لینوکس و شبکه

لینوکس و شبکه
طبقه بندی موضوعی
آخرین مطالب
 • ۹۹/۱۱/۱۳
  java

۵ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «sudo apt-get install ssmtp mailutils» ثبت شده است

۱۶
تیر

apt command:

list:

[--installed], [--upgradeable], [--all-versions]

list packages based on package names.list is somewhat similar to dpkg-query --list in that it can display a list of packages satisfying certain criteria. 

search:

search in package descriptions

show:

show package details and information about the given package(s) including its dependencies, installation and download size, sources the package is available from, the description of the packages content and such more install, remove, purge: Performs the requested action on one or more packages specified via regex(7), glob(7) or exact match. The requested action can be overridden for specific packages by append a plus (+) to the package name to install this package or a minus (-) to remove it.

autoremove:

Remove automatically all unused packages that were automatically installed to satisfy dependencies for other packages and are now no longer needed as dependencies changed

update:

update list of available packages

upgrade:

upgrade the system by installing/upgrading packages

full-upgrade:

upgrade the system by removing/installing/upgrading packages

edit-sources:

edit the source information file (edit your sources.list)
Options
[-y]: Assume that the answer to simple yes/no questions is 'yes' 
[-v]: Display extra information. (may be supplied multiple times)
 • behrooz mohamadi nsasab
۰۴
اسفند

 1. sudo mkdir -p  /media/repo1 /media/repo2  /media/repo3 /opt/DVD
 2. sudo chown -R USERNAME:USERNAME /opt
 3. sudo chmod -R 755 /opt
 4. Copy All DVDs in Directory: /opt/DVD
 5. sudo vim /etc/fstab:
  1. /opt/dvd/debian-9.5.0-i386-DVD-1.iso /media/repo1 iso9660 defaults 0 0
  2. /opt/dvd/debian-9.5.0-i386-DVD-2.iso /media/repo1 iso9660 defaults 0 0
  3. /opt/dvd/debian-9.5.0-i386-DVD-3.iso /media/repo1 iso9660 defaults 0 0
 6. sudo vim /etc/apt/sources.lists:
  1. deb [trusted=yes] file:///media/repo1 stretch main contrib
  2. deb [trusted=yes] file:///media/repo2 stretch main contrib
  3. deb [trusted=yes] file:///media/repo3 stretch main contrib
 • behrooz mohamadi nsasab
۱۹
خرداد
در لینومس دسترسی کامل با دو روش زیر امکان پذیر است:
 1. su
 • نیاز به پسورد روت می‌باشد
 • معمولا دسترسی به یوزر روت در هیچ سازمانی صورت نمیگیرد
 • نمی‌توانیم متوجه شویم که یوزرهای سیستم چکار کرده اند چون همه با یوزر روت کارهایشان را انجام داده اند
 • sudo
  • در مسیر /var/log/auth.log  فعالیت های صورت گرفته لاگ می‌شود.

  به دو صورت میتوان یک یوزر را sudo نماییم:

  1. فایل /etc/sudoers
  2. عضویت در گروه

  روش اول:

  فایل زیر را ادیت کرده و خط زیر را در آن قرار دهید:

  # vim /etc/sudoers(or sudo visudo)
  behrooz ALL=(ALL) ALL

  در خط بالا که به فایل /etc/sudoers اضافه میشود behrooz نام یوزر است


      behrooz indicates user name
      First ALL instructs to permit sudo access from any terminal/machine
      Second (ALL) instructs sudo command to be allowed to execute as any user
      Third ALL indicates all command can be executed as root

  روش دوم:
  در فایل /etc/sudoes یک گروه معرفی شده است که اگر کسی در آن عضو شود به این منزله است که روش اول را در فایل /etc/sudoers انجام داده ایم-
  نکته: در توزیع های کنونی دبیان نام این گروه sudo و در توزیع های کنونی redHat نام این گروه wheel است.
  نکته: برای این که یک یوزر را به گروه جدید اضافه نماییم از روش زیر استفاده می‌شود:
  sudo usermod -aG UserName GroupName  • behrooz mohamadi nsasab
  ۱۲
  خرداد

  deb http://site.example.com/debian distribution component1 component2 component3
  deb-src http://site.example.com/debian distribution component1 component2 component3


  deb: دانلود بسته هایی از جنس باینری که کامپایل شده است.

  deb-src: دانلود بسته هایی از جنس کد می‌باشد

  url:  لینک دانلود کردن بسته‌ها(here)

  Distribution: نام ورژن دبیان-(Buster دبیان10)(Stretch دبیان9)(Jessie دبیان8)(Stable مثلا داریم از دبیان9 استفاده میکنیم و میخواهیم وقتی دبیان10 آمد به آن سوییچ شود)

  components

  • main: بسته های شامل حوزه  DFSG شرکت دبیان که مخفف Debian Free Software Guidelines است. یعنی بسته هایخارج از این حوزه رسما توسط شرکت دبیان تایید نمی‌شوند. برنامه های که در حوزه DFSG  قرار دارند باید 10 مورد را رعایت نمایند(DFSG) نظیر ایگان باشند  و source code هم همراه داشته باشد قابلیت مشتق شدن یا استفاده از آن وجود داشته باشد و ...
  • contrib: نرم افزار مطابق با ضوابط DFSG باشد اما چند وابستگی از آن نرم افزار ، DFSG را رعایت نکرده باشد ، در این صورت آن نرم افزار و وابستگی هایش در این گروه قرار می گیرند.(بسته هایی که شامل DFSG هستند ولی dependencies آنها در main قرار ندرد)
  • non-free: بسته‌هایی که کلا در حوزه DFSG قرار ندارند

  در زیر یک نمونه از فایل source.list که از سیستم عامل دبیان ۹ است آورده شده است:

  deb http://deb.debian.org/debian stretch main
  deb-src http://deb.debian.org/debian stretch main
  
  deb http://deb.debian.org/debian stretch-updates main
  deb-src http://deb.debian.org/debian stretch-updates main
  
  deb http://security.debian.org/debian-security/ stretch/updates main
  deb-src http://security.debian.org/debian-security/ stretch/updates main

  نکته: اگر بخواهید از بسته‌های contrib و non-free استفاده نمایید، می‌توانید پس از main یک فاصله گذاشته و به ترتیب عبارت  contrib  و  non-free را تایپ نمایید

  نکته:  اگر بخواهید موارد بالا را به حالت گرافیکی تنظیم نمایید از دستور زیر استفاده نمایید:

  sudo gksu --desktop /usr/share/applications/software-properties.desktop /usr/bin/software-properties-gtk


  • behrooz mohamadi nsasab
  ۰۹
  بهمن

  برای ارسال ایمیل از از طریق ترمینال باید با دستور زیر بسته های ذیل را نصب نمایید:

  sudo apt-get install ssmtp mailutils


  سپس فایل زیر را باز کرده ومحتویات آن را مطابق زیزر تغییر دهید:

  cat /etc/ssmtp/ssmtp.conf |grep -v -E ^#|grep .
  root=postmaster
  mailhub=smtp.gmail.com:587
  hostname=oldpc
  UseTLS=Yes
  UseSTARTTLS=Yes
  AuthUser=alertbehrooz@gmail.com
  AuthPass=*******
  FromLineOverride=YES

  همچنین با دستور زیر ایمیل دلخواه خود را ارسال نمایید:
  echo "TextBody" | mail -s "subject"  behroozmohammadinasab@gmail.com

  URL1

  URL2

  URL3

  URL4

  • behrooz mohamadi nsasab