لینوکس و شبکه

لینوکس و شبکه
طبقه بندی موضوعی
آخرین مطالب
  • ۹۹/۱۱/۱۳
    java

grep

جمعه, ۲۱ تیر ۱۳۹۸، ۰۵:۵۲ ب.ظ

Matcher Selection

[-f FILE, --file=FILE]

الگو‌ها را از فابل بخواند. هر الگو در یک خط نوشته شود

The empty file contains zero patterns, and therefore matches nothing.

[-i, --ignore-case, -y]

عدم حساسیت به حروف بزرگ و کوچک

Ignore case distinctions in both the PATTERN and the input files.

y  سوییچ قدیمی هست و i جدیدتری است

[-v, --invert-match]

الگوی مورد نظر را نشان ندهد

[-w, --word-regexp]
Select  only those lines containing matches that form whole words.
$ grep -w ping  #does not match “xxxpingxxx”
[-x, --line-regexp]

درصورتی چیزی پیدا کن که (دقیقا) تمام یک خط  دقیق الگوی وارد شده باشد

$ grep "hello I am behrooz"
 sample3:hello I am behrooz
 sample3:hello I am behrooz! and what is this
 sample3:hello I am behrooz!, I am fine
$ grep -x "hello I am behrooz"
 sample3:hello I am behrooz


General Output Control

[-c, --count]
Count the Number of Matches
$ grep -c salam *.txt
sample1.txt:7
sample2.txt:1
sample3.txt:31
sample4.txt:22
--color[=WHEN], --colour[=WHEN]
export GREP_COLOR='1;32'    #setting green color for pattern
cat file.txt |grep PATTERN --color=auto
[-L, --files-without-match]
فایل‌هایی که الگو را دارا نمی‌باشند
$ grep -L "how" *.txt     #find all files (in the current directory) that do not contain the word "how"
file1.txt
file25.txt
file67.txt
[-l, --files-with-matches]
تنها نام فایل‌هایی که الگو در آن یافت شده است را نشان خواهد داد
$ grep -l "how" *.txt     #find all files (in the current directory) that do not contain the word "how"
file1.txt
file25.txt
file67.txt
 [-m NUM, --max-count=NUM]
توقف بعد از اینکه تعداد مشخص شده پیدا شده باشد
[-q, --quiet, --silent]
Quiet; do not write anything to standard output
Exit immediately with zero status if any match is found, even if an error was detected.
[-s, --no-messages]
              Suppress error messages about nonexistent or unreadable files.

  • ۹۸/۰۴/۲۱
  • behrooz mohamadi nsasab