines which are empty or which contains just some blank spaces
                           • $ sed '/^[A-Z]*$/d' file #Delete all lines which are entirely in capital letters:
                           • $ sed '/Unix/d' file # Delete the lines containing the pattern 'Unix'
                           • $ sed '/Unix/!d' file #Delete the lines NOT containing the pattern 'Unix'
                           • $ sed '/Unix\|Linux/d' file #Delete the lines containing the pattern 'Unix' OR 'Linux'
                           • $ sed '1,/Linux/d' file #Delete the lines starting from the 1st line till encountering the pattern 'Linux'
                           • $ sed '/Linux/,$d' file # Delete the lines starting from the pattern 'Linux' till the last line
                           • $ sed '${/AIX/d;}' file #Delete the last line ONLY if it contains the pattern 'AIX'
                           • $ sed '${/AIX\|HPUX/d;}' file #Delete the last line ONLY if it contains either the pattern 'AIX' or 'HPUX'
                           • $ sed '1,4{/Solaris/d;}' file #Delete the lines containing the pattern 'Solaris' only if it is present in the lines from 1 to 4
                           • $ sed '/Unix/{N;d;}' file #Delete the line containing the pattern 'Unix' and also the next line
                           • $ sed '/Unix/{N;s/\n.*//;}' file #Delete only the next line containing the pattern 'Unix', not the very line
                           • $ sed -n '/Linux/{s/.*//;x;d;};x;p;${x;p;}' file | sed '/^$/d' #Delete the line containing the pattern 'Linux', also the line before the pattern
                           • $  sed -n '/Linux/{x;d;};1h;1!{x;p;};${x;p;}' file #Delete only the line prior to the line containing the pattern  'Linux', not the very line
                           • $ sed -n '/Linux/{N;s/.*//;x;d;};x;p;${x;p;}' file | sed '/^$/d' #Delete the line containing the pattern 'Linux', the line before, the line after

                           • behrooz mohamadi nsasab
                           ۱۶
                           بهمن

                           اگر بخواهیم در سرور لاگ تولید شود و به مسیر

                           /var/log/message.log

                           برور میتوان از دستور زیر استفاده کرد

                           /usr/bin/logger -t TILE  "متن"


                           همچنین با نصب برنامه lnav می‌توان لاگهای سرور را به راحتی مشاهده کرد:

                           sudo apt-get install lnav

                           sudo lnav /var/log

                           همچنین اگر بخواهیم بصورت دستی در مسیری دلخواه لاگ تولید کنیم می‌توانیم از تابع زیر استفاده نماییم

                           print_log () {
                               MESSAGE=$1                                                             # Title for log

                               TIME=$(date +%Y/%m/%d-%H:%M:%S)                      # Get Tile

                               echo "$TIME ---- $MESSAGE" >> مسیرنگهداری لاگها          # Add log message to file

                           }

                           • behrooz mohamadi nsasab
                           ۱۶
                           بهمن

                           اگر در ویندوز پسورد خود را فراموش کردید برای ورود به سیستم میتوان به روش زیر عمل کرد:

                           1. با یک لینوکس فایل system32/sethc را rename  کرده و به یک نام دیگر تغییر دهید
                           2. cp /system32/cmd.exe  sethc.exe
                           3. حال اگر 5 بار شیفت را بزنید یک cmd برایتان باز میشود
                           4. در آن اقدام به ریست پسورد یوزر نمایید
                           5. net user USERNAME NEWPASSWORD
                           6. سیستم را ریست نمایید
                           • behrooz mohamadi nsasab
                           ۰۹
                           بهمن

                           برای ارسال ایمیل از از طریق ترمینال باید با دستور زیر بسته های ذیل را نصب نمایید:

                           sudo apt-get install ssmtp mailutils


                           سپس فایل زیر را باز کرده ومحتویات آن را مطابق زیزر تغییر دهید:

                           cat /etc/ssmtp/ssmtp.conf |grep -v -E ^#|grep .
                           root=postmaster
                           mailhub=smtp.gmail.com:587
                           hostname=oldpc
                           UseTLS=Yes
                           UseSTARTTLS=Yes
                           AuthUser=alertbehrooz@gmail.com
                           AuthPass=*******
                           FromLineOverride=YES

                           همچنین با دستور زیر ایمیل دلخواه خود را ارسال نمایید:
                           echo "TextBody" | mail -s "subject"  behroozmohammadinasab@gmail.com

                           URL1

                           URL2

                           URL3

                           URL4

                           • behrooz mohamadi nsasab
                           ۰۸
                           بهمن
                           برای اجرای یک دستور در یک یوزر خاص از دستور زیر استفاده میشود:
                           sudo -u USERNAME bash -c 'command'

                           • behrooz mohamadi nsasab
                           ۰۸
                           بهمن

                           برای ذخیره خروجی یک ترمینال از دستور script استفاده نمایید:

                           script FILENAME.txt

                           بازدن دستور بالا یک فایل به نام بالا در مسیر home یوزر ایجاد میشود که حاوی تمام حروجی ترمنیال است


                           Link

                           • behrooz mohamadi nsasab
                           ۰۸
                           بهمن

                           از برنامه sshpass برای ssh  زدن استفاده میشود به نحوی که در همان لحظه که ssh زده میشود، پسورد نیز خودکار و ارد شده و لاگین صورت گیرد و منتظر  وارد کردن پسورد نشود:

                           ابتدا آن را نصب نمایید؟:

                           sudo apt-get install sshpass

                           sudo yum install  sshpass

                           syntax استفاده از این برنامه (دستور به شکل زیراست):

                           sshpass -p PASSWORD  ssh USERNAME@IP -p port

                           اگر بخواهید از طریق یک سرور به سرور دوم ssh بزنید (از طریق برنامه sshpass-یعنی دراتصال هردو ssh نیاز به زدن پسورد نباشد) باید در سرور واسط برنامه sshpass نصب شده باشد و همچنین از دستور زیر استفاده نمایبد:

                           sshpass -p "پسوردسرورواسط" ssh -t USENAME@IP(سرورواسط) sshpass -p "پسوردسرورمقصد" ssh USERNAME@IP(سرور دوم)

                           • behrooz mohamadi nsasab
                           ۱۸
                           آذر

                           نکته: با دستور yum repolist می توانید لیست مخازن را ببینید.

                            

                           install:

                           Install a package or packages on your system(yum install package

                           update:

                           Update a package or packages on your system(yum update package

                           remove:

                           Remove the packages(yum remove package

                           groupinstall:

                           Install the packages in a group on your system(yum groupinstall "X Window System"

                           $ sudo yum groupinstall 'Development Tools'

                            groupinfo:

                           Displays detailed information about a group.

                           $ yum group info "Development Tools"

                           grouplist:

                           Lists installed groups and groups that are available for installation.

                           yum grouplist
                           OUTPUT:
                           Last metadata expiration check: 0:02:06 ago on Mon 21 Dec 2020 02:48:04 PM +0330.
                           Available Environment Groups:
                             Server with GUI
                             Server
                             Workstation
                             KDE Plasma Workspaces
                             Virtualization Host
                             Custom Operating System
                           Installed Environment Groups:
                             Minimal Install
                           Installed Groups:
                             Development Tools
                           Available Groups:
                             Container Management
                             .NET Core Development
                             RPM Development Tools
                             Graphical Administration Tools
                             Headless Management
                             Legacy UNIX Compatibility
                             Network Servers
                             Scientific Support
                             Security Tools
                             Smart Card Support
                             System Tools
                             Fedora Packager
                             Xfce
                           

                            

                           groupupdate:

                           Update the packages in a group on your system(yum groupupdate "X Window System"

                           groupremove:

                           Remove the packages in a group from your system(yum groupremove "X Window System"

                           list:

                           List a package or groups of packages(yum list

                           ⇒ display packages that is possible to install(yum list installed

                           ⇒ display installed packages

                           check-update:

                           Check for available package updates(yum check-update

                           info:

                           Display details about a package or group of packages(yum info package

                           search

                           Search package details for the given string(yum search keyword

                           deplist:

                           List a package's dependencies(yum deplist package

                           group info:

                           show detail of group packages

                           option:

                           -y answer yes for all questions(yum -y install package

                           --enablerepo=repo enable one or more repositories(temporarily disabled) (wildcards allowed)(yum --enablerepo=repo install package

                           --disablerepo=repo disable one or more repositories(temporarily disabled) (wildcards allowed)(yum --disablerepo=<repoid> install package

                           --exclude=package exclude package(s) by name or glob(yum --exclude=package update

                           --noplugins disable Yum plugins(yum --noplugins update

                            

                           1-Disable the repository permanently, so yum won't use it by default. Yum will then just ignore the repository until you permanently enable it again or use --enablerepo for temporary usage:

                           [yum-config-manager --disable <repoid>]  or  [subscription-manager repos --disable=<repoid>]

                            

                           2-Configure the failing repository to be skipped, if it is unavailable.

