لینوکس و شبکه

لینوکس و شبکه
طبقه بندی موضوعی
آخرین مطالب
  • ۹۹/۱۱/۱۳
    java

Nginx-Setup

سه شنبه, ۲۲ خرداد ۱۳۹۷، ۰۶:۱۵ ب.ظ

نکته: سرویس NginX همانند سرویس آپاچی در لینوکس و سرویس IIS در ویندوز است  که یک وب سرور به ما میدهد تا بتوانیم در بستر آن صفحات وب را به اشتراک بگذاریم


نصب: از دستورات package manager  سیستم عامل استفاده نمایید

Debian:  sudo apt-get install nginx
CentOS:  sudo yum install nginx

نکته: فایل های تنظیماتی سرویس  NginX  در مسیر etc/nginx قرار دارد

در فایل زیر:

/etc/nginx/nginx.conf

در خطی که با  عبارت  include آغاز میشود، مسیر زیر را مطابق نمونه قرار بدهید (در مسیر زیر برای هر دامنه یک فایل تنظیماتی بسازیم و کانفیگ هر سایت و یا دامنه را مجزا درون آن قرار دهید)

include /etc/nginx/site_available/*.conf;یعنی در مسیر site_available به ازای هر فایلی که با پسوند conf وجود دارد و محتوی کانفیگ یک دامنه دلخواه است آن فایل خوانده می‌شود و یک دامنه را کانفیگ می‌کند.

بطور  مثال برای دامنه BMS  از فایل BMS.conf  در مسیر site-available  که در رهنگر مورد استفاده قرار میگرفته استفاده شد.


تمپلیت خوب برای استفاده در هر دامنه جدید:

upstream backend1  {
  ip_hash;
  server 172.16.85.237:8080 max_fails=3  fail_timeout=15s;
  server 172.16.85.238:8080 max_fails=3  fail_timeout=15s;
}
server {
        listen 80;
        server_name 172.16.85.244;
        client_max_body_size 250M;
 
location / {
        proxy_set_header X-Forwarded-Proto http;
        proxy_set_header Host $host;
        proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
        proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
        proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;
        proxy_pass http://backend1;
        rewrite ^/$ /Ganjeh last;
       }
}نکته:  کانفیگ بالا در فایل موجود در Site-available قرار خواهد گرفت.

بعنوان مثال برای فایل BMS.conf در رهنگر مشهد از شکل زیر استفاده شد:

#pstream backend  {
#  server 127.0.0.1:8080 ;
#}
server {
        listen 80;
        server_name 188.253.0.16;
        server_name mashhad.etrack.ir;
 
location / {
        proxy_set_header X-Forwarded-Proto http;
        proxy_set_header Host $host;
        proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
        proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
        proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;
        proxy_pass http://127.0.0.1:8080/BMS;
       }
location /BMS {
        proxy_set_header X-Forwarded-Proto http;
        proxy_set_header Host $host;
        proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
        proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
        proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;
        proxy_pass http://127.0.0.1:8080/BMS;
       }
 
location /MapCache {
        proxy_set_header X-Forwarded-Proto http;
        proxy_set_header Host $host;
        proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
        proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
        proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;
        proxy_pass http://127.0.0.1:8080/MapCache;
       }
}


  • ۹۷/۰۳/۲۲
  • behrooz mohamadi nsasab

NginX

NginX-ssl

Nginx

Nginx-Setup

WebServer

linux

nginx

setup

web server