لینوکس و شبکه

لینوکس و شبکه
طبقه بندی موضوعی
آخرین مطالب
  • ۹۹/۱۱/۱۳
    java

FTP-auto mount direction

چهارشنبه, ۶ تیر ۱۳۹۷، ۰۲:۳۵ ب.ظ
روش زیر اتصا ل یک مسیر اف تی پی به یک فولدر در سروررا توضیح میدهد
ابتدا بسته curlftpfs  را نصب نمایید (نکته: اگر به مشکل خورد ابتدا بسته fuse را نصب نمایید)
vim /etc/init.d/mountftp
#!/bin/sh
#
# Run-level Startup script for curlftpfs
#
# chkconfig: 345 91 19
# description: Startup/Shutdown the curlftpfs
 
# FTP user, password, and host (you can specify the port also eg. ftp.example.com:2002)
ftpUser=user                    #نام کاربری از اف تی پی
ftpPass=password                #پسورد کاربر اف تی پی
ftpHost=ftp.example.com         #مسیر  اف تی پی مورد نظر که باید به  فولدر متصل شود
mPath="/var/mounted/ftp"      #فولدر مورد نظر در سرور فعلی که قرار است مسیر اف تی پی  به آن متصل شود
 
# Create the mounted to dir if doesn't exist
if [ ! -d $mPath ]; then
    mkdir -p $mPath
fi
 
case "$1" in
    start)
        curlftpfs $ftpHost $mPath -o user=$ftpUser:$ftpPass,allow_other
        ;;
    stop)
        fusermount -u $mPath      
        ;;
    reload|restart)
        $0 stop
        $0 start
        ;;
    *)
        echo "Usage: $0 start|stop|restart|reload"
        exit 1
esac
exit 0
سپس قرار دادن این اسکریپت در autostart به روش زیر:
chmod 755 /etc/init.d/mountftp
chkconfig mountftp on

 

دستورات قابل اجرا :
# Start
service mountftp start
 
# Restart and reload
service mountftp restart
service mountftp reload
 
# Stop
service mountftp stop


لینک مفید از این مطلب:  LINK

  • ۹۷/۰۴/۰۶
  • behrooz mohamadi nsasab

Debian

FTP

LINUX

debian

fstab

ftp

linux

log file

mount

network