لینوکس و شبکه

لینوکس و شبکه
طبقه بندی موضوعی
آخرین مطالب
  • ۹۹/۱۱/۱۳
    java

ارسال ایمیل از طریق terminal

دوشنبه, ۹ بهمن ۱۳۹۶، ۱۰:۲۷ ب.ظ

برای ارسال ایمیل از از طریق ترمینال باید با دستور زیر بسته های ذیل را نصب نمایید:

sudo apt-get install ssmtp mailutils


سپس فایل زیر را باز کرده ومحتویات آن را مطابق زیزر تغییر دهید:

cat /etc/ssmtp/ssmtp.conf |grep -v -E ^#|grep .
root=postmaster
mailhub=smtp.gmail.com:587
hostname=oldpc
UseTLS=Yes
UseSTARTTLS=Yes
AuthUser=alertbehrooz@gmail.com
AuthPass=*******
FromLineOverride=YES

همچنین با دستور زیر ایمیل دلخواه خود را ارسال نمایید:
echo "TextBody" | mail -s "subject"  behroozmohammadinasab@gmail.com

URL1

URL2

URL3

URL4