                           Note that yum will try to contact the repo. when it runs most commands, so will have to try and fail each time (and thus. yum will be be much slower). If it is a very temporary problem though, this is often a nice compromise:

                           yum-config-manager --save --setopt=<repoid>.skip_if_unavailable=true

                            
                           • behrooz mohamadi nsasab
                           ۰۳
                           آذر

                           دستورات جالب و خنده‌دار ترمینال لینوکس

                           Sl
                           لوکوموتیو در حال حرکت
                           نصب:

                           # apt-get install sl        (In Debian like OS)
                           # yum  -y install sl        (In RedHat like OS)

                           بازدن دستور زیر در خروجی یک لوکوموتیو در حال حرکت را خواهید دید.

                           Sl

                           cowsay

                           نمایش گاو وعبارت دلخواه جهت شوخی و جذابیت ( در صفحه خط فرمان)

                           # cowsay i love seclinux

                           خروجی:

                            _________________
                           < i love seclinux >
                            -----------------
                                   \   ^__^
                                    \  (oo)\_______
                                       (__)\       )\/\
                                           ||----w |
                                           ||     ||                           toilet

                           نمایش عبارت با استفاده از کاراکترهای خاص

                           toilet SALAM

                           برای اعلام اختار در سرور برای دیگران

                           toilet LOTFAN DAST NAZANID |wall


                           cowthink
                           نمایش گاو در صفحه خط فرمان (همانند دستور cowsay)

                           cmatrix

                           نمایش کاراکتر ها بصورت باران                           oneko

                           نصب:

                           apt-get install oneko

                           ظاهر شدن یک موش در صفحه گرافیکی که مکان نمای موس را دنبال می‌کند.

                           Oneko
                           قطعه کد جالب نمایش زمان بصورت رنگی

                           زمان بصورت رنگی در صفحه ترمینال

                           while true; do echo "$(date '+%D %T' | toilet -f term -F border --gay)"; sleep 1; done

                           شکل دیگر از دستور بالا

                           while true; do clear; echo "$(date '+%D %T' | toilet -f term -F border --gay)"; sleep 1;

                           done

                           خواندن متن توسط صدا

                           پخش صدا

                           espeak "Linuxzone is a very good website dedicated to Foss Community"                           نمایش آتش در صفحه ترمینال

                           aafire

                           هواشناسی

                           curl http://wttr.in/tehran

                           دستور bb

                           sudo apt-get install bb

                           با نصب آن وارد محیط جدید شده و میتوان صدای موسیقی را اجرا کرد و لذت برد
                           آکواریم در ترمینال
                           با دستور زیر یک آکواریم در ترمینال خواهید داشت

                           root@tecmint:~# apt-get install libcurses-perl
                           cd /tmp
                           wget http://search.cpan.org/CPAN/authors/id/K/KB/KBAUCOM/Term-Animation-2.4.tar.gz
                           tar -zxvf Term-Animation-2.4.tar.gz
                           cd Term-Animation-2.4/
                           perl Makefile.PL &&  make &&   make test
                           make install

                           حال دستور زیر را هم نصب کنید

                           cd /tmp
                           wget http://www.robobunny.com/projects/asciiquarium/asciiquarium.tar.gz
                           tar -zxvf asciiquarium.tar.gz
                           cd asciiquarium_1.1/
                           cp asciiquarium /usr/local/bin
                           chmod 0755 /usr/local/bin/asciiquarium

                           و در پایان " asciiquarium" یا " /usr/local/bin/asciiquarium" را اجرا کنید، بدون اینکه سحر و جادویی در کار باشد، در مقابل چشمان شما رخ خواهد داد.

                           asciiquarium                           ساعت در TTY
                           نصب برنامه ساعت در TTY

                           Sudo apt-get install tty-clock

                           مشاهده ساعت دیجیتالی در TTY

                           tty-clock -s


                           دستور rev مخفف Reverse

                           این دستور، هر رشته ای را که به آن داده شود، معکوس می کند.

                           root@tecmint:~# rev

                           123abc
                           cba321


                           xuniL eb ot nrob
                           born to be Linux


                           وب‌سایت  بازی برای یادگیری دستورات vim :   آدرس لینک

                           • behrooz mohamadi nsasab
                           ۰۳
                           آذر

                           Examples

                           $ grep    Expression File.txt

                           Search in file

                           $ grep    [ -F, --fixed-strings]    Expression File.txt

                           grep -F = fgrep

                           list of fixed string PATTERN (instead of regular expressions),

                           separated by newlines(any  of  which  is  to  be matched)

                           $ grep –E “……”

                           هر چیز شش حرفی(اگر بیشتر هم شد اشکال ندارد فقط شش تا باشد)

                           $ cat فایل |grep  -e Expression1 -e Expression2

                           search Multi pattern

                           $ grep     -E   Expression   =   egrep     Expression
                           both is equal
                           $ grep ^Expression file
                           start with Expression
                           $ grep [0-9] file
                           All lines have number
                           $ grep Expression -R Directory
                           Search in all files in Directory looking for pattern

                           Switch

                           [-n, --line-number] #Show line number
                           [-i, --ignore-case               #Ignore case distinctions in  both  the  PATTERN  and  the  input files.
                           ]

                           • behrooz mohamadi nsasab
                           ۰۳
                           آذر

                           از این دستور می توان برای سرچی دقیق تر استفاده کرد . به این صورت که واقعا تک تک دایرکتوری ها را به صورت آنلاین جست و جو می کند
                           جستجوی یکی یکی فایل ها برای پیدا شدن فایل مورد نظر (برخلاف locate)

                           جستجوی مکان فعلی و زیر مسیر ها برای فایل هایی که با  f شروع شود

                           find    .    -name    “f*”

                           جستجو کرده و رکوردهای جستجو شده را پاک کند

                           find    آرگومانهای ورودی    -delete

                           جستجوی فایل و دایرکتوری در داخل پارتیشن لینوکس ( root )

                           find / -name file1

                           جستجوی فایل و دایرکتوری متعلق به user1

                           find / -user user1

                           جستجوی فایل های با پسوند bin در داخل دایرکتوری home/user1

                           find /home/user1 -name \*.bin

                           جستجوی فایل های باینری که در ۱۰۰ روز گذشته استفاده نشده اند

                           find /usr/bin -type f -atime +100

                           جستجوی فایل های ایجاد شده با تغییر کرده در طول ۱۰ روز گذشته

                           find /usr/bin -type f -mtime -10

                           جستجوی فایل های با پسوند rpm و تغییر مجوز آنها !

                           find / -name *.rpm -exec chmod 755 '{}' \;

                           جستجوی فایل های با پسوند mp3 و حذف آنها !

                           # find . -type f -name "*.mp3" -exec rm -f {} \;

                           جستجوی فایل های با پسوند rpm بدون جستجو در پارتیشن های جداشدنی مانند سی دی رام , حافظه فلش و ...

                           find / -xdev -name \*.rpm

                           پیدا کردن تمامی فایل های با پسوند log و ساختن یک فایل فشرده با فرمت bzip از آن‌ها find

                           /var/log -name '*.log' | tar cv --files-from=- | bzip2 > log.tar.bz2

                           پیدا کردن همه ی فایل های با پسوند txt و کپی آنها از یک دایرکتوری به دایرکتوری دیگر

                           find /home/user1 -name '*.txt' | xargs cp -av --target-directory=/home/backup/ --parents

                           نمایش تمام فایلهایی که پیدا شده(\ یعنی اتمام دستور)({} یعنی در اینجا پیدا شده ها را قرار بده)

                           جستجوی مسیرها و فایل ها    -exec    ls    -ltrh    “{}”    \

                           پاک کردن  تمام فایلهایی که پیدا شده(\ یعنی اتمام دستور)({} یعنی در اینجا پیدا شده ها را قرار

                           بده)

                           جستجوی  مسیرها و فایل ها    -exec    rm    “{}”    \

                           نمایش همه ی فایل ها داخل پارتیشن لینوکس ( / ) که دارای مجوز مورد نظر هستند

                           find / -perm -u+s

                           از سویچ iname- برای مشخص کردن اسم فایل استفاده می کنیم

                           find ~/Desktop -iname "*pazhoheshi*"

                           از سویچ inum- برای سرچ عدد Inode ای خاص در تمامی فایل ها و دایرکتوری ها استفاده می کنیم

                           find ~ -inum 1723181

                           از سویچ perm- برای پیدا کردن تمامی فایل ها و دایرکتوری ها با پرمیشنی مشخص استفاده می کنیم

                           find /usr -perm 4755

                           توجه داشته باشید که علامت – قبل از عدد 4000 به مفهوم پیدا کردن تمامی فایل ها و دایرکتوری

                           هایی است که پرمیشنی بیش تر از 4000 دارد

                           find /usr -perm -4000

                           ابتدا با استفاده از سویچ -iname به دنبال تمامی فایل هایی با پسوند c می گردیم سپس به Group همه ی آن ها پرمیشن نوشتن یا همان write را اضافه می کنیم .

                           find ~/src -iname "*.c" -exec chmod g+w {} \;

                           ابتدا با استفاده از سویچ iname- تمامی فایل ها با پسوند conf در مسیر etc/ را پیدا کرده سپس تمام آن ها را در مسیر config/~ کپی می کنیم .

