لینوکس و شبکه

لینوکس و شبکه
طبقه بندی موضوعی
آخرین مطالب
  • ۹۹/۱۱/۱۳
    java

تغییر سر خطر دستور در لینوکس

دوشنبه, ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۷، ۱۱:۴۳ ق.ظ
برای تغییر سرخط در لینوکس از دستور زیر در bashrc ویا در profile قرار دهید(لینک):
/t   :     time
/$? :     exit code
/u   :     user
\h   :     hostname
\$   :     $ or #
 
#color blue:      \[\033[01;34m\]
#color purple:   \[\033[01;35m\]
#color white:    \[\033[00m\]
#color green:    \[\033[01;32m\]
#color yellow:  \[\033[33m\]       or    \[\e[1;32m\]
 
PS1="\u@\h[\t] [\w]-[\$?]\$ "
behrooz@viratech[14:54:04] [~]-[0]$
 
PS1='${debian_chroot:+($debian_chroot)}\[\033[01;32m\]\u@\h\[\033[00m\]:\[\033[01;34m\][\w]\[\033[01;35m\][\t]\[\033[01;34m\][$?]\[\033[33m\]\$\[\033[00m\] '
user@private:[~][11:33:40][0]$
 
 
txtblk='\e[0;30m' # Black - Regular
txtred='\e[0;31m' # Red
txtgrn='\e[0;32m' # Green
txtylw='\e[0;33m' # Yellow
txtblu='\e[0;34m' # Blue
txtpur='\e[0;35m' # Purple
txtcyn='\e[0;36m' # Cyan
txtwht='\e[0;37m' # White
bldblk='\e[1;30m' # Black - Bold
bldred='\e[1;31m' # Red
bldgrn='\e[1;32m' # Green
bldylw='\e[1;33m' # Yellow
bldblu='\e[1;34m' # Blue
bldpur='\e[1;35m' # Purple
bldcyn='\e[1;36m' # Cyan
bldwht='\e[1;37m' # White
unkblk='\e[4;30m' # Black - Underline
undred='\e[4;31m' # Red
undgrn='\e[4;32m' # Green
undylw='\e[4;33m' # Yellow
undblu='\e[4;34m' # Blue
undpur='\e[4;35m' # Purple
undcyn='\e[4;36m' # Cyan
undwht='\e[4;37m' # White
bakblk='\e[40m'   # Black - Background
bakred='\e[41m'   # Red
bakgrn='\e[42m'   # Green
bakylw='\e[43m'   # Yellow
bakblu='\e[44m'   # Blue
bakpur='\e[45m'   # Purple
bakcyn='\e[46m'   # Cyan
bakwht='\e[47m'   # White
txtrst='\e[0m'    # Text Reset
 
 
 
  • ۹۷/۰۲/۱۰
  • behrooz mohamadi nsasab

bashrc

command prompt

linux

secure shell

ssh bash

term

terminal

tty

لینوکس