لینوکس و شبکه

لینوکس و شبکه
طبقه بندی موضوعی
آخرین مطالب
  • ۹۹/۱۱/۱۳
    java

مقایسه میزان رم با استفاده از دو دستور:   free -m  و cat /proc/meminfo
/proc/meminfo(KB) free -k Status
MemTotal 4040208 4040208 Equal
MemFree 518032 518016 Equal
MemAvailable 1582984 1582968 Equal
used
2116340 Total – (free + cache + buffer)
Buffers 94508 1405852 Equal
Cached 1218532
SwapTotal 9867260 9867260 Equal
SwapFree 9867260 9867260 Equal
swap used
0
Shmem 91388 91388 Equal
  • ۹۷/۰۲/۰۹
  • behrooz mohamadi nsasab

available

free

free -m

meminfo

memory

total

usage

used