لینوکس و شبکه

لینوکس و شبکه
طبقه بندی موضوعی
آخرین مطالب
 • ۹۹/۱۱/۱۳
  java

۴ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «Debian» ثبت شده است

۰۶
تیر
روش زیر اتصا ل یک مسیر اف تی پی به یک فولدر در سروررا توضیح میدهد
ابتدا بسته curlftpfs  را نصب نمایید (نکته: اگر به مشکل خورد ابتدا بسته fuse را نصب نمایید)
vim /etc/init.d/mountftp
#!/bin/sh
#
# Run-level Startup script for curlftpfs
#
# chkconfig: 345 91 19
# description: Startup/Shutdown the curlftpfs
 
# FTP user, password, and host (you can specify the port also eg. ftp.example.com:2002)
ftpUser=user                    #نام کاربری از اف تی پی
ftpPass=password                #پسورد کاربر اف تی پی
ftpHost=ftp.example.com         #مسیر  اف تی پی مورد نظر که باید به  فولدر متصل شود
mPath="/var/mounted/ftp"      #فولدر مورد نظر در سرور فعلی که قرار است مسیر اف تی پی  به آن متصل شود
 
# Create the mounted to dir if doesn't exist
if [ ! -d $mPath ]; then
    mkdir -p $mPath
fi
 
case "$1" in
    start)
        curlftpfs $ftpHost $mPath -o user=$ftpUser:$ftpPass,allow_other
        ;;
    stop)
        fusermount -u $mPath      
        ;;
    reload|restart)
        $0 stop
        $0 start
        ;;
    *)
        echo "Usage: $0 start|stop|restart|reload"
        exit 1
esac
exit 0
سپس قرار دادن این اسکریپت در autostart به روش زیر:
chmod 755 /etc/init.d/mountftp
chkconfig mountftp on

 

دستورات قابل اجرا :
# Start
service mountftp start
 
# Restart and reload
service mountftp restart
service mountftp reload
 
# Stop
service mountftp stop


لینک مفید از این مطلب:  LINK

 • behrooz mohamadi nsasab
۱۳
خرداد
اسکرین برای بوجود آوردن چند session  در bash کاربرد دارد اگر بخواهیم از یک ترمینال جندین ترمینال مشتق شود بطوری که هرکدام مستقلا باشند و درصورت بسته شدن آنها(detach)، کارشان مختل نشود، از screen  استفاده میکنیم:
نکته : تقریبا در تمامی دستورات اسکرین از دستور کلید ترکیبی ctrl به همراه a  به همراه کلید دیگری استفاده میشود.
برای ایجاد یک اسکرین از دستور زیر استفاده می‌شود(در بش اصلی):
sudo apt-get install screen
sudo yum install screen

screen -S NAME
برای برگشتن به bash  اصلی(detach شدن اسکرین ایجاد شده که در آن بودیم-این دستور را باید در محیط اسکرین بزنیم):
ctrl+a, And d
 برای دیدن تمامی سشن های باز از اسکرین(در بش اصلی):
screen -ls

برای رفتن به یک اسکرین دلخواه(در بش اصلی)(reattach):
screen -r NAME
screen -x  NAME

کشتن یک اسکرین(در بش اصلی):
screen -S NAME -X quit
کشتن یک اسکرین(در محیط اسکرین):
ctrl+d
رفتن به اسکرین بعدی(در محیط اسکرین)
ctrl+a, And n
رفتن به اسکرین قبلی(در محیط اسکرین)
ctrl+a, And p
نمایش تمام اسکرین های باز(در محیط اسکرین)
ctrl+a, And "
رفتن به اسکرین شماره خاص(در محیط اسکرین)
ctrl+a, And 0-9
 
 

    Ctrl+a " to visualize the opened windows
    Ctrl+a p and Ctrl+a n to switch with the previous/next window
    Ctrl+a number to switch to the window number
    Ctrl+d to kill a window
    screen -ls to list the sessions and their status
    screen -S session_name to start a session with a given name. The name should be unique
    Ctrl+a d to detach a session
    screen -x session_name to resume (reattach) a session knowing its name
    screen -S session_name -X quit to terminate a detached session
 
Layout:
    Ctrl+a S to split horizontally
    Ctrl+a | to split vertically
    Ctrl+a <Tab> to switch to the next region
    Ctrl+a X to close the current region
    Ctrl+a Q to close all the regions but the current one

   URL1
   URL2
   URL3

 • behrooz mohamadi nsasab
۱۲
خرداد

deb http://site.example.com/debian distribution component1 component2 component3
deb-src http://site.example.com/debian distribution component1 component2 component3


deb: دانلود بسته هایی از جنس باینری که کامپایل شده است.

deb-src: دانلود بسته هایی از جنس کد می‌باشد

url:  لینک دانلود کردن بسته‌ها(here)

Distribution: نام ورژن دبیان-(Buster دبیان10)(Stretch دبیان9)(Jessie دبیان8)(Stable مثلا داریم از دبیان9 استفاده میکنیم و میخواهیم وقتی دبیان10 آمد به آن سوییچ شود)

components

 • main: بسته های شامل حوزه  DFSG شرکت دبیان که مخفف Debian Free Software Guidelines است. یعنی بسته هایخارج از این حوزه رسما توسط شرکت دبیان تایید نمی‌شوند. برنامه های که در حوزه DFSG  قرار دارند باید 10 مورد را رعایت نمایند(DFSG) نظیر ایگان باشند  و source code هم همراه داشته باشد قابلیت مشتق شدن یا استفاده از آن وجود داشته باشد و ...
 • contrib: نرم افزار مطابق با ضوابط DFSG باشد اما چند وابستگی از آن نرم افزار ، DFSG را رعایت نکرده باشد ، در این صورت آن نرم افزار و وابستگی هایش در این گروه قرار می گیرند.(بسته هایی که شامل DFSG هستند ولی dependencies آنها در main قرار ندرد)
 • non-free: بسته‌هایی که کلا در حوزه DFSG قرار ندارند