                           find /etc -iname "*.conf" -exec cp {} ~/config \;

                           جستجوی فایل‌هایی که خالی اند

                           # find /tmp -type f -empty


                           سوییچ‌های دستور find:


                           iname           “ “

                           غیر حساس به حروف کوچک و بزرگ

                           iname          “???”

                           غیر حساس بخه حروف کوچک و بزرگ و جستجوی فایل های سه حرفی

                           type          d

                           جستجو براساس دایرکتوری(تمام دایرکتوری ها را می گردد)

                           type          f

                           جستجوی فایل

                           type          l

                           جستجوی لینک

                           size          100b

                           جستجوی فایل با حجم دقیقاً 100 بایت

                           size          +100b

                           جستجوی فایل با حجم بزرگتر از 100 بایت

                           Size          +1G

                           جستجوی فایلی با حجم بزرگتر از یک گیگا بایت

                           size          0

                           فایل با حجم صفر

                           (-atime)

                           جستجو بر اساس آخرین زمان دسترسی access Time

                           (-ctime)

                           جستجو بر اساس دسترسی از نوع change attribute نظیر owner، copy، touch و ...

                            (-mtime)

                           آخرین دسترسی براساس تغییر در محتوا (modify)

                           -atime          +6

                           تغییرات در access time  آن قدیمی تر از 6 روز باشد، بیشتر از شش روز اخیر

                           -atime          -6

                           تغییرات در access time  آن جدیدتر از 6 روز باشد، زمان کمتری از شش روز اخیر گذشته باشد(منفی بیانگر از زمان x تا حالا است)

                           -atime          +1

                           تغییرات در access time  آن قدیمی تر از 1 روز باشد، فایل هایی که دیروز تا امروز روی آن کار شده(امروز دست به فایل ها نخورده باشد)

                           -atime          +4

                           تغییرات در access time  آن قدیمی تر از 4 روز باشد، بیشتر از چهار روز اخیر، مثلاً هفت روز قبل

                           -atime          -1

                           فایل هایی که امروز دست زده ایم، تا به لحظه حالا(جدیدتر از یک روز)

                           -amin          -40

                           فایل هایی با تغییر در access در 40 دقیقه قبل تا حالا

                           -cmin          -40

                           فایل هایی با تغییر در change در 40 دقیقه قبل تا حالا

                           -mmin          -40

                           فایل هایی با تغییر در modify در 40 دقیقه قبل تا حالا


                           • behrooz mohamadi nsasab
                           ۰۳
                           آذر

                           با استفاده از این دستور  می توان در کل فایل سیستم به دنبال فایلی گشت . این دستور برای خود یک دیتابیس دارد که مسیر تمامی فایل ها و دایرکتوری ها را در خود دارد , طبیعتا اگر فایلی یا دایرکتوری ای به فایل سیستم اضافه شود دیگر با استفاده از این دستور پیدا نمی شود چرا که آدرس آن درون دیتابیس وجود ندارد
                           جستجوی سریع و کامل، برخلاف find که کند است و جهت مطابقت یکی یکی فایلها چک میکند،
                           دستور locate اطلاعات را از درون یک database که بصورت ofline است میخواند و مطابقت هارا از درون آن رکوردهای دیتابیس چک میکند
                           معمولا آپدیت شدن دیتابیس روزی یکبار انجام میشود و معمولا با دستورهای برنامه crown به اجرا درمی آید.

                           جستجوی کامل فایل سیستم جهت بروز رسانی database

                           updatedb

                           جستجوی فایل

                           locate     نام فایل

                           دیدن فایلهای دیتابیس

                           locate     -S

                           تنظیمات جستجوی دیتابیس در این فایل است

                           /etc/updated.conf

                           • behrooz mohamadi nsasab
                           ۰۳
                           آذر

                            hibernate
                           نکته: دستور زیر ممکن است در توزیع‌های متنوع لینوکس متفاوت باشد.
                           با دستور زیر سیستم به حالت Hibernate خواهد رفت

                           # pm-hibernate

                           افزودن منوی hibernate به سیستم عامل Ubuntu

                           ابتدا یک فایل در مسیر زیر ایجادکرده و محتویات ذیل را درون آن قرار دهید:

                           /etc/polkit-1/localauthority/10-vendor.d/com.ubuntu.desktop.pkla

                           محتویات داخل فایل:

                           [Enable hibernate by default in upower]
                           Identity=unix-user:*
                           Action=org.freedesktop.upower.hibernate
                           ResultActive=yes

                           [Enable hibernate by default in logind]
                           Identity=unix-user:*
                           Action=org.freedesktop.login1.hibernate;org.freedesktop.login1.handle-hibernate-key;org.freedesktop.login1;org.freedesktop.login1.hibernate-multiple-sessions;org.freedesktop.login1.hibernate-ignore-inhibit
                           ResultActive=yes

                           • behrooz mohamadi nsasab
                           ۰۳
                           آذر

                           ساختار داخلی فایل inittab

                           فایلی که تنظیم میکند، پردازش ها در کدام Run Level و در چه حالتی اجرا شوند

                           فرمت داخلی فایل Inittab به شکل زیر است:

                           ID : RunLevel : Action : Process
                           ID : نام دلخواه، می بایست بیشتر از یک کاراکتر باشد.
                           Run Level : پردازش در چه حالتی باشد، اگر خالی بماند به منزله همه Run Level ها می باشد.
                           Action:
                           Respown:درصورت توقف مجدداً خودکار start  شود
                           wait: اجرابشود اما درصورتی که پردازش تمام نشده باشد فعالیتی صورت نگیرد
                           once: فقط یکبار پردازش اجرا بشود
                           initDefault: کلمه رزرو شده

                           حالتCtrl+Alt+Del

                           مثال: با فشردن کلیدهای ترکیبی Ctrl+Alt+Del عمل ریست صورت میگیرد:

                           ca : : CtrlAltDel : /sbin/shutdown –t3 –r now

                           • behrooz mohamadi nsasab
                           ۰۳
                           آذر

                           بهترین راه خاموش کردن سرورهای لینوکس است، زیرا به تمام کاربران Login شده سرور اطلاع رسانی می‌نماید (ارسال و نمایش پیغام)

                           همچنین از Login  کاربر جدید جلوگیری به عمل آورده و سیگنالی به init  ارسال می‌نماید تا Run Level  تغییر نماید و پس از آن سیگنال دیگری ( سیگنالSIGTERM ) به تمامی Process های Run شده روی سرور ارسال مینماید که  توسط آن مهلت چند ثانیه ای ذخیره اطلاعات Save نشده و آماده سازی برایkill شدن به پردازش ها میدهد..
                           در نهایت پس از گذشت  مدت زمان مهلت داده شده، در صورتی که هنوز پردازشی باقی مانده باشند، سیگنال kill  شدن بصورت Force  به آن ارسال می‌شود  (سیگنال SIGKILL ) و در این حالت سیستم خاموش خواهد شد.

                           Switch ها:

                           • c- : غیرفعال شدن اثر دستوات Shutdown (درصورت تنظیم موعد خاموش شدن سیستم، آن را کنسل میکند)
                           • h- : برای خاموش کردن سیستم
                           • k- : فقط برای فرستادن پیغام به تمامی یوزر های فعال
                           • r- : برای ریست کردن سیستم


                           خاموش شدن سیستم بعد از وقفه کوتاه

                           # shutdown

                           تغییر حالت Run Level به شماره 0  (shutdown ) بعد از وقفه کوتاه

                           # shutdown -h

                           تغییر حالت Run Level به شماره 6  (Restart ) بعد از وقفه کوتاه

                           # shutdown –r

                           تغییر حالت Run Level به شماره 6 (Restart ) در لحظه فعلی (هم اکنون)

                           # shutdown –r now

                           تغییر حالت Run Level به شماره 6 (Restart )بعد از وقفه دو دقیقه

                           # shutdown –r 2

                           تغییر حالت Run Level به شماره 6 (Restart )بعد از وقفه دو دقیقه  همراه با نمایش پیغام (متنComment برای تمامی کاربران Broadcast می گردد.)

