لینوکس و شبکه

لینوکس و شبکه
طبقه بندی موضوعی
آخرین مطالب
 • ۹۹/۱۱/۱۳
  java

۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «GATEWAY» ثبت شده است

۱۳
اسفند

1-show gateway(s):

 

 • route
 • route -n
 • ip route show
 • ip route list

 

Add route:

 

 • route add default gw {IP-ADDRESS(router IP)} {INTERFACE-NAME}
 • route add default gw 192.168.1.254 eth0                            #Route all traffic via 192.168.1.254 gateway connected via eth0 network interface:
 • ip route add 192.168.1.0/24 dev eth0                                        #to route all traffic via 192.168.1.254 gateway connected via eth0 network interface:
 • ip route add 192.168.1.0/24 via 192.168.1.254                         #to route all traffic via 192.168.1.254 gateway connected via eth0 network interface:

Delete rout

 • ip route del default via 192.168.122.1 dev eth0
 

GUI(set configuration from ui)

 

 • redhat-config-network                            #if your are using Red Hat/CentOS/Fedora core Linux type this
 • network-admin #If you are using other Linux distribution use this
 • behrooz mohamadi nsasab
۲۲
بهمن

1-IP(OnBoot-Permanent)-dhcp-debian

 

  vim /etc/network/interfaces
  • auto eth0
  • iface eth0 inet dhcp
  sudo /etc/init.d/networking restart

    

   2-IP(OnBoot-Permanent)-static-debian

    

    vim /etc/network/interfaces
    • auto eth0
    • iface eth0 inet static
    • address 192.168.50.2
    • netmask 255.255.255.0
    • gateway 192.168.50.1
    • dns-nameservers 192.168.200.1
    sudo /etc/init.d/networking restart

      

     3-IP(OnBoot-Permanent)-dhcp-redhat

      

      

      vim /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0
      • DEVICE=eth0
      • TYPE=Ethernet
      • ONBOOT=yes
      • BOOTPROTO=dhcp
      • IPV4_FAILURE_FATAL=yes
      • NAME="System eth0"

      service network restart

      or

      nmcli dev disconnect ${device}
      nmcli con reload ${device}
      nmcli con up ${device}

      4-IP(OnBoot-Permanent)-static-redhat

       

       vim /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0
       • DEVICE="eth0"
       • BOOTPROTO=static
       • ONBOOT=yes
       • TYPE="Ethernet"
       • IPADDR=192.168.50.2
       •  NAME="System eth0"
       •  HWADDR=00:0C:29:28:FD:4C
       • GATEWAY=192.168.50.1
       • [PEERDNS=no  (then add DNS to /etc/resolv.conf)]
       •  or [DNS1=8.8.8.8] and 
       • [DNS2=8.8.4.4]]

       service network restart

       or

       nmcli dev disconnect ${device}
       nmcli con reload ${device}
       nmcli con up ${device}

       5-VirtualIP-(OnBoot-Permanent)-debian-static

        

        vim /etc/network/interfaces [append]
        • iface eth0:0 inet static
        • address 123.123.22.22
        • netmask 255.0.0.0
        • broadcast 123.255.255.255
        /etc/init.d/networking restart

          

          

         6-VirtualIP-(OnBoot-Permanent)-debian-DHCP

          vim /etc/network/interfaces [append]
          • iface eth0:0 inet dhcp
          /etc/init.d/networking restart

            

           7-virtualIP-(OnBoot-Permanent)-Redhat-static

            

            vim  /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0:0
            • DEVICE=eth0:0
            • IPADDR=123.123.22.22
            • NETMASK=255.0.0.0
            • NETWORK=123.0.0.0
            • BROADCAST=123.255.255.255
            • ONBOOT=yes

            service network restart

            or

            nmcli dev disconnect ${device}
            nmcli con reload ${device}
            nmcli con up ${device}

             

            8-virtualIP-(OnBoot-permanent)-Redhat-DHCP

             

             vim  /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0:0
             • DEVICE=eth0:0
             • BOOTPROTO=dhcp
             • ONBOOT=yes

             service network restart

             or

             nmcli dev disconnect ${device}
             nmcli con reload ${device}
             nmcli con up ${device}

              

             9-IP(Not permanent)-ifconfig

             • ifconfig -a                                                               #show all Interface and details
             • ifconfig enp6s0 down                                            #set off interface
             • ifconfig enp6s0 up                                                 #set on interface
             • ifconfig enp6s0 192.168.2.24                                #set ip to interface
             • ifconfig enp6s0 netmask 255.255.255.0                #set subnetmask
             • ifconfig enp6s0 mtu 9000                                      #set mtu
             • ifconfig enp6s0:0 192.168.2.25                             #set secondary ip (virtual)
             • ifconfig eth0:0 down                                              #set off virtual ip
             •  

              

             10-IP(Not permanent)-ip

             • ip a                                                                         #show all Interface and details
             • ip link set eth0 down                                             #set Off interface
             • ip link set eth0 up                                                  #set on interface
             • ip addr add 192.168.2.24/24 dev eth0                    #set ip to interface
             • ip link set eth0 mtu 9000                                       #set mtu
             • ip addr del 192.168.1.1/24 dev eth0                       #set Off interface
             • ip addr show eth0
              
              
              

             نکته: از دستور زیر برای استفاده در توزیع‌های ردهت استفاده می‌شود:

             system-config-network-tui
             نکتنه: میتوانیم با دستور زیر برنامه‌ای در CentOS6 نصب کنیم تا بتوانیم توسط آن کارت شبکه را تنظیم نماییم:
             yum intall system-config-network
             • behrooz mohamadi nsasab