لینوکس و شبکه

لینوکس و شبکه
طبقه بندی موضوعی
آخرین مطالب
 • ۹۹/۱۱/۱۳
  java

SSL certificates-Let's Encrypt

يكشنبه, ۵ فروردين ۱۳۹۷، ۱۱:۰۲ ب.ظ
CentOS:            sudo yum install git
Debian/Ubuntu: sudo apt-get install git
sudo git clone https://github.com/letsencrypt/letsencrypt /opt/letsencrypt
cd /opt/letsencrypt
sudo -H ./letsencrypt-auto certonly --standalone -d example.com -d www.example.com
نکته: برای هر دامنه ای که نیاز به داشتن ca است از سوییچ d استفاده شده و سپس نام آن درج شود
نکته: برای این که دستور بالا به درستی کار کند Nginx را پایین بیاورید.
-------------------------------------------------------------------------------
Please read the Terms of Service at
https://letsencrypt.org/documents/LE-SA-v1.2-November-15-2017.pdf. You must
agree in order to register with the ACME server at
https://acme-v01.api.letsencrypt.org/directory
-------------------------------------------------------------------------------
(A)gree/(C)ancel: a

-------------------------------------------------------------------------------
Would you be willing to share your email address with the Electronic Frontier
Foundation, a founding partner of the Let's Encrypt project and the non-profit
organization that develops Certbot? We'd like to send you email about EFF and
our work to encrypt the web, protect its users and defend digital rights.
-------------------------------------------------------------------------------
(Y)es/(N)o: n
در بالا لایسنس را می‌پذیریم:
سپس n  را وارد میکنیم
در ادامه اگر کار به درستی تمام شده باشد باید پیامی مشابه زیر نمایش شود(Congratulations):
IMPORTANT NOTES:
 - Congratulations! Your certificate and chain have been saved at:
  /etc/letsencrypt/live/example.com/fullchain.pem
  Your key file has been saved at:
  /etc/letsencrypt/live/example.com/privkey.pem
  Your cert will expire on 2018-05-27. To obtain a new or tweaked
  version of this certificate in the future, simply run
  letsencrypt-auto again. To non-interactively renew *all* of your
  certificates, run "letsencrypt-auto renew"
 - If you like Certbot, please consider supporting our work by:
  Donating to ISRG / Let's Encrypt:  https://letsencrypt.org/donate
  Donating to EFF:          https://eff.org/donate-le
نکته: certificate ها در مسیر زیر ذخیره می شوند:
sudo ls /etc/letsencrypt/live
با دستور زی رمسیر فایل و کلید certificate را مشاهده خواهید کرد:

./certbot-auto certificates
Found the following certs:
Certificate Name: example.com
Domains: example.com www.example.com
Expiry Date: 2018-05-27 20:49:02+00:00 (VALID: 89 days)
Certificate Path: /etc/letsencrypt/live/example.com/fullchain.pem
Private Key Path: /etc/letsencrypt/live/example.com/privkey.pem

لینک های مفید: URL

 لینک مفید : URL • ۹۷/۰۱/۰۵
 • behrooz mohamadi nsasab

SSL

behrooz mohamadiNasab

git

http

https

lets encrypt

open source

secure

ssl