لینوکس و شبکه

لینوکس و شبکه
طبقه بندی موضوعی
آخرین مطالب
 • ۹۹/۱۱/۱۳
  java

۷ مطلب در بهمن ۱۳۹۷ ثبت شده است

۳۰
بهمن

برای راه اندازی وی پی ان از طریق terminal در لینوکس به روش زیر عمل مینماییم

modprobe nf_conntrack_pptp    # add pptp module to kernel
pppd call linuxconfig     # stablished Tunnel
route add default dev ppp0    #route all traffic to Tunnel

اسکریپت شده دستورات بالا:

#!/bin/bash
username=$1;
password=$2;
if [[ "$username" != "" && "$password" != "" ]]; then
echo "INSTALL STARTING ..."
# rpm -ivh pptp-1.7.2-22.el7.x86_64.rpm    #if is not install in server please install it
modprobe  nf_conntrack_pptp
echo "$username   PPTP    $password        *">/etc/ppp/pap-secrets
echo 'pty "pptp 10.10.10.10 --nolaunchpppd"    #10.10.10.10 Is Gateway's ip
name '$username'
remotename PPTP
#require-mppe-128
file /etc/ppp/options.pptp
ipparam linuxconfig'>/etc/ppp/peers/linuxconfig
echo 'lock
noauth
refuse-eap
refuse-chap
refuse-mschap
nobsdcomp
nodeflate'>/etc/ppp/options.pptp  #or comment refuse-pap line in tis file
pppd call linuxconfig
route add default dev ppp0
else
echo "please insert username password."
fiنکته: یکی از dependency های اسکریپت بالا URL

دستورات بالا با دوفایل ارتباط دارد که این فایل‌ها وقتی بخواهیم بدون اسکریپت بالا پیکربندی کنیم به صورت زیر عمل خواهیم کرد.


vim /etc/ppp/peers/linuxconfig

pty "pptp 10.10.10.10 --nolaunchpppd" 
name USERNAME
remotename PPTP
#require-mppe-128
file /etc/ppp/options.pptp
ipparam linuxconfig


vim /etc/ppp/pap-secret

# Secrets for  authentication using PAP
# client server secret      IP addresses
username     PPTP    password     *

 • behrooz mohamadi nsasab
۱۱
بهمن

 1. برنامه  open-vm-tools در لینوکس جهت همگام سازی ماشین مجازی با برنامه vmware می‌باشد(مشابه vmwareTools)
 • behrooz mohamadi nsasab
۱۰
بهمن

یک تجربه: در دبیان ۹ برای اینکه firmware کارت شبکه یو اس بی رو بشناسانیم از روش زیر استفاده میکنیمadd to /etc/apt/source.list
deb http://ftp.fr.debian.org/debian jessie main contrib non-free
deb http://httpredir.debian.org/debian/ stretch main contrib non-free

sudo apt-get install debian-reference
apt-get update && apt-get install firmware-iwlwifi
sudo apt-get update && apt-get install firmware-iwlwifi
sudo apt-get update && sudo apt-get install firmware-iwlwifi
sudo apt-get install modplug-tools 
sudo apt-get install modprobe
sudo apt-get install modprob
sudo apt-get install kmod
sudo apt-get install wicd
sudo  apt-get install firmware-realtek
sudo  apt-get install firmware-iwlwifi 
sudo  apt-get install firmware-linux
sudo  apt-get install amd64-microcode firmware-linux-nonfree firmware-misc-nonfree

 • behrooz mohamadi nsasab
۱۰
بهمن

بایستی در تنظیمات apache در فایل php.ini مقادیر post_max_size و upload_max_filesize را زیاد کرده (دقت شود که مقدار 
post_max_size بیشتر ازupload_max_filesize  باشد) و سپس سرویس آپاچی ریست شود


post_max_size

upload_max_filesize

 • behrooz mohamadi nsasab
۱۰
بهمن
برای تبدیل یک اسکریپت شل به فایل اجرایی که محتوی آن قابل نمایش نباشد از دستور زیر میتوان استفاده کرد
به عبارت دیگر دستور زیر فایل کامپایل شده را بصورت فایل اجرایی‌ای که محتوی قابل نمایش نیست در خواهد آورد


shc -f NAME.sh
 • behrooz mohamadi nsasab
۱۰
بهمن
توسط این برنامه می‌توان فایل یا متن از طریق شبکه منتقل نمود:

۱-ارسال متن:

در گیرنده دستور زیر زده شود:
nc -l -p PortNumber
در سمت فرستنده نیز دستور زیر زده شود:
echo "TEXT" | netcat  [Destination] PortNumber

2-ارسال فایل:

درسمت گیرنده دستور زیر زده شود
nc -l -p 1234 > out.file
در سمت فرستنده نیز دستور زیر زده شود
nc -w 3 [destination] 1234 < out.file


3-ارسال فایل-فشرده سازی

درسمت فرستنده دستور زیر زده شود
tar cfp - /some/dir | compress -c | nc -w 3 [destination] 1234
در سمت گیرنده نیز دستور زیر زده شود
nc -l -p 1234 | uncompress -c | tar xvfp -


4-ارسال فایل- محتویات یک هارد (پارتیشن)

درسمت فرستنده دستور زیر زده شود
dd if=/dev/hda3 | gzip -9 | nc -l 3333
در سمت گیرنده نیز دستور زیر زده شود
nc [destination] 3333 | pv -b > hdImage.img.gz • behrooz mohamadi nsasab
۱۰
بهمن

  select
case
when b.table_name is null then
'unindexed'
else
'indexed'
end as status,
a.table_name as table_name,
a.constraint_name as fk_name,
a.fk_columns as fk_columns,
b.index_name as index_name,
b.index_columns as index_columns
from
(
select 
a.table_name,
a.constraint_name,
listagg(a.column_name, ',') within
group (order by a.position) fk_columns
from
dba_cons_columns a,
dba_constraints b
where
a.constraint_name = b.constraint_name
and 
b.constraint_type = 'R'
and 
a.owner = '&&schema_owner'
and 
a.owner = b.owner
group by 
a.table_name, 
a.constraint_name
) a
,(
select 
table_name,
index_name,
listagg(c.column_name, ',') within
group (order by c.column_position) index_columns
from
dba_ind_columns c
where 
c.index_owner = '&&schema_owner'
group by
table_name, 
index_name
) b
where
a.table_name = b.table_name(+)
and 
b.index_columns(+) like a.fk_columns || '%'
order by 
1 desc, 2;

 • behrooz mohamadi nsasab