لینوکس و شبکه

لینوکس و شبکه
طبقه بندی موضوعی
آخرین مطالب
 • ۹۹/۱۱/۱۳
  java

sed

دوشنبه, ۱۶ بهمن ۱۳۹۶، ۰۹:۳۷ ب.ظ

با دستور زیر میتوان کلمات را درون فایل جایگزین نماید

sudo sed -i 's/OLD/NEW/g' FILENAME

عبارت اول  یا عبارت دوم:

sudo sed -i 's/OLD|accent/NEW/g' FILENAME

حذف کاراکترهای اضافی مخفی (نظیر برنامه dos2unix)

# sed -i 's/\r//' myfile.txt

گرفتن بک آپ و بعد تغییر در فایل(بادستور زیر یک فایل با پسوند orig میسازد و سپس تغییرات را انجام میدهد-در این حالت دو فایل داریم)

sed -i'.orig' 's/this/that/gi' myfile.txt

نمای خطی که در آن کلمه   word آمده باشد

sed -n '/WORD/p'

تبدیل چند تا اسپیس به یک اسپیس در متن

sed -e 's/  */ /g' فایل

حذف خطی که در آن کلمه word  یافت شود(i  برای این است که در فایل تغییر کند-اگر نباشد تغییر در فایل رخ نداده و فقط در خروجی مشاهده خواهد شد)

sed -i '/WORD/d' فایل

پاک کردن خط اول

sed '1d' test

 • $ sed '3d' file #Delete 3rd line 
 • $ sed '$d' file #Delete the last line
 • $ sed '2,4d' file # Delete a range of lines(from 2nd line till 4th line)
 • $ sed '2,4!d' file #Delete lines other than the specified range, line other than 2nd till 4th here-پاک کردن همه خطوط بجز خطوط ذکر شده
 • $ sed '1d;$d' file #Delete the first line AND the last line of a file
 • $ sed '/^L/d' file #Delete all lines beginning with a particular character: 'L'  
 • $ sed '/x$/d' file #Delete all lines ending with a particular character, 'x' حرف مورد نظر
 • $ sed '/[xX]$/d' file #Delete all lines ending with either x or X,  i.e case-insensitive delete
 • $ sed '/^$/d' file #Delete all blank lines in the file
 • $ sed '/^ *$/d' file #Delete all lines which are empty or which contains just some blank spaces
 • $ sed '/^[A-Z]*$/d' file #Delete all lines which are entirely in capital letters:
 • $ sed '/Unix/d' file # Delete the lines containing the pattern 'Unix'
 • $ sed '/Unix/!d' file #Delete the lines NOT containing the pattern 'Unix'
 • $ sed '/Unix\|Linux/d' file #Delete the lines containing the pattern 'Unix' OR 'Linux'
 • $ sed '1,/Linux/d' file #Delete the lines starting from the 1st line till encountering the pattern 'Linux'
 • $ sed '/Linux/,$d' file # Delete the lines starting from the pattern 'Linux' till the last line
 • $ sed '${/AIX/d;}' file #Delete the last line ONLY if it contains the pattern 'AIX'
 • $ sed '${/AIX\|HPUX/d;}' file #Delete the last line ONLY if it contains either the pattern 'AIX' or 'HPUX'
 • $ sed '1,4{/Solaris/d;}' file #Delete the lines containing the pattern 'Solaris' only if it is present in the lines from 1 to 4
 • $ sed '/Unix/{N;d;}' file #Delete the line containing the pattern 'Unix' and also the next line
 • $ sed '/Unix/{N;s/\n.*//;}' file #Delete only the next line containing the pattern 'Unix', not the very line
 • $ sed -n '/Linux/{s/.*//;x;d;};x;p;${x;p;}' file | sed '/^$/d' #Delete the line containing the pattern 'Linux', also the line before the pattern
 • $  sed -n '/Linux/{x;d;};1h;1!{x;p;};${x;p;}' file #Delete only the line prior to the line containing the pattern  'Linux', not the very line
 • $ sed -n '/Linux/{N;s/.*//;x;d;};x;p;${x;p;}' file | sed '/^$/d' #Delete the line containing the pattern 'Linux', the line before, the line after

 • ۹۶/۱۱/۱۶
 • behrooz mohamadi nsasab

SED

Sed

debian

file name

linux

sed

ubuntu

used

vim