                           # shutdown –r 2 “Comment”

                           تغییر حالت Run Level به شماره 6 (Restart )دقیقا در زمان 18:23

                           # shutdown –r 18:23

                           تغییر حالت Run Level به شماره 6 (Restart )بعد از وقفه 9 ثانیه

                           # shutdown –r -t 9

                           تغییر حالت Run Level به شماره 6 (Restart )بعد از وقفه 15 دقیقه

                           # shutdown -r +15

                           متوقف نمودن (cancel ) پروسه shutdown ، درصورت تنظیم موعد shutdown آنرا کنسل میکند

                           # shutdown –c

                           سایر دستورها

                           تغییر Run Level به شماره شش(restart نمودن سیستم عامل)

                           # reboot

                           تغییر Run Level به شماره صفر(خاموش نمودن سیستم عامل)

                           # halt

                           همچنین

                           # poweroff

                           خروج از وضعیت Login سیستم و بازگشت به صفحه (خط)Login جهت ورود مجدد

                           # logout

                           • behrooz mohamadi nsasab
                           ۱۴
                           مهر


                           با استفاده از دستور init  و telinit میتوان به mode دیگر از وضعیت RunLevel رفت:

                           برای تغییر حالت به runlevel دلخواه، کافی ست شماره آن Run Level  را جلویinit  یا telinit بنویسید.
                           تغییر حالت runlevel کنونی به runlevel شماره صفر(خاموش شدن سیستم)

                           # init 0

                           همچنین

                           # telinit 0


                           اگر در فایل inittab 2 شماره Run Level را تغییر دهید، در این صورت همواره سیستم به Run Level  تنظیم شده بوت خواهد شد.
                           برای اینکار کافی ست شماره Run Level  را در فایل inittab جایگزین عدد ذیل نمایید(etc/inittab):

                           id:5:initdefault


                           • behrooz mohamadi nsasab
                           ۱۴
                           مهر
                           حالت‌های Run Level
                           سیستم عامل می تواند تنها در هفت حالت زیر باشد که به آنها ران لول می‌گویند:
                           0. Halt Mode :حالت توقف سیستم
                           1. single User Mode :حالت خط فرمان یا همان Command Line
                           2. Debian/Ubuntu Default :تمام شرایط Normal بوده و تنها تفاوت درLoad شدن بدون نمای گرافیکی است
                           3. RHEL/fedora/suse):Text Mode
                           4. Free : رزرو شده، خالی
                           5. RHEL/fedora/suse : Graphical Mode -تمام شرایط Normal بوده و نمای گرافیکی نیز  Load می شود.
                           6. Reboot


                           نمایش وضعیت Run level کنونی سیستم
                           # runlevel
                           خروجی(به معنی runlevel  شماره 5):
                           N 5


                           • behrooz mohamadi nsasab
                           ۱۴
                           مهر
                           دستور start نمودن یک سرویس:

                           # service نام سرویس start
                           همچنین دستور فوق برای توزیع‌های لینوکسی مبتنی بر Debian به شکل زیر نیز عمل اجرا میشود:

                           # /etc/init.d/نام سرویس start

                           نکته:عملیاتstatus, 1 force-reload, restart, stop2 یک سرویس به هردو نحو بالا نیز انجام می شود.

                           1-خواندن مجدد تنظیمات یک سرویس از فایل‌های سیستمی آن سرویس

                           2-وضعیت سرویس که در حالت روشن ویا خاموش است

                           • behrooz mohamadi nsasab
                           ۱۴
                           مهر

                           از امکانات مهمی که GRUB  ارائه می دهد ارائه رمز عبور، امکان ارسال پارامترهای Boot به کرنل، همچنین انجام اینکار بدون هنگ کردن و بروز مشکل برای فایل‌های تنظیماتی GRUB، امکان Boot   سیستم عامل ویندوز در کنار سیستم عامل لینوکس است. همچنین GRUB  تکنولوژی LBA یا Logical Block Addressing را پشتیبانی می‌کندکه  امکان دستیابی I/O  فایلهای بوت را بصورت ساده مهیا میکند. GRUB توانایی بوت کردن سیستم عامل در شبکه را نیز دارد.
                           در زمان بروز خطا، LILO بایستی مجددا نصب شود تا بتواند MBR را تعمیر کند،  اماGRUB آن را در حالت خط فرمان درآورده تا بصورت دستی یا خودکار تنظیمات تعمیر بشود.
                           GRUB دارای پیچیدگی های بیشتری نسبت به LILO است. Grub برای سیستم عامل های مختلف قابل استفاده است اما LILO برای سیستم عامل های محدودی قابل استفاده است.

                           نکته: قبل از  بالا آمدن سیتم عامل در منوی Grub باز فشردن دکمه `e` میتوان به تنظیمات grub راه یافت.
                           نکته:در زمان نمایش منوی Grub سیستم عامل پیشفرض بعد از گذشت زمان 10 یا 30 ثانیه بصورت خودکار انتخاب خواهد.


                           Chan Load
                           زمانی که Boot Loader های سیستم عاملها یکدیگر را Load کنند، این تعریف معنا پیدا خواهد کرد.
                           تنظیم پارامترهای اولیه LILO

                           # /usr/sbin/liloconfig

                           نصب Grub

                           # grub-install /dev/sda

                           تعمیر ونصب مجدد Grub2 درMBR  قراردادن آن در فایل تنظیمات اصلی Grub2 به آدرس زیر 3:

                           # grub-mkconfig > /boot/grub/grub.cfg

                           تنظیمات grub2 در مسیرزیر قراردارد.

                           /boot/grub/grub.cfg

                           تنظیماتgrub  در مسیرزیر قراردارد.

                           /boot/grub/menu.lst

                           تنظیمات LILO در مسیرزیر قراردارد.

                           /etc/lilo.conf

                           initrd در مسیر زیر قراردارد

                           /boot/initrd. . . . img

                           معرفی پارامترهای تنظیماتی
                           در تنظیمات Grub ویا در صفحه منوی Grub برخی از پارامترها بصورت زیر میباشد.

                           Default

                           این پارامتر سیستم عامل پیشفرض را که پس از گذشت زمان 10 ثانیه می بایست Load بشود را تنظیم میکند.را Load میکندdefault=2 یعنی سیستم عامل دوم در منوی سیستم عامل های Grub 2
                           نکته: اندیس در Grub1 از صفر شروع می شود، ولی در Grub2 از یک شروع میشود.

                           splashimage=(hd0,5) /boot/grub/splash.xpm.gz

                           نمایش عکس زمینه گرافیکی در آدرس تعریف شده (هارد اول، پارتیشن پنجم و آدرس موردنظر )

                           Splash

                           عکس پس زمینه

                           Title

                           عنوان نمایش گراب

                           root (hd0,5)

                           مسیر روت را مشخص مینماید که درکدام پارتیشن است

                           kernel /boot/vmlinuz-2.6.26.8.125 ro quite

                           در منوی Grub در لحظه شروع با فشردن F10 کرنل  به آدرس بالا Load خواهد شد.

                           Quite: بجای نمایش خط ها صفحه گرافیکی نمایش داده شود در لحظه بوت شدن و بالا آمدن کرنل
                           ro:فقط خواندنی

                           در آخر این خط اگر کاراکتر عدد1 ویا s  باشد، سیستم عامل در محیط Run level تک کاربره (Single user) Load خواهد شد.

                           Save default

                           بخاطر سپردن انتخاب قبل
                           نکته: در فایل تنظیماتی گراب  اگر تنظیمات گراب را به شکل زیر تغییر دهید سیستم با محیط bash  بالا خواهد آمد:

                           init=/bin/sh

                           نکته: در تنظیمات Grub در خطی که با عبارت Vmlinuz یاkernel آغاز میشوداگر ورودی پارامتر Runlevel  را کاراکتر S 1 یا عدد 1 گذارید سیستم در حالت متن فرمان بوت خواهد شد.

                           • behrooz mohamadi nsasab
                           ۱۴
                           مهر

                           برنامه که بوسیله آن سیستم عامل در حافظه اصلیload شده و به اجرا در می‌آید

                           .یک boot loader میتواند چندین سیستم عامل را Boot کند.(منظور بطور همزمان نیست)
                           Boot Loader مسئولیت Load  کردن kernel  و دادن کنترل سیستم به آن را دارد.

                           پس از بدست گرفتن کنترل سیستم توسط کرنل، سایر قسمتهای باقی مانده سیستم عامل بارگذاری شده وبه اجرا درمی‌آیند.
                           درحین بوت سیستم، BIOS  قطعه برنامه  Boot Loader  را از داخلMBR به حافظه اصلی (RAM) منتقل می کند.بعد ا ز انتخاب یکی از سیستم عامل های  منوی Boot Loader ، کرنل توسط Boot Loader به داخل RAM منتقل شده و سپس کرنل موجود در Ram نیز برنامه Init را Run میکند و در این هنگام است که کنترل سیستم تحت فرمان کرنل بوده و در هنگام نیاز برنامه Init دیگر برنامه‌ها را به اجرا در خواهد آورد.

                           سابقه Boot Loader های لینوکس به LILO 1 برمی‌گردد که با ظهور Grub2 نقش LILO کم‌رنگ شد و در  حال حاضر Boot Loader اصلی سیستم عامل لینوکس Grub است.

                           • behrooz mohamadi nsasab
                           ۱۴
                           مهر

                           Init

                           مخفف Initialize  بوده و اولین پردازشی است که موجب می شوددیگر پردازش هاLoad  شده تا سیستم عامل  بصورت کامل Load بشود.

                           در تکنولوژی جدید،  بجای init از systemd  و یا در برخی موارد از upstart استفاده می شود.


                           Upstart

                           نسبت به Inti امکانات بیشتری داشته و درآن نواقص Init برطرف شده است.

