لینوکس و شبکه

لینوکس و شبکه
طبقه بندی موضوعی
آخرین مطالب
  • ۹۹/۱۱/۱۳
    java

advanced attribute(immutable flag)-عدم ویرایش و حذف و انتقال

سه شنبه, ۷ فروردين ۱۳۹۷، ۰۱:۰۵ ب.ظ
برخی دسترسی های خاص در لینوکس وجود دارند که در ادامه همین پست به آنها می‌پردازیم
$ touch 970107.txt
$ lsattr 970107.txt
--------------e---- 970107.txt
$ echo salam >> /tmp/970107.txt
$ cat  /tmp/970107.txt
salam
$ sudo chattr +i /tmp/970107.txt
$ lsattr 970107.txt
----i---------e---- 970107.txt
$ echo salam2 >> /tmp/970107.txt
bash: /tmp/970107.txt: Operation not permitted
$ sudo rm -rf  /tmp/970107.txt
rm: cannot remove '/tmp/970107.txt': Operation not permitted
$ sudo mv   /tmp/970107.txt  ~
mv: cannot move '/tmp/970107.txt' to '/home/behrooz/970107.txt': Operation not permitted
$ sudo chattr -i /tmp/970107.txt
$ lsattr /tmp/970107.txt
--------------e---- /tmp/970107.txt