لینوکس و شبکه

لینوکس و شبکه
طبقه بندی موضوعی
آخرین مطالب
 • ۹۹/۱۱/۱۳
  java

 1. sudo mkdir -p  /media/repo1 /media/repo2  /media/repo3 /opt/DVD
 2. sudo chown -R USERNAME:USERNAME /opt
 3. sudo chmod -R 755 /opt
 4. Copy All DVDs in Directory: /opt/DVD
 5. sudo vim /etc/fstab:
  1. /opt/dvd/debian-9.5.0-i386-DVD-1.iso /media/repo1 iso9660 defaults 0 0
  2. /opt/dvd/debian-9.5.0-i386-DVD-2.iso /media/repo1 iso9660 defaults 0 0
  3. /opt/dvd/debian-9.5.0-i386-DVD-3.iso /media/repo1 iso9660 defaults 0 0
 6. sudo vim /etc/apt/sources.lists:
  1. deb [trusted=yes] file:///media/repo1 stretch main contrib
  2. deb [trusted=yes] file:///media/repo2 stretch main contrib
  3. deb [trusted=yes] file:///media/repo3 stretch main contrib