لینوکس و شبکه

لینوکس و شبکه
طبقه بندی موضوعی
آخرین مطالب
  • ۹۹/۱۱/۱۳
    java
در این آموزش می‌خواهیم هارد سرور 192.168.200.3 را به کلاینت 192.168.200.2 بعنوان پارتیشن لوکالی معرفی نماییم.
نیازمندی:
در سرور: نصب بسته  nfs-kernel-server
در کلاینت :‌نصب بسته  nfs-common

در سرور (192.168.200.3):
1-$ sudo apt-get update
2-$ sudo apt-get install nfs-common
3- create one DIRECTORY to share
4- sudo chown nobody:nogroup DIRECTORY
5- sudo nano /etc/exports
6- DIRECTORY       192.168.200.2(rw,sync,no_root_squash,no_subtree_check)
directory_to_share       client(share_option1,...,share_optionN)
7- sudo exportfs -a
8- sudo service nfs-kernel-server startدر کلاینت (192.168.200.2)
1- sudo apt-get update
2- sudo apt-get install nfs-common
3-create MountPoint
4- sudo mount 192.168.200.3:DIRECTORY    #Directory on server 192.168.200.3
5- df -h
6- sudo mount -a
for permanently mount:
7-vim /etc/fstab
8- 192.168.200.3:DIRECTORY    MountPoint   nfs auto,noatime,nolock,bg,nfsvers=4,intr,tcp,actimeo=1800 0 0

LINK