در زیر یک نمونه از فایل source.list که از سیستم عامل دبیان ۹ است آورده شده است:

deb http://deb.debian.org/debian stretch main
deb-src http://deb.debian.org/debian stretch main

deb http://deb.debian.org/debian stretch-updates main
deb-src http://deb.debian.org/debian stretch-updates main

deb http://security.debian.org/debian-security/ stretch/updates main
deb-src http://security.debian.org/debian-security/ stretch/updates main

نکته: اگر بخواهید از بسته‌های contrib و non-free استفاده نمایید، می‌توانید پس از main یک فاصله گذاشته و به ترتیب عبارت  contrib  و  non-free را تایپ نمایید

نکته:  اگر بخواهید موارد بالا را به حالت گرافیکی تنظیم نمایید از دستور زیر استفاده نمایید:

sudo gksu --desktop /usr/share/applications/software-properties.desktop /usr/bin/software-properties-gtk


 • behrooz mohamadi nsasab
۲۲
بهمن

1-IP(OnBoot-Permanent)-dhcp-debian

 

  vim /etc/network/interfaces
  • auto eth0
  • iface eth0 inet dhcp
  sudo /etc/init.d/networking restart

    

   2-IP(OnBoot-Permanent)-static-debian

    

    vim /etc/network/interfaces
    • auto eth0
    • iface eth0 inet static
    • address 192.168.50.2
    • netmask 255.255.255.0
    • gateway 192.168.50.1
    • dns-nameservers 192.168.200.1
    sudo /etc/init.d/networking restart

      

     3-IP(OnBoot-Permanent)-dhcp-redhat

      

      

      vim /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0
      • DEVICE=eth0
      • TYPE=Ethernet
      • ONBOOT=yes
      • BOOTPROTO=dhcp
      • IPV4_FAILURE_FATAL=yes
      • NAME="System eth0"

      service network restart

      or

      nmcli dev disconnect ${device}
      nmcli con reload ${device}
      nmcli con up ${device}

      4-IP(OnBoot-Permanent)-static-redhat

       

       vim /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0
       • DEVICE="eth0"
       • BOOTPROTO=static
       • ONBOOT=yes
       • TYPE="Ethernet"
       • IPADDR=192.168.50.2
       •  NAME="System eth0"
       •  HWADDR=00:0C:29:28:FD:4C
       • GATEWAY=192.168.50.1
       • [PEERDNS=no  (then add DNS to /etc/resolv.conf)]
       •  or [DNS1=8.8.8.8] and 
       • [DNS2=8.8.4.4]]

       service network restart

       or

       nmcli dev disconnect ${device}
       nmcli con reload ${device}
       nmcli con up ${device}

       5-VirtualIP-(OnBoot-Permanent)-debian-static

        

        vim /etc/network/interfaces [append]
        • iface eth0:0 inet static
        • address 123.123.22.22
        • netmask 255.0.0.0
        • broadcast 123.255.255.255
        /etc/init.d/networking restart

          

          

         6-VirtualIP-(OnBoot-Permanent)-debian-DHCP

          vim /etc/network/interfaces [append]
          • iface eth0:0 inet dhcp
          /etc/init.d/networking restart

            

           7-virtualIP-(OnBoot-Permanent)-Redhat-static

            

            vim  /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0:0
            • DEVICE=eth0:0
            • IPADDR=123.123.22.22
            • NETMASK=255.0.0.0
            • NETWORK=123.0.0.0
            • BROADCAST=123.255.255.255
            • ONBOOT=yes

            service network restart

            or

            nmcli dev disconnect ${device}
            nmcli con reload ${device}
            nmcli con up ${device}

             

            8-virtualIP-(OnBoot-permanent)-Redhat-DHCP

             

             vim  /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0:0
             • DEVICE=eth0:0
             • BOOTPROTO=dhcp
             • ONBOOT=yes

             service network restart

             or

             nmcli dev disconnect ${device}
             nmcli con reload ${device}
             nmcli con up ${device}

              

             9-IP(Not permanent)-ifconfig

             • ifconfig -a                                                               #show all Interface and details
             • ifconfig enp6s0 down                                            #set off interface
             • ifconfig enp6s0 up                                                 #set on interface
             • ifconfig enp6s0 192.168.2.24                                #set ip to interface
             • ifconfig enp6s0 netmask 255.255.255.0                #set subnetmask
             • ifconfig enp6s0 mtu 9000                                      #set mtu
             • ifconfig enp6s0:0 192.168.2.25                             #set secondary ip (virtual)
             • ifconfig eth0:0 down                                              #set off virtual ip
             •  

              

             10-IP(Not permanent)-ip

             • ip a                                                                         #show all Interface and details
             • ip link set eth0 down                                             #set Off interface
             • ip link set eth0 up                                                  #set on interface
             • ip addr add 192.168.2.24/24 dev eth0                    #set ip to interface
             • ip link set eth0 mtu 9000                                       #set mtu
             • ip addr del 192.168.1.1/24 dev eth0                       #set Off interface
             • ip addr show eth0
              
              
              

             نکته: از دستور زیر برای استفاده در توزیع‌های ردهت استفاده می‌شود:

             system-config-network-tui
             نکتنه: میتوانیم با دستور زیر برنامه‌ای در CentOS6 نصب کنیم تا بتوانیم توسط آن کارت شبکه را تنظیم نماییم:
             yum intall system-config-network
             • behrooz mohamadi nsasab