                           Init با مشخصه path سرویس ها را start ویا Stop می کند ولی Upstart بر اساس Event (رویداد) سرویس را Start مینماید، همچنین لزوماً نیازمند مسیر نیست. یعنی با یک رویداد (همان event) یک سرویس به اجرا در خواهد آمد.

                           Upstart بصورت بهینه Dependency ها را تشخیص داده و پیش نیازهای یک سرویس قابل اجرا را قبل تر به اجرا در خواهد آورد.


                           Systemd(System Deamon)

                           سرویس ها بر اساس Port (سوکت) شناخته شده و به اجرا درآورده می‌شوند.

                           این تکنولوژی قابلیت به اجرا درآوردن تمام یا بخشی از یک سرویس را دارد، بطوریکه بخش خاص، یا قسمتی از یک سرویس درخواست داده شده Run بشود.

                           Systemd هر جزء را (Port ویا Device ویا service و ..) در قالب یک Unit  درنظر میگیرد و میتواند برای هر Unit خاص با UUID منحصر بفرد خود وارد عمل شود.

                           • behrooz mohamadi nsasab
                           ۱۴
                           مهر

                           Master Boot Record (به فارسی رکورد راه انداز اصلی) قسمتی از حافظه است که وظیفه بالاآوردن(Load) سیستم عامل را (بصورت غیر مستقیم) برعهده داشته و BIOS به صورت مستقیم آن را به اجرا در می آورد.

                           همچنین می‌توان گفت که برنامه‌ای برای راه اندازی سیستم عامل است که در قسمتی از حافظه (حافظه  ذخیره سازی پارتیشن بندی شده نظیر هارد دیسک،

                           SSD، فلش درایوها و ...) قرار گرفته و وظیفه حفظ اطلاعات مربوط به پارتیشن‌ها و بالا آوردنKernel (به صورت غیر مستقیم) را بر عهده دارد.

                           MBR در هنگام پارتیشن بندی حافظه ساخته شده و یک برنامه خوانده می‌شود چون دارای دستوراتی برای اجرا شدن است تا بتواند سیستم عامل را بوت کند کل کدهای MBR فقط 512 بایت می‌باشد که به صورت قراردادی، در اولین سکتور از حافظه (که معمولاً سکتور شماره 0 خوانده می‌شود) قرار می‌گیرد.

                           با توجه به این که یک سکتور معمولاً دارای 512 بایت حافظه ذخیره سازی است، با قرار گرفتن MBR به صورت کامل پر می‌شود.


                           وظیفه MBR

                           وظیفه BMR این است که  اطلاعات مربوط به پارتیشن‌های اولیه را در خود نگه داشته و با تشخیص پارتیشن فعال(همان پارتیشنی که سیستم عامل بر روی آن  نصب است) و استفاده از دستور موجود در اولین سکتور آن پارتیشن، هسته سیستم عامل را بر روی RAM قرار داده و اجرا کند.

                           از آن جایی که 512 بایت فضای بسیار کوچکی برای نوشتن یک برنامه است، MBR تنها این دو وظیفه را بر عهده دارد.                           ساختار MBR

                           MBR از 512 بایت تشکیل می‌شود که بر روی اولین سکتور حافظه نگه داشته می‌شود. این 512 بایت شامل دستوری برای اجرای PBR و جدولی برای حفظ  اطلاعات پارتیشن‌هاست.

                           در ذیل ساختار یک MBR استاندارد به صورت خلاصه نوشته شده است:

                           1. کد خود راه انداز (شامل برچسب زمانی، کدهای اصلی، امضای دیسک)-بایت شماره0 تا 445  (446 بایت)

                           2. جدول پارتیشن‌ها (16 بایت برای هر چهار پارتیشن)-بایت شماره 446 تا 509 (64 بایت)

                           3. نشان اتمام MBR-باشت شماره 510 تا 511 (2 بایت)

                           کد خود راه انداز (که Boot loader نیز شناخته می‌شود) همان برنامه و دستوری است که PBR را با توجه به جدول پارتیشن‌ها اجرا می‌کند. دو بایت آخر (به  صورت هگز 55 و AA) نیز نشان دهنده اتمام MBR است.

                           از آن جایی که MBR فقط 64 بایت برای جدول پارتیشن‌ها اختصاص داده و اطلاعات هر پارتیشن نیز در 16 بایت ذخیره می‌شود، بنابراین MBR می‌تواند فقط چهار  پارتیشن را به عنوان پارتیشن اولیه شناسایی کند درحالی که بقیه پارتیشن‌ها به صورت پارتیشن منطقی شناسایی می‌شوند.  این یکی از مهمترین ضعف‌های MBR است. بوت سکتور جدید با نام GPT درحال جایگزینی MBR است که می‌تواند تا 128 پارتیشن را به عنوان پارتیشن اولیه شناسایی کند.


                           PBR و ارتباط با MBR در بوت سیستم عامل

                           نکته: PBR مخفف عبارت Partition Boot Record که در فارسی رکورد راه اندازی پارتیشن معنی می‌دهد.

                           نکته: در هنگام روشن کردن کامپیوتر که BIOS کنترل سیستم را برعهده دارد

                           نکته: پس از پارتیشن بندی حافظه که MBR بر روی اولین سکتور حافظه هارد قرار میگیرد. درصورت وجود چندین حافظه مثل هارد دیسک یا lash  ویا DVD و ...  عمل بوت توسط بایوس از هارد مریوطه آغاز می‌شود. به این ترتیب طبق قرارداد، اولین سکتور حافظه ( همان MBR) را می‌خواند و دستور موجود را اجرا می‌کند. در این هنگام کنترل سیستم از BIOS خارج شده و MBR  وظیفه‌ها را بر عهده می‌گیرد.

                           دستوری که در MBR قرار می‌گیرد، این است که با توجه به جدول پارتیشن موجو4، پارتیشن فعال را تشخیص داده سپس اولین سکتور آن پارتیشن که شامل PBR است را بخواند و  سپس برنامه PBR که شامل دستوری برای اجرا کردن هسته سیستم عامل است را اجرا نماید.

                           بنابراین MBR نیازی به دانستن این که سیستم عامل چیست یا هسته آن کجا قرار نگه داشته می‌شود، ندارد.  در این لحظه کار MBR به اتمام رسیده و سیستم توسط PBR اداره می‌شود.

                           PBR نیز حجم کمی داشته و  تنها کاری که انجام می‌دهد این است که هسته سیستم عامل را به اجرا در بیاورد.

                           پس از آن که سیستم عامل اجرا شد، کار PBR به اتمام رسیده و خود هسته سیستم عامل کنترل سیستم را بر عهده می‌گیرد. به این ترتیب سیستم عامل به  صورت کامل راه اندازی می‌شود.


                           GPT (GUID Partition Table)
                           برخلاف MBR که بیشترین تعداد پارتیشن Primary در آن 4  است، در GPT می توان تا 128 پارتیشن Primary مستقل از هم ایجاد کرد.
                           نکته: اگر بخواهیم تعداد پارتیشن بیشتری از ۴ تا در نوع MBR داشته باشیم، باید درون پارتیشن Extended پارتیشن های Primary را ایجاد کنیم.
                           بر خلاف دیسک MBR که در آن حداکثر اندازه Volume تا 2 TB است (در حالت های خاص می توان تا 3 TB رساند)، دیسک GPT توانایی ایجاد پارتیشن با حداکثر اندازه 18 EB یا 18,000,000 TB را داراست.
                           همچنینMBR  دارای نسخه پشتیبان از جداول  پارتیشن  نیست اما در GPT نسخه backup  وجود دارد
                           • behrooz mohamadi nsasab
                           ۱۴
                           مهر

                           مرکز اصلی سیستم عامل با حجم بسیار کوچک است که مدیریت کلی سیستم عامل را برعهده داشته و بصورت مستقیم با سخت‌افزار در ارتباط است.

                           کرنل وظیفه مدیریت سخت‌افزار و تخصیص منابع و حافظه, فایل ها و اجزای جانبی را دارد. همچنین آغازگر برنامه‌های کاربردی می باشد.

                            Kernel مستقیما با سخت افزار در ارتباط بوده و I/O Management  و Process  Management و Device  Management و  File  Management و Memory  Management را انجام میدهد.

