لینوکس و شبکه

لینوکس و شبکه
طبقه بندی موضوعی
آخرین مطالب
 • ۹۹/۱۱/۱۳
  java

alias های مطلوب در لینوکس

يكشنبه, ۵ فروردين ۱۳۹۷، ۱۰:۴۵ ب.ظ
فهمیدن IP از نوع Public‌:
alias B_ipPublic='echo -e "192.168.2.203===>$(curl --interface 192.168.2.203 -s http://ip.jsontest.com|jq .ip |tr -d "\"")'  #dependency: jq, curl
alias B_ipPublic='curl -s ifconfig.me'
دریافت آی پی یک اینرفیس(آی پی لوکالی):
alias B_ipPrivate='ip addr list dev eth0'
اس اس اچ به یک آدرس:

alias ssh_LfreeNas='sshpass -p PASSWORD ssh USER@IP'    #dependency: sshpass

دیوایس های متصل به سیستم

alias B_mount="mount | column -t"

پاک کردن با تایید اگر بیش از سه فایل داریم پاک می‌کنیم(do not delete / or prompt if deleting more than 3 files at a time)


alias rm='rm -I --preserve-root'

جلوگیری از این که در مسیر اصلی / تغییری (بصورت بازگشتی) انجام دهیم

alias chown='chown --preserve-root'    # Parenting changing perms on /
alias chmod='chmod --preserve-root'    # Parenting changing perms on /
alias chgrp='chgrp --preserve-root'       # Parenting changing perms on /

بازگشت به مسیر بالاتر:


alias ..='cd ..'

alias ...='cd ../..'

alias ....='cd ../../..'

جستجوی یک پردازه در لبست تمامی پردازه‌ها (نیاز به آرگومان ورودی که آن را جستجو نماید)

alias ps?="ps aux | grep"

تولید پسورد رندم:

alias B_genPasswd="strings /dev/urandom | grep -o '[[:alnum:]]' | head -n 30 | tr -d '\n'; echo"

نمایش صفحه نمایش بصورت جالب(funny)

alias B_busy="cat /dev/urandom | hexdump -C | grep \"ca fe\""

مشاهده لاگ

alias B_logDmesg='sudo dmesg -Tx  --follow'

alias B_logSyslog='sudo tail -n 25 -f /var/log/syslog'

گرفتن تایید:

alias mv='mv -i'
alias cp='cp -i'
alias ln='ln -i'

الیاس‌ های رایج:

alias ls="ls --color=auto"

alias ll="ls --color -al"

alias grep='grep --color=auto'

چند تابع کاربردی که میتوان بعنوان الیاس از آن استفاده کرد:

mcd() { mkdir -p "$1"; cd "$1";}

cls() { cd "$1"; ls;}

B_backup () { _time=$(date +%Y%m%d-%H%M%S) ;  cp "$1"{,.bak_$_time}; }


نکته : alias های زیر از سایت URL برگرفته شده است و هیچ ضمانتی برای اجرای آن نیست:

extract() { 
  if [ -f $1 ] ; then 
   case $1 in 
    *.tar.bz2)  tar xjf $1   ;; 
    *.tar.gz)  tar xzf $1   ;; 
    *.bz2)    bunzip2 $1   ;; 
    *.rar)    unrar e $1   ;; 
    *.gz)    gunzip $1   ;; 
    *.tar)    tar xf $1   ;; 
    *.tbz2)   tar xjf $1   ;; 
    *.tgz)    tar xzf $1   ;; 
    *.zip)    unzip $1    ;; 
    *.Z)     uncompress $1 ;; 
    *.7z)    7z x $1    ;; 
    *)   echo "'$1' cannot be extracted via extract()" ;; 
     esac 
   else 
     echo "'$1' is not a valid file" 
   fi 
} 
 
#System info 
alias tree="ls -R | grep ":$" | sed -e 's/:$//' -e 's/[^-][^\/]*\//--/g' -e 's/^/  /' -e 's/-/|/'" 
sbs(){ du -b --max-depth 1 | sort -nr | perl -pe 's{([0-9]+)}{sprintf "%.1f%s", $1>=2**30? ($1/2**30, "G"): $1>=2**20? ($1/2**20, "M"): $1>=2**10? ($1/2**10, "K"): ($1, "")}e';} 
alias intercept="sudo strace -ff -e trace=write -e write=1,2 -p" 
alias meminfo='free -m -l -t' 
alias volume="amixer get Master | sed '1,4 d' | cut -d [ -f 2 | cut -d ] -f 1" 
 
#Network 
alias websiteget="wget --random-wait -r -p -e robots=off -U mozilla" 
alias listen="lsof -P -i -n" 
alias port='netstat -tulanp'
gmail() { curl -u "$1" --silent "https://mail.google.com/mail/feed/atom" | sed -e 's/<\/fullcount.*/\n/' | sed -e 's/.*fullcount>//'}
alias ipinfo="curl ifconfig.me && curl ifconfig.me/host" 
getlocation() { lynx -dump http://www.ip-adress.com/ip_tracer/?QRY=$1|grep address|egrep 'city|state|country'|awk '{print $3,$4,$5,$6,$7,$8}'|sed 's\ip address flag \\'|sed 's\My\\';} 
 
#Funny 
kernelgraph() { lsmod | perl -e 'print "digraph \"lsmod\" {";<>;while(<>){@_=split/\s+/; print "\"$_[0]\" -> \"$_\"\n" for split/,/,$_[3]}print "}"' | dot -Tpng | display -;} 
 • ۹۷/۰۱/۰۵
 • behrooz mohamadi nsasab

ALIAS

LINUX

alias

curl

ip

linux

sshpass