لینوکس و شبکه

لینوکس و شبکه
طبقه بندی موضوعی
آخرین مطالب
 • ۹۹/۱۱/۱۳
  java

۵ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «ssh bash» ثبت شده است

۱۱
اسفند

نمایش همه ستون‌ها بجز ستون شماره یکم و ستون شماره دوم

cat FIle | awk '{$1=$2="";print$0}'

 • behrooz mohamadi nsasab
۱۰
بهمن
برای تبدیل یک اسکریپت شل به فایل اجرایی که محتوی آن قابل نمایش نباشد از دستور زیر میتوان استفاده کرد
به عبارت دیگر دستور زیر فایل کامپایل شده را بصورت فایل اجرایی‌ای که محتوی قابل نمایش نیست در خواهد آورد


shc -f NAME.sh
 • behrooz mohamadi nsasab
۲۴
خرداد

اگر بخواهیم تنها عبارات سه حرفی را به نمایش بگذاریم از دستور زیر استفاده میکنیم

grep -x '.\{3,10\}'
 • -x match pattern to whole line
 • . any symbol
 • {3,10} quantify from 3 to 10 times previous symbol (in the case any ones)

ایجاد یک فایل بک آپ از همان فایل با پسوند backup در همان مسیر فایل موجود

cp /etc/postfix/main.cf{,.backup}

با گذاشتن این خط در ابتدای یک اسکریپت موجب می‌شود که حالت دیباگ برنامه نوشته شده فراهم آید. یعنی تمام خروجی های کد را در ترمینال نشان می‌دهد:

set -x

IF

Comparisons:

-eq equal to
-ne not equal to
-lt less than
-le less than or equal to
-gt greater than
-ge greater than or equal to


File Operations:

-s file exists and is not empty
-f file exists and is not a directory
-d directory exists
-x file is executable
-w file is writable
-r

file is readable

 


نمونه خاص از تطبیق در شل URL

[[ $a == z* ]]  # True if $a starts with a "z" (wildcard matching).
[[ $a == "z*" ]] # True if $a is equal to z* (literal matching).

 

در تمامی فایل‌های موجود در یک فولدرکلمه IRAN را در کاراکتر شماره شش inject می‌کند:

for file in * ;
do
   mv ./"$file" "${file:0:6}IRAN${file:6}";
   done

یعنی abcdef.ext  تبدیل می‌شود به abcdefIRAN.ext
 


 

حذف کاراکتر دَش یا همان «خط تیره» از تمامی فایل ‌های موجود در یک فولدر: 

 for file in ./*;
   do
     mv "$file" "${file/-/}";
   done

 

 • behrooz mohamadi nsasab
۱۰
ارديبهشت
برای تغییر سرخط در لینوکس از دستور زیر در bashrc ویا در profile قرار دهید(لینک):
/t   :     time
/$? :     exit code
/u   :     user
\h   :     hostname
\$   :     $ or #
 
#color blue:      \[\033[01;34m\]
#color purple:   \[\033[01;35m\]
#color white:    \[\033[00m\]
#color green:    \[\033[01;32m\]
#color yellow:  \[\033[33m\]       or    \[\e[1;32m\]
 
PS1="\u@\h[\t] [\w]-[\$?]\$ "
behrooz@viratech[14:54:04] [~]-[0]$
 
PS1='${debian_chroot:+($debian_chroot)}\[\033[01;32m\]\u@\h\[\033[00m\]:\[\033[01;34m\][\w]\[\033[01;35m\][\t]\[\033[01;34m\][$?]\[\033[33m\]\$\[\033[00m\] '
user@private:[~][11:33:40][0]$
 
 
txtblk='\e[0;30m' # Black - Regular
txtred='\e[0;31m' # Red
txtgrn='\e[0;32m' # Green
txtylw='\e[0;33m' # Yellow
txtblu='\e[0;34m' # Blue
txtpur='\e[0;35m' # Purple
txtcyn='\e[0;36m' # Cyan
txtwht='\e[0;37m' # White
bldblk='\e[1;30m' # Black - Bold
bldred='\e[1;31m' # Red
bldgrn='\e[1;32m' # Green
bldylw='\e[1;33m' # Yellow
bldblu='\e[1;34m' # Blue
bldpur='\e[1;35m' # Purple
bldcyn='\e[1;36m' # Cyan
bldwht='\e[1;37m' # White
unkblk='\e[4;30m' # Black - Underline
undred='\e[4;31m' # Red
undgrn='\e[4;32m' # Green
undylw='\e[4;33m' # Yellow
undblu='\e[4;34m' # Blue
undpur='\e[4;35m' # Purple
undcyn='\e[4;36m' # Cyan
undwht='\e[4;37m' # White
bakblk='\e[40m'   # Black - Background
bakred='\e[41m'   # Red
bakgrn='\e[42m'   # Green
bakylw='\e[43m'   # Yellow
bakblu='\e[44m'   # Blue
bakpur='\e[45m'   # Purple
bakcyn='\e[46m'   # Cyan
bakwht='\e[47m'   # White
txtrst='\e[0m'    # Text Reset
 
 
 
 • behrooz mohamadi nsasab
۰۸
بهمن

از برنامه sshpass برای ssh  زدن استفاده میشود به نحوی که در همان لحظه که ssh زده میشود، پسورد نیز خودکار و ارد شده و لاگین صورت گیرد و منتظر  وارد کردن پسورد نشود:

ابتدا آن را نصب نمایید؟:

sudo apt-get install sshpass

sudo yum install  sshpass

syntax استفاده از این برنامه (دستور به شکل زیراست):

sshpass -p PASSWORD  ssh USERNAME@IP -p port

اگر بخواهید از طریق یک سرور به سرور دوم ssh بزنید (از طریق برنامه sshpass-یعنی دراتصال هردو ssh نیاز به زدن پسورد نباشد) باید در سرور واسط برنامه sshpass نصب شده باشد و همچنین از دستور زیر استفاده نمایبد:

sshpass -p "پسوردسرورواسط" ssh -t USENAME@IP(سرورواسط) sshpass -p "پسوردسرورمقصد" ssh USERNAME@IP(سرور دوم)

 • behrooz mohamadi nsasab