                           به بیان دیگر  هر Application یا برنامه کاربردی بر روی سیستم عامل برای ارتباط با سخت‌افزار نیازمند رابطی است که این رابط را کرنل برقرار میکند

                           • behrooz mohamadi nsasab
                           ۱۴
                           مهر
                           1. با فشرده شدن دکمه start محتویات BIOS به RAM   منتقل می‌شود.
                           2. ارسال سیگنال Post از طرف BIOS (Basic Input Output System ) موجود در Ram (Random Access Memory) به قطعات (جهت بررسی سلامت قطعاً -نکته: درصورت معیوب بودن با فشردن دکمه F1 بروی کیبرد،  میتوان این مرحله را نادیده پنداشت)
                           3. تهیه یک لیست از تمام Device ها توسط BIOS
                           4. بار گزاری Hard Disk شماره x  و یا هر حافظه که در تنظیمات BIOS آن به عنوان انتخاب اول Boot  در نظر گرفته شده است.
                           5. Load شدن 512 بایت از Sector اول حافظه توسط BIOS به داخل RAM که به آنMBR می‌گویند.
                           6. Load شدن Grub به همراه تمام تنظیمات و رکوردهای آن ( هنگام نصب Grub که زمان نصب سیستم عامل است، تمام سیستم عامل های موجود توسط Grub کاوش شده و رکوردها را در لیست خود افزوده است)
                           7. نمایش GRUB2 در صفحه نمایش ( گراب:  نرم افزار بوت کننده سیستم عامل در لینوکس-نسخه دوم Grub با نام Grub2 شناخته می شود. )
                           8. انتخاب سیستم عامل های لیست شده توسط grub
                           9. بوت شدن Kernel توسط Grub2 (-توسط-دستورهای rmmode , insmode)
                           10. تهیه Log  توسط کرنل (Kernel بصورت محدود از وقایع و رخدادهای سیستم گزارش تهیه میکند- کرنل به مقدار محدود و اندکی بالا می آید و از آن به بعد به برنامه کمکی نیاز دارد )
                           11. kernel اولین پردازش با شماره ID یک(ID=1) را راه اندازی مینماید.
                           12. اولین پردازش Init نام دارد که خود عامل به اجرا درآمدن دیگر پردازه ها است.
                           13. به اجرا درآمدن پردازش (برنامه) تهیه Log از تمام جزییات توسط پردازش اول یعنی همان Init (نکته: برنامه ه معمولاا Log خود را درون دایرکتوری var قرار می‌دهند، همچنین تمام Log ها تا لحظه بوت شدن کامل kernel و تمام شدن عملیات Init در مسیرvar/log/dmesg قرار میگیرند، Kernel Ring Buffer تنها وقایع را تا قبل از بار گزاری syslog را درخود نگهداری میکند )
                           14. اجرا آوردن تمام برنامه های مورد نیاز جهت اجرای دستورات موجود در مسیرهای(Path) و فایل سیستم، Swapping ، Port ها، ساعت سیستم، تخصیص حافظه موقت و … .
                           نکته: جدول پارتیشن ها در MBR (512 بایت اول دیسک، اولین سکتور در دیسک)ذخیره میشود، اگر دیسک دارای حجم بیشتر از 2 ترابایت باشد برای handle شدن پارتیشن ها و همچنین بوت شدن نیاز به حافظه بیشتر از 512 بایت دارد.
                           نکته: لاگ: ثبت وقایع-ثبت فعالیتهای یک رایانه یا کاربر برای استفاده مدیریت سیستم در زمان آتی جهت اطلاع از وضعیت
                           • behrooz mohamadi nsasab
                           ۱۴
                           مهر

                           فراهم آوردن ابزاری برای دسترسی افراد کم توان به سیستم عامل(در کل کامپیوتر های شخصی و حتی سرور ها)

                           AccessX: (معلولیت‌های جسمی) ابزار دسترسی به X (یعنی محیط گرافیکی) مثل موسو و کیبورد
                           Visual Settings: معلولیت های بینایی
                           text-to-speech (TTS): خواندن نوشته‌ها
                           تمام محیط های x ابزاری را برای افراد کم توان در نظر دارند

                           بعنوان مثال در گنوم:موارد زیر موجود است(در آدرس Settings > Universal Access):

                           High Contrast
                           Zoom
                           Large text
                           Screen Reader
                           Screen Keyboard (show a keyboard on screen)
                           Visual Alerts (instead Beeps, flash the screen )
                           Sticky Keys (Press shift, then press a -> capital A)
                           Slow Keys (do not repeat keys after pressing a key for few seconds)
                           Bounce Keys (if you hit a key twice fast, it won't accept the second one)
                           Mouse Keys (Arrow keys on number path will work as a mouse)
                           Simulate Secondary Click (by holding down the click)
                           Hover click (click by waiting on a button)
                           TTS

                           نکته:ابزاری مانند برنامه‌های  Orca ویا Emacspeak میتوانند نوشته‌ها را برای افراد کم توان بخوانند(TTS)
                           نکته: برنامه GOK(Gnome On Screen Keyboard) در گنوم صفحه‌کلید مجازی ایجاد مینماید.

                           • behrooz mohamadi nsasab
                           ۲۸
                           شهریور

                           نمایش دسترسی پذیری به X11(در xServer نمایش وضعیت دسترسی X11 ، اینکه چه کاربرانی توانایی اتصال به سیستم عامل را دارند.)

                           xhost

                           خروجی:

                           access control enabled, only authorized clients can connect
                           SI:localuser:behrooz


                           جهت باز کردن دسترسی برای همه از دستورزیر استفاده میشود(با این دستور کنترل غیر فعال شده و همه می‌توانند به سرور مورد نظر متصل بشوند):

                           xhost +

                           برای فعال شدن کنترل (تنها یوزر های مجاز بتوانند به سرور متصل شوند)

                           xhost -

                           افزودن یک آی پی برای مجاز شدن اتصال به سرور مورد نظر

                           xhost +192.168.X.X

                           حذف یک آی پی از لیست  مجاز  اتصال به سرور

                           xhost -192.168.X.X

                           نمایش تصاویر در ایکس یازده

                           display

                           اگر متغیرdisplay را در آی پی خاصی قرار بدهید مثل نمونه زیر

                           export DISPLAY=192.168.42.85:0

                           با اجرای برنامه، آن برنامه در سیستم مورد نظر اجرا خواهد شد.(درصورتی که توسط دستور xhost +192.168.X.X    تنظیمات انجام شده باشد)

                           نکته:حتما باید آن سرور مربوطه در پورت مورد نظر listen داشته باشد. امروزه معمولاً توسط display ایکس یازده فوروارد نمیشود و این ویژگی مربوط به قدیم می‌باشد.

                           مثال:(فرض شود ای پی مورد نظر در پورت صفر listen دارد . درآن صورت برنامه xeyes در سرور 192.168.42.85 اجرا خواهد شد)

                           export DISPLAY=192.168.42.85:0
                           $ xeyes # the eyes will be shown on 192.168.42.85 machine

                           نمایش تقویم

                           xcal                           • behrooz mohamadi nsasab
                           ۲۷
                           شهریور

                           نکته:سرویس جدید weyland جایگزین سرویس Xserver میباشد که در حال توسعه است

                           نکته: تمام سیستم‌های لینوکس از x11 استفاده میکنند و دلیل استفاده از کلمه x11 بجای ایکس سرور ورژن آن است.(به x11 نام Xwindows system نیز گفته م‌شود)

                           نکته:تمام سیستم عامل ها برای بالا آوردن گرافیک از tcp/ip استفاده میکنند.

                           نکته: etc/x11/xorg.conf این فایل قدیمی است و در حال حاضر در هیچ سیستمی (فقط در سیستم‌های قدیم موجود است) یافت نمیشود.                           برای نمایش اطلاعات XServer از دستور زیراستقاده نمایید

                           xwininfo

                           این دستور ویژگی‌ها و اطلاعات X را نشان میدهد که با زدن آن سیستم منتظر می‌شود تا با موس روی screens کلیک کنیم و سپس اطلاعات آن صفحه نمایش را نشان بدهد.
                           خروجی:

                           xwininfo: Please select the window about which you

                           would like information by clicking the

                           mouse in that window

                           با کلیک روی یک صفحه نمایش(screens) خروجی زیر نمایش می‌شود:
                           xwininfo: Window id: 0x3400026 "Guake!"
                           Absolute upper-left X:  0
                             Absolute upper-left Y:  25
                             Relative upper-left X:  0
                             Relative upper-left Y:  0
                             Width: 1024
                             Height: 405
                             Depth: 32
                             Visual: 0x9d
                             Visual Class: TrueColor
                             Border width: 0
                             Class: InputOutput
                             Colormap: 0x3400003 (not installed)
                             Bit Gravity State: NorthWestGravity
                             Window Gravity State: NorthWestGravity
                             Backing Store State: NotUseful
                             Save Under State: no
                             Map State: IsViewable
                             Override Redirect State: no
                             Corners:  +0+25  -0+25  -0-338  +0-338
                             -geometry 1024x405+0+25


                           نمایش اطلاعات جامع از X11
                           xdpyinfo


                           • behrooz mohamadi nsasab
                           ۲۷
                           شهریور

                           ابتدا از دستور زیر برای نمایش هارد و پارتیشن‌های موجود استفاده نمایید

                           ls

                           نکته: شماره گذاری پارتیشن‌ها از صفر (0) شروع می‌شود.

                           دستور زیر را به ترتیب از اول تا آخر برای تمامی پارتیشن‌ها امتحان میکنیم، تا زمانی که به پارتیشنی برسیم که فایل سیستم آن ext2 باشد

                           ls (hd*,partition_lable*)

                           پس از پیدا شدن پارتیش دستور زیر را برای آن می‌زنیم:

                           set boot=(hd*,partition_lable*)

                           set prefix=(hd*,partition_lable*)/boot/grub

                           و در آخر دستور زیر را بزنید:

                           insmod normal

                           normal

                           • behrooz mohamadi nsasab
                           ۲۷
                           شهریور

                           در صفحه ای که گراب ظاهر شده است دکمه e (به معنی رفتن به محیط ادیت و تنظیمات گراب) را بزنید:عبارت زیر را

                           init=/boot/bash

                           به انتهای خطی که با عبارت زیر شروع می‌شود بیافزایید:

                           linux /boot/vmlinuz . . .

                           و سپس دکمه های ctrl+X رابزنید:

                           مشاهده خواهید کرد که سل بایلا آمده است ولی با این تفاوت که FileSystem از نوع readoly است !

                           برای خارج شدن سیستم عامل از readOnly دستور زیر را بزنید:

                           mount -rw -o remount /

                           حال سیستم عامل حالت rw داشته و میتوان پسورد را تغییر داد (یوزر فعلی ترمینال بالا آمده ،‌ بوزر روت است)

                           برای تغییر پسورد دستورزیر را وارد نمایید:

                           passwd root

                           • behrooz mohamadi nsasab
                           ۲۵
                           شهریور

                           با استفاده از این دستور می توان دریافت که فایل اجرایی یک برنامه ( execute ) برای اجرا به چه کتابخانه (ها) ای وابسطه است.
                           برای دیدن وابستگی برنامه ی ls که به چه کتابخانه‌هایی وابستگی دارد،  ابتدا مسیر اجرایی را پیدا نموده و سپس با ldd توابع را جستجو میکنیم.

                           # which ls

                           خروجی دستور:

                           # /bin/ls

                           سپس دستور را به ldd میدهیم

                           # ldd /bin/ls

                           برای راحتی می توان به صورت زیر عمل کرد(خلاصه سازی دو مرحله در یک مرحله)

                           # ldd `which ls`

                           در مثال بالا ابتدا دستور داخل ‘` اجرا شده سپس خروجی آن دقیقا در جلوی دستور ldd قرار می گیرد.


                           نکته: دقیقا همین کار را برنامه ی xargs نیز انجام می دهد با این تفاوت که xargs خروجی دستور قبل را وارد ورودی دستور بعد می کند اما این روش دقیقا خروجی را در جلوی دستور ldd قرار می‌دهد


                           نکته: اگر از چند برنامه ldd بگیرید خواهید دید که یک خروجی در همه ی آن ها یکی است(مثلا مطابق زیر)

                           .../lib64/ld-linux-x86-64.so.2


                           نکته:برنامه whereis نیز همانند which عمل میکند                           نمایش تمام توابع کتابخانه ای dynamic برای اجرای دستور ls

                           >> ldd     /bin/ls                           جستجوی تمام مسیرهایی که دارای تابع کتابخانه ای هستند و ذخیره آدرس ونام آنها در فایل

                           /etc/ld.so.cache

                           و در ادامه

                           >> ldconfig                           تمام Library ها در این فایل هستند

                           # /etc/ld.so.cache    
                           • behrooz mohamadi nsasab
                           ۲۵
                           شهریور

                           زمانی که برنامه ای به اجرا در آورده میشود (مثلا برنامه ی ls), این برنامه برای اجرا به یک سری کتابخانه نیازمند است و باید این کتابخانه ها در داخل ram قرار بگیرد.

                           ابزارهایی هستند که این کار را انجام می دهند. به عنوان مثال در هنگام اجرای دستور ls ابتدا چک می‌شود که دستور به چه کتابخانه هایی احتیاج دارد و از بین این کتابخانه ها کدامیک در حال حاضر در داخل ram نیست، پس آن را به داخل ram برده و در نتیجه دستور ls به درستی کار خواهد کرد.

                           این ابزار linker نام دارد.

                           در یک سیستم عامل تعداد زیادی کتابخانه وجود دارد و linker نمی تواند هر بار برای اجرای هر برنامه, تمامی مسیر های کتابخانه ها را به صورت آنلاین بگردد لذا از دیتابیسی استفاده می کند که در آن , آدرس دقیق هر کتابخانه نوشته شده است . پس زمانی که linker به کتابخانه ای احتیاج داشته باشد ابتدا در دیتابیس خود به دنبال نام آن گشته سپس مسیر آن را از داخل db می خواند و در آخر آن را در داخل ram قرار می‌دهد.
                           این دیتابیس را می توان در دو فایل زیر دید که اولی یک فایل متنی و دومی یک فایل باینری است

                           /etc/ld.so.conf
                           /dtc/ld.so.cache

                           بصورت پیش فرض در داخل این دیتابیس،بسیاری مسیر و کتابخانه وجود دارد و حتی ممکن است کتابخانه‌ای جدید بصورت دستی به این دیتابیس اضافه بشود. برای این منظور ابتدا مسیر کتابخانه های خود را در فایل متنی

                           ld.so.conf

                           اضافه می کنیم سپس با استفاده از دستوری دیگر به نام

                           ldconfig

                           ایندکس کتابخانه‌های جدید (موجود در مسیری که اضافه کردیم) را به دیتابیس اضافه می کنیم

                           /etc/ld.so.cache
                           ldconfig

                           توجه داشته باشید که برای اضافه کردن کتابخانه به فایل باینری ls.so.cache نیاز به یوزر root است


                           Static library
                           تمام توابع مورد نیاز همواره باید همراه برنامه باشد، حجم برنامه خیلی بزرگ خواهد شد


                           Dynamic Library
                           برنامه ها فقط در هنگام نیاز توابع کتابخانه را برای سیستم عامل فراخوانی میکنند و نیاز نیست همه آنها در هر لحظه فراخوانی بشود، اگر نیاز به یک تابع کتابخانه ای که در سیتم عامل نیست پیش آید، در این صورت از اینترنت آن را دانلود خواهد کرد.
                           توابع در مسیر زیر هستند

                           /lib
                           /usr/lib
                           /lib64

                           • behrooz mohamadi nsasab
                           ۲۴
                           شهریور

                           نگهداری مکانهایی که قابل استفاده اند و انتخاب پیشفرض آن‌ها

                           sudo dpkg-reconfigure locales

                           دستور زیر متغیرهای مکانی(برنامه ها متغیرهای خود را بر اساس چه کشوری تنظیم نمایند) را نمایش میدهد:
                           locale
                           خروجی:
                           LANG=en_US.utf8
                           LANGUAGE=
                           LC_CTYPE="en_US.utf8"
                           LC_NUMERIC="en_US.utf8"
                           LC_TIME="en_US.utf8"
                           LC_COLLATE="en_US.utf8"
                           LC_MONETARY="en_US.utf8"
                           LC_MESSAGES="en_US.utf8"
                           LC_PAPER="en_US.utf8"
                           LC_NAME="en_US.utf8"
                           LC_ADDRESS="en_US.utf8"
                           LC_TELEPHONE="en_US.utf8"
                           LC_MEASUREMENT="en_US.utf8"
                           LC_IDENTIFICATION="en_US.utf8"
                           LC_ALL=

                           بعنوان مثال LANG=en_US.UTF-8 نشان دهنده آن است که زبان سیستم روی انگلیسی به زبن آمریکا تنظیم شده است و همچنین فرم آن از utf8 پیروی میکند. همچنین موارد دیگر نشان دهنده نوع نمایش اطلاعات سیستم شما در خروجی است مثلاً زمان با رمت انگلیسی یا فارسی نمایش بشود

                           :

                           انگلیسی: LC_TIME=en_US.UTF-8

                           فارسی:LC_TIME=fa_IR                           نکته:می‌توان با LC_ALL تمام موارد local را تغییر داد(با گذاشتن عبارت زیر در فایل etc/profile)

                           یه این معنی که با دستور زیر تمام موارد به عبارت جلوی مساوی تبدیل می‌شود:

                           export LC_ALL=fa_IR.UTF-8

                           برای برگرداندن به حالت قبل:

                           unset  LC_ALL

                           برای برگرداندن به حالت defaults

                           export LC_ALL=C

                           • behrooz mohamadi nsasab
                           ۲۴
                           شهریور

                           Timedatectl

                           بهترین دستور برای کنترل و بررسی سیستم دستور زیر است:
                           timedatectl
                           درخروجی این دستور عبارت real time clock یا RTC همان chip درون مادربرد هست که با خاموش شدن کامپیوتر مقدار ساعت را در خود ذخیره و نگهداری می‌کند
                           در خروجی این دستور عبارت DST یا daylight saving time همان مقدار یک ساعتی هست که در تابستان ساعت ها را به جلو و در زمستان ساعت ها را به عقب می‌کشانند
                            
                           دستورات مفید:
                           timedatectl set-time 'YYYY-MM-DD HH:MM:SS'		#set time and date
                           timedatectl set-time HH:MM:SS				#for time only
                           timedatectl set-time YYYY-MM-DD				#for date only
                           timedatectl list-timezones				#list the available timezones
                           timedatectl set-timezone "Asia/Tehran" 			#Set timeZone
                           timedatectl set-timezone utc				#Set timeZone To UTC
                           timedatectl | grep local				#Find out if your hardware clock is set to local timezone-BestMode is "no"
                           timedatectl set-local-rtc 1				#Set hardware clock to local timezone
                           timedatectl set-local-rtc 0				#Set hardware clock to coordinated universal time (UTC)
                           timedatectl set-ntp true				#start automatic time synchronization with remote NTP server,
                           timedatectl set-ntp false				#disable NTP time synchronization
                           
                            
                            
                            
                           sudo dpkg-reconfigure tzdata				#debian: reconfig timerzone
                           cat /etc/timezone					#show current timezone
                           ls -ltrh /etc/localtime					#show current timezone[lrwxrwxrwx 1 root root 31 اوت  21 23:40 /etc/localtime -> /usr/share/zoneinfo/Asia/Tehran]
                           date							#Show time
                           date +%Y%m%d-%H%M%S					#Out: 20190707-134444

                            

                            

                           1-hwclock -s [or --hctosys]     #تنظیم ساعت سیستم‌عامل از سخت‌افزار
                           2-hwclock -w [or --systohc]     #تنظیم ساعت سخت‌افزار از سیستم‌عامل
                           3-hwclock -r [or --show] [or get]  #نمایش ساعت فعلی سخت‌افزار
                           

                            

                           timedatectl set-time 'YYYY-MM-DD HH:MM:SS'
                           [or]
                           date --set 2020-07-19
                           date --set 09:23:14
                           hwclock -r
                           hwclock -w
                           date && hwclock -r
                           

                            

                            

                            

                           • behrooz mohamadi nsasab
                           ۲۴
                           شهریور
                           مدت زمانی که یک برنامه یا پردازه طول میکشد:
                           time cp مبدأ    مقصد


                           • behrooz mohamadi nsasab
                           ۲۴
                           شهریور
                           نمایش تقویم (ماه کنونی)
                           cal

                           نمایش سه ماه قبل , جاری , و بعد
                           cal -3

                           نمایش 12 ماه سال جاری
                           cal -y

                           نمایش 12 ماه سال مورد نظر
                           cal 2005

                           نمایش تقویم فارسی (باید قبلاً نصب کنیم تا دستور اجرا شود)
                           jcal

                           نمایش سه ماه از تقویم فارسی(ماه قبل و ماه بعد)
                           jcal -3


                           • behrooz mohamadi nsasab
                           ۲۴
                           شهریور

                           برای تعیین سطح دسترسی، اجازه داشتن و یا اجازه نداشتن، از فایل های زیر استفاده نمایید:

                           /etc/cron.allow

                           /etc/cron.deny

                           و نیز:

                           /etc/at.allow

                           /etc/at.deny

                           برای تعیین مجوز این فایل‌ها را بسازید.(پیشفرض وجود ندارند)

                           Allow:ONLY users mentioned in this file are allowed to run this service. All other users will be denied
                           Deny: Everybody can use the service except the users mentione


                           • behrooz mohamadi nsasab
                           ۲۴
                           شهریور

                           گاهی پیش می‌آید که یک یوزر بنا بر نیاز، دستور را با مالکیت یوزر خود اجرا نماید.

                           در این صورت باید با یکی از روش های زیر عمل نماید:


                           ۱− باید در داخل یوزر خود لاگین نموده و از دستور زیر برای زمان گذاری اقدام نماید

                           crontab -e

                           ۲− فایل زیر را با یک ادیتور باز کرده

                           vim /etc/crontab

                           و با فرمت زیر

                           m  h  dom mon dow  USER    command and arguments

                           برای زمان گذاری اقدام نماید


                           ۳− در مسیر زیر

                           /etc/cron.d/

                           یک فایل ایجاد کرده و با فرمت

                           m  h  dom mon dow  USER    command and arguments

                           برای زمان گذاری اقدام نماید


                           ۴−

                           • behrooz mohamadi nsasab
                           ۲۴
                           شهریور

                           اجرای یک دستور تنها یکبار

                           برنامه‌ریزی یک دستور در یک دقیقه بعد

                           at now + 1 min


                           برنامه‌ریزی یک دستور در روز بعد در زمان اکنون

                           at tomorrow


                           نکته:باید برای خروج ctrl+d رابفشرید

                           نکته:دستورات در شل بنام sh اجرا خواهند شدیعنیbin/sh/
                           مشاهده تمام کارهای موجود در صف انتظار

                           atq


                           حذف یک کار موجود در صف انتظار برحسب شماره آن

                           atrm 3

                           • behrooz mohamadi nsasab
                           ۲۴
                           شهریور


                           تفاوت cron و anacron در این است که اگر کاری در cron تعریف شود درصورت خاموش بودن سیستم، آن کار منقضی می‌شود و دیگر اجرا نخواهد شد. اما در anacron  مکانیزم بدین صورت است که حتس در صورت خاموش بودن سیستم عامل، کار مورد نظر پس از روشن شدن انجام خواهد شد.

                           معمولا برای تهیه فایل پشتیبانی یا backup از این مورد استفاده می‌شود .


                           /etc /anacrontab

                           • behrooz mohamadi nsasab
                           ۲۴
                           شهریور

                           Minute Hour DayOfMonth Month DayOfWeek Command


                           Minute: دقیقه(0-59)

                           Hour: ساعت(0-23)

                           DayOfMonth: روز از ماه(1-31)

                           Month: ماه(1-12 یا نام ماه)

                           DayOfWeek: روز از هفته(0-7 یا نام روز )، صفر یعنی یک‌شنبه و برای دیگر روزها به ترتیب از یک‌شنبه محاسبه شود


                           نکته: اگر جای یکی از موارد بالا ستاره گذاشته شود یعنی همه (مثلاً دقیقه را ستاره بود یعنی هر دقیقه)

                           نکته: اگر بجای زمان در موارد بالا تنها از reboot@ استفاده شود یعنی هربار که سیستم ریست شود کار خاص مورد نظر انجام بشود

                           نکته: اگر بجای زمان در موارد بالا تنها از daily@ استفاده شود یعنی هرروز کار خاص مورد نظر انجام بشود

                           نکته: وقتی دستوری در cron اجرا میشودخروجی آن دستور به owner آن cron ایمیل خواهد شد

                           نکته:cron یک سرویس است.

                           نکته: با افزودن یک job جدید تنظیمات و کارها در مکان زیر قرار می‌گیرند:

                           /var/spool/cron/tabs/ or /var/spool/crontabs

                           که به هیچ وجه نباید مستقیماً این فایل را ادیت کنیم بلکه باید توسط دستور crontab -e جاب را مدیریت کنیم که باعث بروز رسانیدر این فایل خواهد شد


                           مشاهده تمام job های موجود در cron کاربر فعلی

                           crontab -l


                           برای ادیت کردن و افزودن job  در گستره کاربر فعلی  از دستور زیر استفاه شود:

                           crontab -e

                           نکته: اگر در مسیرهای زیر  دستوری قرار بگیرد توسط سیستم عامل ضمانت میشود که آن دستور به اجرا در آورده شود(در بازه زمانی مشخص شده در نام آن دایرکتوری).

                           /etc/cron.daily:        once on each days

                           /etc/cron.hourly :     once on each hours

                           /etc/cron.monthly:   once on each month

                           /etc/cron.weekly:     once on each week


                           نکته: هرچه در داخل دایرکتوری /etc/cron.d/ قرار بگیرد گویی در ادامه فایل etc/crontab/ قرار گرفته است.این مکانیزم برای تمیز ماندن دستورات و فایل‌ها و ایجاد نظم در دادن دستورات متفاوت در فایل های متفاوت بوجود آمده است.مثلا یک فایل بنام raw ایجاد میکنیم و درون آن مانند فرم دستورcron  یک job میسازیم و آن را میبندیم، ازین پس کار آن فایل هم به کارهای سرویس cron افزوده خواهد شد.                           مثال‌ها:

                           اجرا دستور در ساعت 14:15  اول هرماه

                           15 14 1 * * command


                           اجرا دستور در ساعت 22:00 در دوشنبه تا جمعه

                           0 22 * * 1-5 command


                           اجرا دستور در دقیقه 23 در هر ساعت زوج (دقیقه های 23 در تمام سات های روز ، درحالت هر دوساعت یکبار) در هر ماه از سال(مثلا:00:23 و 02:23 و 04:23 و 06:23 و ...)

                           23 0-23/2 * * * command                           اجرا دستور در ساعت 04:05  در روزهای یک‌شنبه در هر ماه از سال

                           5 4 * * sun command


                           اجرا دستور در هر 5 دقیقه یکبار

                           */5 * * * * command


                           اجرا دستور در هر 8:42 و 18:42 دقیقه در هر دوشنبه تا جمعه در هر ماه

                           42 8,18 * * 1-5 command


                           اجرا دستور در هر ریست شدن سیستم عامل

                           @reboot command


                           اجرا دستور در هر دقیقه 42 در هر چهارساعت یکبار

                           42*/4 * * * command


                           اجرا دستور در هر دوروز یکبار در روزهای دوشنبه تا پنج‌شنبه

                           * * * * 1-4/2 command


                           • behrooz mohamadi nsasab